Podyplomowe Studium Nauk Politycznych specjalność: Wiedza o Społeczeństwie

3 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 1900 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem kierunku jest zdobycie podstaw do nauczania przedmiotów nauczanych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Słuchacz zdobywa wiedzę w wymiarze studiów nauczycielskich do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

 • Program studiów obejmuje następujące przedmioty:
  Historia polityczna XX wieku,
  Instytucje europejskie,
  Nauka o polityce,
  Socjologia ogólna,
  Podstawy organizacji i zarządzania,
  System ochrony praw człowieka,
  Polityka wewnętrzna UE,
  Służba cywilna,
  System polityczny w RP,
  Współczesna myśl polityczna.

 • Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Stanisław Filipowicz, prof. dr hab. Anna Magierska,
  prof. dr hab. Izabella Malinowska, prof. dr hab. Tadeusz Mołdawa, prof. dr hab. Janusz Osuchowski,
  prof. dr hab. Daniel Popławski, prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski, prof. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz, prof. dr hab. Stanisław Sulowski, prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, prof. UW dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek, dr hab. Krzysztof Pieliński, dr hab. Tomasz Słomka, dr Ryszard Grodzicki.

 • O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich
  lub równoważnym.

 • Zaoczny, zjazdy co 2 tygodnie.

 • Egzaminy i zaliczenia

 • Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem studiów.

 • Przyjęcia na studia następują na podstawie złożonych przez kandydatów dokumentów.
  Limit miejsc: 90

 • Podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane ze strony Instytutu Nauk Politycznych), zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności, 2 zdjęcia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia dowodu osobistego.

 • Kandydaci na studia będą przyjmowani w kolejności złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Decyzje o przyjęciu na studia podejmuje kierownik studiów podyplomowych. W przypadku nieprzyjęcia na studia dokumenty
  zwraca się kandydatowi. Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia doręcza się niezwłocznie kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.

 • 1900 PLN

Studia o podobnej tematyce