Podyplomowe Studium „Glottodydaktyka polonistyczna - nauczanie języka polskiego jako obcego”

272 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 4000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego i kultury polskiej w kraju i za granicą.

 • Program studiów (272 godziny, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące bloki tematyczne:
  Psychologiczne podstawy nauczania języków obcych,
  Język polski jako obcy,
  Wiedza o kulturze polskiej,
  Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i warsztat lektora,
  Metodyka nauczania kultury polskiej,
  Testowanie znajomości języka polskiego jako obcego oraz hospitacje i praktyki dydaktyczne.

 • Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Magdalena Danielewicz, dr hab. Piotr Garncarek, dr hab. Elżbieta Wierzbicka, dr Jolanta Aulak, dr Barbara Janowska, dr Piotr Kajak, dr Anna Rabczuk, mgr Anna Domańska, mgr Mirosław Jelonkiewicz, mgr Ewa Kozłowska, mgr Aleksandra Święcka.

 • Studia są kierowane do absolwentów polonistyki oraz wydziałów humanistycznych wykazujących się doskonałą znajomością gramatyki języka polskiego i wiedzą z kultury polskiej oraz znajomością języka obcego (poziom B2).

 • Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

 • Testy zaliczeniowe, egzamin końcowy. Do uzyskania dyplomu niezbędne jest zaliczenie hospitacji oraz praktyk.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów.
  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, kwestionariusz osobowy, życiorys, podanie o przyjęcie na studia, zobowiązanie do uiszczenia opłaty za studia, 2 zdjęcia.

 • Limit miejsc: 36

 • 4000 PLN

Studia o podobnej tematyce