Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami (Project Management)

180 Godzin, 2 Semestr, 9 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dziennyGdańsk Nowy 9717 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia organizowane są we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego (I miejsce w rankingu niepublicznych szkół wyższych).

  - Studia zorientowane są na praktyczne zastosowanie technik, metod i narzędzi zarządzania projektami,
  - Większość czasu zajęć na studiach to warsztaty (studia przypadków, zadania zespołowe, zadania indywidualne),
  - Zajęcia prowadzą trenerzy z bogatym doświadczeniem zawodowym, szkoleniowym i konsultingowym,
  - Liczba uczestników pojedynczej edycji studiów wynosi 20 osób,
  - Ponad 1000 zadowolonych absolwentów studiów w Warszawie i w Gdańsku z różnych branż,
  - Na zakończenie studiów studenci piszą praktyczną pracę dyplomową, dotyczącą zastosowania technik, narzędzi, metod poznanych w trakcie studiów w swojej praktyce zawodowej,
  - Ciągłe doskonalenie !!! Program studiów jest stale usprawniany. Wprowadzamy do naszych zajęć najnowsze i skuteczne praktyki zarządzania projektami.

 • SEMESTR I

  MODUŁ I

  DATA: 20-21.10.2018
  WSTĘP DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
  Prowadzący: Mariusz Kardaś
  Czas trwania: 2 dni

  Zakres:

  definicja projektu i zarządzania projektami
  typy projektów i cykl życia projektów
  główne procesy w ramach zarządzania projektami
  system zarządzania projektem w firmie
  kluczowe osoby zaangażowane w projekty
  zarządzanie projektem zmiany
  motywacja do zmian
  opór wobec zmian i sposoby radzenia sobie z nimi

  MODUŁ II

  DATA: 23-25.11.2018
  METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
  Prowadzący: Mariusz Kardaś
  Czas trwania: 3 dni

  Zakres:

  metodyka zarządzania projektami wg Project Management Institute
  skuteczne inicjowanie projektów
  planowanie projektów
  Metoda WBS
  przydzielanie zasobów
  Metoda Ścieżki Krytycznej
  analiza ryzyka
  tworzenie harmonogramu
  realizacja i kontrola projektów
  techniki kontroli prac projektowych
  analizowanie i wprowadzanie zmian do projektów
  efektywne zamknięcie projektów

  MODUŁ III

  DATA: 15-16.12.2018
  TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU – EFEKTYWNA KOMUNIKACJA
  Prowadzący: Beata Bednarczyk
  Czas trwania: 2 dni

  Zakres:

  komunikacje w zespole projektowym
  komunikacja narzędzia zarządzania zespołem projektowym
  sztuka budowania czytelnych komunikatów
  budowanie pozytywnych relacji w zespole
  asertywność w pracy kierownika zespołu – trudne sytuacje komunikacyjne
  efektywna prezentacja
  techniki argumentacji idei i pomysłów


  MODUŁ IV

  DATA: 19-20.01.2019
  TECHNIKI PRACY W PROJEKCIE
  Prowadzący: Konrad Klepacki
  Czas trwania: 2 dni

  Zakres:

  przygotowanie i prowadzenie efektywnych spotkań zespołu projektowego
  prezentowanie wyników prac projektowych
  wykorzystywanie metod wizualizacji
  wykorzystywanie technik komunikacji w trakcie spotkań i prezentacji
  podejmowanie decyzji
  kreatywne generowanie rozwiązań w zarządzaniu projektami


  MODUŁ V

  DATA: 23-24.02.2019
  RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I BUDŻETOWANIE PROJEKTÓW
  Prowadzący: Sławomir Lasota
  Czas trwania: 2 dni

  Zakres:

  finansowe elementy budowy modelu projektu
  zasady projekcji i prezentacji wyników finansowych generowanych przez projekt (strumienie przychodów i kosztów; strumienie wpływów i wydatków)
  zachowanie się (elastyczność) różnego rodzaju kosztów generowanych przez projekt
  budżet przychodów i kosztów
  budżet przepływów pieniężnych
  wykonanie i analiza odchyleń
  kontrola finansowa – propozycja formularzy

  SEMESTR II

  MODUŁ I

  DATA: 22-24.03.2019
  PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI
  BUDOWANIE I MOTYWOWANIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO
  ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI W ZESPOLE
  Prowadzący: Michał Brzeziński
  Czas trwania: 3 dni

  Zakres:

  czynniki wpływające na skuteczność zespołu projektowego
  style pracy w zespole
  zespołowe podejmowanie decyzji
  motywowanie członków zespołu
  proces budowania zespołu
  kierowanie konfliktem w zespole
  model kompetencyjny lidera zespołu projektowego
  źródła autorytetu lidera
  style kierowania


  MODUŁ II

  DATA: 13-14.04.2019
  RACHUNEK OPŁACALNOŚCI I ANALIZA FINANSOWA PROJEKTÓW
  Prowadzący: Lucjan Śledź
  Czas trwania: 2 dni

  Zakres:

  wartości, czas, dyskonto, koszt kapitału, wartość rezydualna
  narzędzia oceny efektywności finansowej (analiza strumieni korzyści i nakładów; wartość bieżąca netto – NPV; wewnętrzna stopa zwrotu – IRR)
  plan realizacji projektu i analiza finansowa, analiza opłacalności
  analiza wyników realizacji projektu w długim okresie czasu (projektowanie i analiza rentowności projektu; projektowanie i analiza płynności)
  analiza wrażliwości
  źródła finansowania projektu
  źródła finansowania a płynność

  MODUŁ III

  DATA: 18-19.05.2019
  ZWINNE METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI (Agile PM)
  Prowadzący: Michał Kisza
  Czas trwania: 2 dni

  Zakres:

  czym jest Agile PM i na jakie trudności projektowe odpowiada.
  SCRUM – na czym polega jedna z najbardziej znanych metod zwinnych.
  najpopularniejsze praktyki i techniki wykorzystywane w realizacji projektów w sposób zwinnych.
  KANBAN – czym jest i jak go używać do koordynacji projektów, zadań w projektach, zespołach czy też własnej aktywności.
  Agile PM i Critical Chain PM – kiedy takie połączenie ma sens i jak to zrobić.

  MODUŁ IV

  DATA: 14-16.06.2019
  MS PROJECT – PROGRAM KOMPUTEROWY WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
  Prowadzący: Mariusz Kardaś
  Czas trwania: 3 dni

  Zakres:

  planowanie projektu
  przydzielanie zasobów
  poprawna sieć powiązań między zadaniami projektowymi
  Ścieżka Krytyczna
  tworzenie harmonogramu – wykres Gantta
  realizacja i kontrola projektu
  metody kontroli prac projektowych
  wykorzystanie źródeł informacji o projekcie (raporty, tabele, itp.)
  wprowadzanie zmian do projektu
  symulacje planowania i realizacji projektów

 • Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami prowadzone są przez trenerów z bogatym doświadczeniem szkoleniowym i konsultingowym.
  Wiodący trenerzy Studiów są członkami Project Management Institute (USA).

 • Osoby realizujące projekty, członkowie zespołów projektowych, wykonawcy prac projektowych, jak też osoby, które przygotowują się do prowadzenia projektów.

 • 21 dni

 • Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Projektami wydane przez Akademię Leona Koźmińskiego oraz certyfikat ukończenia Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami wydany przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów.

 • Ukończone studia wyższe.

 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy
  CV
  Kserokopia dowodu osobistego
  Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

 • 9717 PLN

Studia o podobnej tematyce