Organizacja i zarządzanie opieką nad ludźmi starszymi dwusemestralne realizowane przez Internet.

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 2300 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Przygotowanie absolwentów do organizacji i zarządzania opieką nad ludźmi starszymi w różnego rodzaju instytucjach i placówkach, przygotowanie specjalistycznej kadry w tym zakresie, ukierunkowanej na stałe podnoszeniem poziomu jakości świadczonych usług w stosunku do osób starszych. Podczas studiów przekazywana jest wiedza teoretyczna ale przede wszystkim nacisk położony jest na umiejętności, które Słuchacz zdobywa podczas warsztatów.

  • Studia podyplomowe realizowane przez Internet prowadzimy z powodzeniem od 2006 roku.
  • Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet.
  • Świadectwo nie różni się od świadectw studiów prowadzonych metodą tradycyjną.

 • Semestr pierwszy:
  podstawy geriatrii i gerontologii,
  psychologia kliniczna,
  pedagogika rodziny,
  pedagogika czasu wolnego,
  opieka hospicyjna i paliatywna,
  kosmetologia i pielęgnacja osób starszych,
  dietoterapia i podstawy żywienia osób starszych,
  zarys kliniczny chorób wieku podeszłego.

  Semestr drugi:
  rehabilitacja osób starszych,
  opieka instytucjonalna nad ludźmi starszymi,
  promocja zdrowia seniorów,
  warsztaty terapii zajęciowej,
  polityka zdrowotna wobec ludzi starszych,
  zaburzenia psychiczne wieku podeszłego,
  problemy egzystencjalne osób starszych,
  aktywność społeczna i zawodowa osób starszych.

  W drugim semestrze (podczas zjazdów zaliczeniowych) odbywać się będą warsztaty i ćwiczenia obejmujące następujące zagadnienia:

  usługi pielęgnacyjne osób starszych,
  usługi specjalistyczne (psychoterapia, terapia zajęciowa, porady prawne),
  podstawy pierwszej pomocy,
  komunikacja interpersonalna.

 • Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra dydaktyczna – nauczyciele akademiccy i praktycy.

 • Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych, licencjackich i magisterskich, w szczególności takich kierunków jak: pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna oraz dla absolwentów studiów wyższych innych kierunków tych wszystkich którzy chcą zdobyć i poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności i kompetencje zawodowe.

 • Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Słuchacze otrzymują podręcznik multimedialny na dysku CD-ROM. Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzamin składany jest na uczelni po zakończeniu półsemestru, w trakcie sobotniego, kilkugodzinnego zjazdu egzaminacyjnego.

 • - udział w zajęciach w formie elektronicznej i praktycznej
  - uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego oraz zaliczeń z poszczególnych przedmiotów
  - wniesienie wymaganej opłaty za studia

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Organizacja i zarządzanie opieką nad ludźmi starszymi.

 • Warunki przyjęcia
  Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni zostają kandydaci, którzy dostarczą:
  * wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
  * ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
  * 2 zdjęcia legitymacyjne;
  * ksero dowodu osobistego;
  *dowodu uiszczenia opłaty wpisowego.

 • * wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
  * ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
  * 2 zdjęcia legitymacyjne;
  * ksero dowodu osobistego;
  *dowodu uiszczenia opłaty wpisowego.

 • Termin składania dokumentów:

  Dokumenty należy złożyć (można wysłać komplet dokumentów pocztą) w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 tel. (81) 441 33 11 pokój 227, w soboty 8-14.

  W WSNS obowiązują dwa terminy składania dokumentów rekrutacyjnych na studia podyplomowe w danym roku akademickim:

  Pierwszy nabór letni od 15 maja do 25 września danego roku akademickiego.
  Drugi nabór zimowy od 15 listopada do 25 lutego danego roku akademickiego.

 • 2300 PLN

Studia o podobnej tematyce