Podyplomowe Studia Technologie informacyjno- komunikacyjne w administracji publicznej

180 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 5000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu funkcjonowania elektronicznej administracji publicznej. Nowoczesna formuła studiów prowadzi do poszerzania i zdobywania nowych kompetencji w dziedzinie e-administracji. Słuchacz nabywa umiejętności analizowania i rozumienia zasad funkcjonowania e-administracji, a także poszerza swoją praktyczną wiedzę w dziedzinie funkcjonowania e-administracji na jej kolejnych szczeblach struktury organizacyjnej.
  Studia w wyniku połączenia wiedzy teoretycznej z zajęciami warsztatowymi w formie warsztatów i zajęciami w formie
  konwersatorium, powinny zapewnić słuchaczom zdobycie nowej i udoskonalenie posiadanej wiedzy.

 • Słuchacz nabywa umiejętności analizowania i rozumienia zasad funkcjonowania e-administracji, a także poszerza swoją praktyczną wiedzę w dziedzinie funkcjonowania e-administracji na jej kolejnych szczeblach struktury organizacyjnej.
  Studia w wyniku połączenia wiedzy teoretycznej z zajęciami warsztatowymi w formie warsztatów i zajęciami w formie
  konwersatorium, powinny zapewnić słuchaczom zdobycie nowej i udoskonalenie posiadanej wiedzy.

 • O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich (studiów II stopnia) lub równoważny. W szczególnych przypadkach, np. w przypadku pracy  instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego państwa lub gdy limit miejsc nie zostanie wyczerpany będą przyjmowane osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych licencjackich (studiów I stopnia) lub równoważny.

 • Studia trwają dwa semestry i obejmuje łącznie 180 godzin. Zajęcia prowadzone są w postaci wykładów i konwersatoriów, przez profesorów oraz pracowników Instytutu Nauk Politycznych oraz praktyków administracji rządowej i samorządowej. Zajęcia odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów słuchaczy (sobota-niedziela) co
  dwa tygodnie.

 • Egzaminy i zaliczenia.

 • Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów po zaliczeniu wszystkich przedmiotów
  z programu studiów.

 • Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydatów dokumentów.
  Limit miejsc: 100

 • Podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane ze strony Instytutu Nauk Politycznych), zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności, 2 zdjęcia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia dowodu osobistego.

 • Kandydaci na studia będą przyjmowani w kolejności złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Decyzję o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych.
  W przypadku nieprzyjęcia na studia dokumenty zwraca się kandydatowi.
  Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia doręcza się niezwłocznie kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.

 • 5000 PLN

Studia o podobnej tematyce