Pedagogika lecznicza

275 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 3450 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Ogólne cele kształcenia

  Wyposażenie uczestników studiów w wiedzę o rozwoju i zachowaniu się dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu. Ukazanie swoistości procesu kształcenia dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu świetle aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej i leczniczej.

  Zapoznanie się z niekonwencjonalnymi sposobami wspomagania procesu rewalidacji dzieci ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi (techniki psychoterapeutyczne, psychokorekcyjne i stymulacyjne); kształtowanie odpowiednich umiejętności psychoedukacyjnych uczestników kursu; wskazanie optymalnych zasad i form współpracy nauczycieli i wychowawców z pracownikami służb medycznych.

 • Pedagogika specjalna
  Pedagogika lecznicza
  Podstawy diagnozy pedagogicznej
  Charakterystyka wybranych schorzeń dzieci i młodzieży
  Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii
  Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu
  Metodyka nauczania i wychowania dzieci w zakładzie leczniczym
  Współpraca z rodziną osoby obarczonej chorobą przewlekłą
  Elementy atreterapii
  Terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się
  Techniki relaksacyjne
  Metody pracy pedagoga z chorym

 • Studia adresowane są dla nauczycieli i wychowawców posiadających przygotowanie pedagogiczne.

 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w godzinach 9.00-16.30. Szczegółowy harmonogram ustali kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

 • Elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie kire.pl

 • Kserokopia dowodu osobistego, dyplomu ukończenia studiów i suplementu (jeśli był).

 • 3450 PLN

Studia o podobnej tematyce