Podyplomowe Studia Filozoficzne

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 4000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia zostały utworzone z myślą o osobach:
  - pragnących zdobyć wszechstronną i usystematyzowaną wiedzę w zakresie filozofii,
  - chcących nauczyć się dyskutować i przedstawiać swoje argumenty w spójny i uporządkowany sposób,
  - dążących do zdobycia pogłębionej wiedzy na temat mechanizmów zmian społecznych i ideowych.

 • Program studiów obejmuje następujące przedmioty:
  Wprowadzenie do filozofii,
  Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii,
  Etyka,
  Elementy metodologii nauki,
  Wybrane zagadnienia filozofii współczesnej,
  Analiza tekstu filozoficznego

 • Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Joanna Górnicka-Kalinowska, prof. dr hab. Barbara Markiewicz, prof. dr hab. Stanisław Pieróg, prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz, dr Bogdan Dziobkowski.

 • Osoba z wyższym wykształceniem (mająca tytuł magistra lub inżyniera, ewentualnie absolutorium lub licencjat)
  zainteresowana problematyką filozoficzną i pragnąca zdobyć systematyczną wiedzę w zakresie filozofii.

 • Zaoczny, zjazdy sobotnio-niedzielne, 1 lub 2 razy w miesiącu.

 • Oceniana będzie aktywność na zajęciach, wykonanie zadań wskazanych przez prowadzących, praca pisemna lub zaliczenie ustne.

 • Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów po zaliczeniu wszystkich przedmiotów
  z programu studiów.

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność dostarczenia dokumentów.

 • Podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy, 2 zdjęcia, odpis dyplomu, kserokopia dowodu osobistego, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia. Wzory dokumentów dostępne na:
  http://www.filozofia.uw.edu.pl/studia-doktoranckie-i-podyplomowe/studia-podyplomowe

 • Limit miejsc: 30

 • 4000 PLN

Studia o podobnej tematyce