Podyplomowe Studia Marketing Europejski

181 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 4000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia stwarzają możliwość zapoznania się i wykorzystania wiedzy związanej z aspektami ekonomicznymi, prawnymi, społecznymi i kulturowymi prowadzenia działalności marketingowej. W warunkach integracji Polski z rynkiem europejskim kompetencje zdobyte na tych studiach mają charakter utylitarny i perspektywiczny. Dają wiedze o tym, jak prowadzić badania rynku, w jaki sposób wykorzystywać poszczególne instrumenty marketingowe oddziaływania na konsumentów i konkurentów. Uczą konstruować kampanie promocyjne oraz współpracować z agencjami
  reklamowymi i agencjami PR. Studia wyposażają także w konieczną na współczesnym rynku pracy umiejętność pracy w zespole.

 • Program studiów (181 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty:
  Jednolity Rynek Europejski,
  Podstawy euro marketingu,
  Marketing i konsument w prawie Unii Europejskiej,
  Wstęp do badań marketingowych,
  Analiza rynków mediów w Europie,
  Lobbing a marketing w Europie,
  Negocjacje,
  Warsztaty marketingu europejskiego,
  Marka Europa,
  zarządzanie marką,
  Produkt na rynku europejskim,
  Eurokonsument,
  E-marketing w Europie,
  Trendy w marketingu europejskim,
  Promocja i reklama na rynku europejskim,
  Marketing Unii Europejskiej,
  Creative Writing.

 • Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Janusz Adamowski, dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz, dr Marta Jas-Koziarkiewicz,
  dr Ewa Maria Marciniak.

 • O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich) lub dyplomem ukończenia studiów licencjackich (studiów I stopnia).
  Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków i dziedzin kształcenia.
  W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uznany lub nostryfikowany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 • Zaoczny, zjazdy w soboty i w niedziele średnio 2 razy w miesiącu.

 • Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych dokumentów.

 • Podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy, kserokopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną, odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 1 zdjęcie, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

 • Kandydaci będą przyjmowani w kolejności złożenia dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
  Limit miejsc: 40

 • 4000 PLN

Studia o podobnej tematyce