Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa

3 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 2800 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Bibliotekarstwo jest zawodem, który zapewnia dostęp
  do najnowszych zdobyczy nauki, umożliwia poszerzenie własnych
  kwalifikacji, a także przyczynia się do popularyzacji oświaty i kultury.
  Nowoczesnemu bibliotekarzowi niezbędna jest także wiedza
  na temat funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno
  - gospodarczych, pozyskiwania środków na swoją działalność,
  odpowiadania na potrzeby użytkowników i utrzymywania wysokiej
  jakości usług mimo konieczności ograniczania budżetu. Studia
  oferują możliwość podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji. Zajęcia
  prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć terenowych
  w wiodących bibliotekach Warszawy.

 • Studia obejmują następujące bloki tematyczne:
  Podstawy bibliotekarstwa,  
  Biblioteki w systemie oświaty i kultury,
  Kompetencje informatyczne bibliotekarza i nauczyciela - bibliotekarza,
  Konteksty współczesnej edukacji,
  Biblioteki w systemie nauki.

 • Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Joanna Papuzińska-Beksiak, prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek, prof. dr hab. Elżbieta Zybert, prof. UW dr hab. Katarzyna Materska, dr hab. Małgorzata Kisilowska.

  Wykładowcy są nauczycielami akademickimi i doświadczonymi praktykami związanymi z zawodem bibliotekarskim.

 • Osoba posiadająca ukończone studia I lub II stopnia. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na specjalizację Biblioteki
  w systemie oświaty i kultury (BSO), którzy zamierzają pracować na stanowisku nauczyciela bibliotekarza powinni mieć ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia zapewniające przygotowanie do nauczania (prowadzenia zajęć) zgodnie z zakresem podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

 • Zaoczny, zajęcia w piątki, soboty i niedziele, do 6 zjazdów w semestrze

  Trzy semestry - specjalizacja: Biblioteki w systemie oświaty
  i kultury (BSO)
  Dwa semestry - specjalizacja: Biblioteki w systemie nauki (BN)

 • Przedmioty - zaliczenie oraz egzamin końcowy.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Podanie o przyjęcie na studia, 1 zdjęcie, wypełniony kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich bądź magisterskich) lub poświadczona kserokopia, wypełniona umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (1 egzemplarz).

 • Limit miejsc: 80

 • 2800 PLN

Studia o podobnej tematyce