Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów

190 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 5500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest uzupełnienie programu studiów magisterskich prowadzonych na wydziałach prawa o zajęcia z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR). Studia mają na celu poznanie przez uczestników zagadnień teoretyczno-prawnych dotyczących problematyki ADR, źródeł konfliktów, zmianę podejścia do konfliktu, szersze spojrzenie na możliwości rozwiązania sporu, zapoznanie się z warsztatem pracy mediatora, technikami
  stosowanymi w mediacji, sposobami efektywnego komunikowania się oraz roli, jaką prawnicy mogą pełnić w negocjacjach, mediacjach i innych ADR. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu i warsztatów. Uczestnicy wezmą udział w symulacjach negocjacji i mediacji, a także w innych ćwiczeniach mających na celu doskonalenie umiejętności w zakresie negocjacji i komunikacji interpersonalnej.

 • Program studiów (ponad 190 godzin) obejmuje następujące zagadnienia:
  Teoria i psychologia konfliktu,
  Komunikacja interpersonalna,
  Negocjacje,
  Rodzaje negocjacji,
  Mediacja,
  Etapy mediacji,
  Etyka w negocjacjach i mediacjach,
  Rola mediatora,
  Rola prawa i prawników w mediacji,
  Przygotowanie klienta do mediacji,
  Regulacje polskie i międzynarodowe dotyczące mediacji,
  Zastosowanie mediacji w różnych rodzajach sporów, etc.

 • Wśród wykładowców są:
  prof. dr hab. Robert Rządca, mec. Maciej Bobrowicz, mec. Piotr Nowaczyk, mec. Sylwester Pieckowski,
  mec. Łukasz Rozdeiczer, Sędzia Agnieszka Rękas, Sędzia Rafał Cebula, doc. dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, doc. dr Elżbieta Łojko, doc. dr Elżbieta Mikos-Skuza, dr Michał Fajst, dr Ewa Gmurzyńska, dr Agata Gójska,
  dr Monika Latos-Miłkowska, dr Rafał Morek, dr Anna Rosner, dr Paweł Waszkiewicz, dr Małgorzata Wawrzyniak, dr Aleksandra Winiarska, mgr Robert Boch, mgr Anna Cybulko, mgr Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz,
  mgr Konrad Sobczyk, mgr Andrzej Szpor, mgr Maciej Tański.

 • Kandydaci na Studia muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich). Studia przeznaczone są w pierwszej kolejności dla osób posiadających wykształcenie prawnicze (studia polecane są szczególnie dla radców prawnych, adwokatów, notariuszy, komorników, sędziów i prokuratorów). Ponadto na studia mogą być przyjęte osoby bez wykształcenia prawniczego, w szczególności
  osoby z wykształceniem ekonomicznym, socjologicznym, administracyjnym i psychologicznym oraz managerowie, posiadający podstawową wiedzę z zakresu prawa.

 • Zaoczny, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (12 zjazdów)

 • Egzamin pisemny na zakończenie każdego semestru.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Na podstawie wymogów wymienionych w punkcie „uczestnicy”.

 • Rejestracja elektroniczna Zgłoszenia na studia dokonuje się przez system USOS wypełniając formularz rejestracyjny dostępny na stronie www studiów.
  Dodatkowo należy złożyć następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia z krótkim (1/2 strony) uzasadnieniem
  zainteresowania tematyką studiów, CV, kwestionariusz osobowy, kserokopia dyplomu ukończenia studiów, 3 zdjęcia, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

 • Limit miejsc: 45

 • 5500 PLN

Studia o podobnej tematyce