Podyplomowe Studia Edukacja dla Bezpieczeństwa

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 4800 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Podyplomowe studia Edukacja dla Bezpieczeństwa ukierunkowane są na specjalistyczne kształcenie nauczycieli z zakresu przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. W ramach studiów uczestnicy zapoznają się z dydaktyką edukacji dla bezpieczeństwa, znajomością powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, znajomością struktury obronnej państwa oraz zasad przygotowania się do sytuacji zagrożeń.

 • Kształcenie w ramach studiów ma charakter interdyscyplinarny. Studia w wyniku połączenia wiedzy teoretycznej z zajęciami warsztatowymi w formie ćwiczeń i zajęciami w formie konwersatorium mają zapewnić słuchaczom zdobycie nowej i udoskonalenie posiadanej już wiedzy.

 • O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich (studiów II stopnia) lub równoważny.

 • Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele co 2 tygodnie

 • Zaliczenia i egzaminy zgodnie z programem studiów.

 • Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów po zaliczeniu wszystkich przedmiotów
  z programu studiów.

 • Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydatów dokumentów.
  Limit miejsc: 60

 • Podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane ze strony Instytutu Nauk Politycznych), zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności, 2 zdjęcia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia dowodu osobistego.

 • Kandydaci na studia będą przyjmowani w kolejności złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. W przypadku
  nieprzyjęcia na studia dokumenty zwraca się kandydatowi. Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia doręcza
  się niezwłocznie kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.

 • 4800 PLN

Studia o podobnej tematyce