Podyplomowe Studia Edukacji Początkowej i Terapii Pedagogicznej Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się

510 Godzin, 3 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 5400 PLN
Warszawa Nowy 5400 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności przydatne w pracy z dziećmi w wieku od 3 do 9 lat. Program kursu przedstawia zagadnienia teoretyczne w takim stopniu, w jakim są one potrzebne do rozumienia i interpretowania sytuacji dziecka w przedszkolu i w szkole oraz rozwiązywania codziennych problemów w pracy nauczyciela.

 • Program studiów (510 godzin) obejmuje następujące przedmioty:
  Szkoła, nauczanie i nauczyciel,
  Psychologia rozwojowa dziecka w przedszkolu i w szkole,
  Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach,
  Koncepcje edukacji małego dziecka w Polsce i na świecie,
  Elementy prawa dla nauczycieli,
  Ocenianie w szkole,
  Literatura dla dzieci,
  Dziecko i sztuka,
  Edukacja językowa,
  Edukacja matematyczna,
  Edukacja przyrodnicza,
  Edukacja fizyczna i zdrowotna,
  Technologie informacyjne,
  Terapia pedagogiczna,
  Logopedia,
  Emisja głosu.

 • Wśród wykładowców są: prof. UW dr hab. Roman Dolata, prof. UW dr hab. Anna Zielińska, prof. UW dr hab. Małgorzata
  Żytko, dr Barbara Murawska, dr Lidia Nowakowska, dr Aleksandra Piotrowska, dr Ewa Słodownik-Rycaj, dr Danuta Świerczyńska-Jelonek.

 • Studia mogą podjąć osoby z wyższym wykształceniem magisterskim, które ukończyły: pedagogikę, inne studia i posiadają przygotowanie pedagogiczne.

 • Wieczorowy, zajęcia odbywają się w środy i piątki 17.00-20.00

 • Prace zaliczeniowe

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
  Studia spełniają wszystkie aktualne wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 • Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów.

 • Podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika studiów podyplomowych, życiorys, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia odpisu (w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu także skrócony akt małżeństwa lub odpis prawomocnej decyzji o zmianie nazwiska), kwestionariusz
  osobowy z 1 zdjęciem (druk do pobrania w pokoju 310 lub ze strony
  http://www.pedagog.uw.edu.pl/podyplomowe/kwestped.pdf), kserokopia dowodu osobistego. Jedna koperta zaadresowana na adres, na który będzie wysłane zawiadomienie o przyjęciu.

 • O przyjęciu decyduje spełnienie kryteriów przyjęć przez kandydata oraz kolejność zgłoszeń.
  Limit miejsc: 150

 • 5400 PLN

Studia o podobnej tematyce