Podyplomowe Studia Kultura, Nauka i Edukacja w Unii Europejskiej

162 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 3400 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności pozwalających na dokonanie pogłębieniowej analizy i syntezy procesów zachodzących w sferze kulturalno-edukacyjnej państw europejskich.
  W trakcie studiów słuchacze uzyskują lub pogłębiają wiedzę oraz praktyczne umiejętności, uczestnicząc w obligatoryjnych zajęciach dydaktycznych.

 • Program studiów (162 godzin) obejmuje następujące przedmioty:
  Cywilizacja europejska,
  Prawo i instytucje Unii Europejskiej,
  Historia Europy XX wieku,
  Konflikty etniczne i kulturowe współczesnej Europy,
  Ochrona dziedzictwa kulturowego w Europie,
  Systemy edukacyjne państw europejskich,
  Polityka kulturalna Unii Europejskiej,
  Problemy demograficzne Europy,
  Związki wyznaniowe w Europie,
  Polityka naukowo-badawcza Unii Europejskiej,
  Proces boloński,
  Programy finansowe UE w obszarze kultury,
  edukacji i nauki,
  Kapitał intelektualny w Europie,
  Agendy Unii Europejskiej ds. badań, nauki i edukacji.

 • Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, dr hab. Wojciech Jakubowski,
  dr hab. Piotr Wawrzyk.

 • O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich) lub dyplomem ukończenia studiów licencjackich (studiów I stopnia). Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków i dziedzin kształcenia. W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uznany lub nostryfikowanych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 • Zaoczny, zjazdy w soboty i w niedziele, średnio 2 razy w miesiącu.

 • Dwa przedmioty kończą się egzaminem, pozostałe zaliczeniem na ocenę.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Kandydaci będą przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc.

 • Podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy, kserokopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną, odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, jedno zdjęcie kolorowe odpowiadające standardom zdjęcia do dowodu osobistego, tzn. fotografia lewego półprofilu z odsłoniętym uchem, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

 • Limit miejsc: 40

 • 3400 PLN

Studia o podobnej tematyce