Podyplomowe Studia Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyŁódź Nowy 3500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Kształcenie obecnych i przyszłych kadr samorządu terytorialnego szczebli: gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem następujących celów nauczania:
  a) przedstawienie współczesnych uwarunkowań i mechanizmów funkcjonowania samorządu terytorialnego;
  b) prezentacja najnowszych osiągnięć i trendów nauki o samorządzie terytorialnym;
  c) przekazanie wiedzy na temat nowoczesnych metod, technik oraz instrumentów i narzędzi zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego (JST), a także zarządzania w sektorze administracji publicznej w ogóle i umiejętności ich zastosowania w praktyce.

 • Teoria i praktyka rozwoju lokalnego oraz regionalnego, uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i środowiskowe rozwoju lokalnego i regionalnego, aspekty finansowe funkcjonowania JST, planowanie przestrzenne, gospodarka gruntami, polityka regionalna, ochrona środowiska, nowoczesne metody zarządzania gospodarką lokalną i regionalną. Studia dają możliwość wzbogacenia wiedzy na temat nowoczesnych metod zarządzania w administracji publicznej.
  Zajęcia zgrupowane są w czterech blokach tematycznych:
  a)teoretyczne podstawy zarządzania w JST, w tym: polityka rozwoju lokalnego i regionalnego oraz finanse sektora publicznego;
  b)współczesne problemy i wyzwania w zarządzaniu JST, w tym: polityka spójności, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój oraz gospodarowanie majątkiem samorządowym i polityka mieszkaniowa;
  c)nowoczesne koncepcje w zarządzaniu i organizacji JST, w tym: nowe zarządzanie publiczne, zarządzanie przez współwładztwo oraz partnerstwo publiczno-prywatne;
  d)nowoczesne narzędzia i instrumenty zarządzania JST służące wdrażaniu polityk sektorowych władz samorządowych, w tym: prorozwojowa polityka finansowa i budżetowanie, pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych, rachunkowość zarządcza, zarządzanie strategiczne, planowanie przestrzenne, gospodarka gruntami, zarządzanie logistyczne, zarządzanie jakością, marketing terytorialny, systemy informatyczne wykorzystywane w JST.

 • Studia realizowane są w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem Wydziału Zarządzania UŁ. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowych i dydaktycznych z Wydziału Zarządzania, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, a także z Instytutu Euroreg na Uniwersytecie Warszawskim, którzy specjalizują się w problematyce JST. Wśród dydaktyków są m.in. członkowie Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Oprócz nauczycieli akademickich, w skład kadry dydaktycznej wchodzą również osoby zawodowo związane z funkcjonowaniem JST, pracujące na stanowiskach kierowniczych w administracji samorządowej, posiadające szczególnie znaczące, praktyczne doświadczenia w zarządzaniu jednostkami terytorialnymi, które zostały zaproszone do współpracy - prowadzenia wybranych zajęć. Kierownikiem studiów podyplomowych jest dr Dominik Drzazga - adiunkt w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem, Wydziału Zarządzania UŁ - specjalizuje się w gospodarce przestrzennej i planowaniu przestrzennym ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska oraz zarządzania trwałym i zrównoważonym rozwojem lokalnym i regionalnym.

 • Podyplomowe studia Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) przeznaczone są przede wszystkim dla obecnych oraz przyszłych kadr samorządowych szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, w tym głównie dla osób rekrutujących się ze średniego i wyższego szczebla kierowniczego. Generalnie, oferta edukacyjna studiów kierowana jest nie tylko do pracowników urzędów administracji publicznej, ale i również do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w JST, w tym absolwentów chcących poszerzyć dotychczas zdobytą wiedzę. Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia wyższych studiów, zarówno zawodowych - pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich) jak i magisterskich - drugiego stopnia, a także doktoranckich - trzeciego stopnia.

 • Zajęcia prowadzone są na studiach w formie wykładów, konwersatoriów oraz ćwiczeń (w tym w laboratorium komputerowym), z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych i w zdecydowanej większości mają charakter interaktywny - wymagający czynnego zaangażowania ze strony słuchaczy (konwersatoria i ćwiczenia/ warsztaty). Celem uatrakcyjnienia przekazywanej wiedzy oraz ułatwienia zrozumienia i przyswajania materiału, znaczna część zagadnień (w tym, w szczególności na zajęciach prowadzonych w formie wykładów) ilustrowana jest rzeczywistymi przykładami (m.in. strategie rozwoju, plany zagospodarowania przestrzennego) zaczerpniętymi z praktyki funkcjonowania JST (case studies). Ma to również na celu pokazanie zastosowania omawianych zagadnień, o charakterze bardziej ogólnym i teoretycznym, w praktyce zarządzania konkretnymi JST. Niewątpliwą zaletą studiów jest stosunkowo nieduża liczebność grupy słuchaczy (max. 50 osób, zwykle ok. 25), co umożliwia swobodny kontakt z osobą prowadzącą zajęcia. Do dyspozycji słuchaczy są księgozbiory biblioteki wydziałowej i uniwersyteckiej (znajdujące się na miejscu).

 • Ukończenie studiów podyplomowych wiąże się z koniecznością uzyskania przez słuchaczy zaliczeń i złożenia 6 egzaminów z przedmiotów nauczanych na studiach, przewidzianych w programie zajęć dydaktycznych (wykaz przedmiotów objętych zaliczeniami i egzaminami znajduje się w zestawieniu zawierającym ramowy program studiów wraz siatką godzin). Po zakończeniu nauki na studiach, słuchacz otrzymuje świadectwo ich ukończenia opatrzone godłem państwowym, zgodne ze standardami określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.

 • Ze względu na cel oraz charakter studiów, nie przewiduje się prowadzenia egzaminów wstępnych ani rozmów kwalifikacyjnych - o przyjęciu kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń. Studia dysponują maksymalnie 50 miejscami. W przypadku zgłoszenia się mniejszej niż 23 liczby osób zainteresowanych uczestnictwem w studiach, kierownictwo zastrzega sobie możliwość nie otwarcia studiów podyplomowych z przyczyn finansowych.
  Termin składania zgłoszeń: do dnia 30 września każdego roku akademickiego poprzedzającego rozpoczęcie studiów.
  Miejsce składania zgłoszeń: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, 90-237 Łódź, ul. Jana Matejki 22/26, pok. 33 (osobiście bądź pocztą).

 • 3500 PLN

Studia o podobnej tematyce