Podyplomowe Studia Marketing w Sferze Publicznej

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 5000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • W ramach studiów realizowane są następujące specjalizacje:
  - Marketing i doradztwo polityczne
  - Marketing organizacji pozarządowych
  - Marketing narodowy
  - Marketing regionalny
  - Marketing sportowy
  - Marketing i reklama społeczna
  Ukończenie studiów umożliwia absolwentowi podniesienie poziomu
  kwalifikacji w zakresie działań marketingowych w sferze publicznej.
  W zależności od wybranej specjalizacji absolwent uzyska lub pogłębi
  unikatową wiedzę oraz praktyczne umiejętności związane
  z marketingowym rozumieniem wybranego obszaru sfery publicznej.

 • Studia w wyniku połączenia wiedzy teoretycznej z zajęciami warsztatowymi w formie ćwiczeń i zajęciami w formie
  konwersatorium, powinny zapewnić słuchaczom zdobycie nowej i udoskonalenie posiadanej wiedzy. Podstawowym zadaniem studiów jest przekazanie studentom praktycznej wiedzy w zakresie marketingu, public relations i reklamy. W toku kształcenia nacisk położony będzie również na zdobycie umiejętności budowania relacji opartych na zaufaniu między podmiotami życia publicznego oraz kapitału społecznego. Program obejmuje następujące przedmioty:
  - Negocjacje i sztuka
  - argumentacji,
  - Badania marketingowe i opinii publicznej,
  - Komunikacja interpersonalna,
  - Wizerunek medialny,
  - Kreowanie polskiej marki narodowej,
  - Sponsoring organizacji pozarządowych,
  - Sponsoring i lobbing.

 • prof. UW dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek

 • O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich (studiów II stopnia) lub równoważnym.

 • Zaoczny, zjazdy co 2 tygodnie

 • Egzaminy i zaliczenia

 • Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem studiów.

 • Przyjęcia na studia następują na podstawie złożonych przez kandydatów dokumentów.

 • Podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane ze strony Instytutu Nauk Politycznych), zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności, 2 zdjęcia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia dowodu osobistego.

 • Kandydaci na studia będą przyjmowani w kolejności złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Decyzje o przyjęciu na studia podejmuje kierownik studiów podyplomowych. W przypadku nieprzyjęcia na studia dokumenty
  zwraca się kandydatowi. Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia doręcza się niezwłocznie kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.

 • 5000 PLN

Studia o podobnej tematyce