Podyplomowe studia - Zarządzanie Wartością i Wycena Przedsiębiorstwa

2 Semestr, 180 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyŁódź Nowy 5780 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie: metod wyceny spółek kapitałowych, oceny efektywności realizowanych działań w przedsiębiorstwach przy wykorzystaniu różnych podejść oraz z punktu widzenia różnych grup interesariuszy, identyfikacji najważniejszych determinantów tworzenia wartości w przedsiębiorstwie. W efekcie uczestnicy studiów będą mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji w zakresie zarządzania ukierunkowanego na podnoszenie wartości przedsiębiorstwa, jak również metod oceny osiągniętych wyników.

 • Program studiów podyplomowych Zarządzania Wartością i Wyceny Przedsiębiorstwa łączy w sobie wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa, rachunkowości i zarządzania. Studium organizowane jest przez Wydział Zarządzania UŁ przy współpracy z firmą Avallon sp. z o.o. – pionierem rynku wykupów menedżerskich w Polsce a także firmą zarządzającą funduszami typu venture capital. Wykładowcami studiów są pracownicy UŁ mający praktyczne doświadczenia w zakresie wycen przedsiębiorstwa, a także pracownicy firmy Avallon, którzy zawodowo zajmują się podnoszeniem wartości firm znajdujących się w ich portfelach inwestycyjnych. Program studiów ma charakter interdyscyplinarny i jest wynikiem współpracy teoretyków i praktyków zarządzania i finansów, których wiedza i doświadczenie gwarantują wysoki poziom kształcenia w ramach studiów. Szczególny nacisk położony będzie na uwzględnienie w procesie kształcenia aspektów praktycznych wyceny przedsiębiorstwa.
  Łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych.

 • Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywać się będą: w piątki od godz. 16.30 oraz w soboty w godz. 8:15 - 16:00, generalnie co dwa tygodnie.

 • Ukończenie studiów wiąże się z koniecznością uzyskania przez słuchaczy zaliczeń ze wszystkich przedmiotów składających się na program studiów oraz złożenia pracy dyplomowej. Po zakończeniu nauki słuchacz otrzymuje świadectwo jego ukończenia opatrzone godłem państwowym, zgodne ze standardami określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.

 • Kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc (48). O przyjęciu decyduje kolejność zapisu.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  kwestionariusz osobowy,
  wypełniony formularz podania do Dziekana Wydziału Zarządzania o przyjęcie na studia,
  dwa zdjęcia,
  skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów

 • 5780 PLN

Studia o podobnej tematyce