Podyplomowe Studia Urzędnik Instytucji Europejskich

167 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 3800 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest wykształcenie specjalistów, którzy będą w stanie sprostać oczekiwaniom europejskiego rynku pracy. Studia stanowią profesjonalne przygotowanie do podjęcia pracy w instytucjach europejskich. Jednocześnie umożliwiają rozszerzenie wiedzy - w stosunku do studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich - oraz zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania struktur unijnych. Ich zadaniem jest przekazanie słuchaczom zarówno teoretycznej wiedzy z zakresu pracy w instytucjach unijnych, jak również umiejętności praktycznych niezbędnych podczas procedury
  konkursowej na stanowiska urzędnicze w instytucjach Unii Europejskiej.

 • Program studiów (167 godzin) obejmuje następujące przedmioty:
  Prawo i instytucje Unii Europejskiej,
  status prawno-socjalny urzędnika Unii Europejskiej,
  Komunikacja międzykulturowa,
  Etyka pracy urzędnika w Unii Europejskiej,
  Psychologia pracy urzędnika,
  Technika autoprezentacji,
  Informacja europejska,
  Cywilizacja europejska,
  Europejskie procedury administracyjne,
  Proces decyzyjny w Unii Europejskiej,
  Etyka i protokół dyplomatyczny,
  Techniki pracy urzędnika w strukturach Unii Europejskiej,
  Procedury rekrutacyjne w instytucjach Unii Europejskiej,
  Warsztaty - testy egzaminacyjne (w języku angielskim).

 • Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Dariusz Popławski, prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, dr Monika Poboży,
  dr Marta Witkowska.

 • O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich) lub dyplomem ukończenia studiów licencjackich (studiów I stopnia). Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków i dziedzin kształcenia. W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uznany lub nostryfikowany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 • Zaoczny, zjazdy w soboty i w niedziele, średnio 2 razy w miesiącu.

 • Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę.

 • Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów po zaliczeniu wszystkich przedmiotów
  z programu studiów.

 • Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych dokumentów.

 • Podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy, kserokopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną, odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 1 zdjęcie, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

 • Kandydaci będą przyjmowani w kolejności złożenia dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
  Limit miejsc: 40

 • 3800 PLN

Studia o podobnej tematyce