Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w zakresie Edukacji Integracyjnej Dzieci z Niepełnosprawnościami

360 Godzin, 3 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 4500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności w integracyjnych placówkach oświatowych a także tych, które realizują program edukacji włączającej (przedszkola, szkoły: podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, internaty, domy dziecka).

 • Program studiów (360 godzin zajęć w tym 240 godzin dydaktycznych wykładów, konwersatoriów i warsztatów
  i 120 godzin praktyk) obejmuje następujące przedmioty:
  Szkoła integracyjna jako środowisko integracji społecznej,
  Psychospołeczne problemy uczniów,
  Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna ucznia niepełnosprawnego i jego potrzeb,
  Modele pomocy uczniom o specjalnych potrzebach (uczniom niewidomym i niedowidzącym, niesłyszącym i niedosłyszącym, uczniom z upośledzeniem umysłowym, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z niepełnosprawnością ruchową),
  Warsztat kompetencji wychowawczych,
  Psychospołeczne problemy uczniów z niepełnosprawnościami.
  Praktyki obejmują obserwację i asystowanie w trakcie zajęć szkolnych i/lub wychowawczych w placówkach integracyjnych różnego stopnia, według wyboru studenta (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła gimnazjalna,
  szkoła ponad gimnazjalna).

 • Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Grażyna Dryżałowska, dr Anna Steinhagen, dr M. Skura, mgr Anna Panek.

 • Na studia są przyjmowani nauczyciele przedmiotowi (także przedmiotów zawodowych), nauczyciele: nauczania początkowego, nauczania przedszkolnego, osoby, które ukończyły studia I lub II stopnia z zakresu pedagogiki lub nauk pokrewnych (np. psychologia, resocjalizacja - w takich przypadkach konieczne będzie uzupełnienie kwalifikacji pedagogicznych)

 • Wieczorowy, zajęcia w soboty, niedziele średnio 1 raz w miesiącu

 • Kolokwia lub prace zaliczeniowe, w przypadku warsztatów oceniane są umiejętności nabyte i prezentowane w czasie zajęć.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Podanie o przyjęcie na studia, życiorys, kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w sekretariacie i na stronie internetowej www.pedagog.uw.pl/podyplomowe/ (PDF)), 1 zdjęcie, oryginał i kserokopia dyplomu magisterskiego (obustronna).

 • Limit miejsc: 25

 • 4500 PLN

Studia o podobnej tematyce