Podyplomowe Studium Nauk Politycznych specjalności: Administracja publiczna - administracja rządowa i samorządowa, Organizacja i zarządzanie oświatą, Studia europejskie, Kontrola instytucji publicznych

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 3800 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Absolwenci podejmujący edukację w ramach Podyplomowego Studium Nauk Politycznych doskonalą umiejętności przydatne osobom pracującym lub mającym zamiar podjąć pracę w administracji publicznej, urzędach publicznych oraz szkolnictwie ponadpodstawowym.
  Studia prowadzone są w zakresie specjalizacji: administracja rządowa i samorządowa, organizacja i zarządzanie oświatą, studia europejskie, kontrola instytucji publicznych.

 • Program studiów obejmuje następujące przedmioty:
  Historia polityczna XX wieku,
  Instytucje europejskie,
  Nauka o polityce,
  Socjologia ogólna,
  Podstawy organizacji i zarządzania,
  Stosunki wyznaniowe w Europie,
  Organizacja systemu oświaty,
  System ochrony praw człowieka,
  Polityka wewnętrzna UE,
  Służba cywilna,
  System polityczny w RP,
  Protokół dyplomatyczny,
  Współczesna myśl polityczna.

 • Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Stanisław Bieleń, prof. dr hab. Anna Magierska, prof. dr hab. Izabella Malinowska,
  prof. dr hab. Tadeusz Mołdawa, prof. dr hab. Janusz Osuchowski, prof. dr hab. Daniel Popławski, prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski, prof. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz, prof. dr hab. Stanisław Sulowski,
  prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, prof. dr hab. Stanisław Filipowicz,
  prof. UW dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek, dr hab. Krzysztof Pieliński, dr Monika Brenner, dr Ryszard Grodzicki,
  dr Aneta Sroka, dr Piotr Wawrzyk, dr Jacek Ziółkowski.

 • O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich (studiów II stopnia) lub równoważnym.

 • Zaoczny, zjazdy co 2 tygodnie.

 • Egzaminy i zaliczenia

 • Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem studiów.

 • Przyjęcia na studia następują na podstawie złożonych przez kandydatów dokumentów.
  Limit miejsc: 90

 • Podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane ze strony Instytutu Nauk Politycznych), zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności, 2 zdjęcia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia dowodu osobistego.

 • Kandydaci na studia będą przyjmowani w kolejności złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje kierownik studiów podyplomowych. W przypadku nieprzyjęcia na studia dokumenty
  zwraca się kandydatowi. Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia doręcza się niezwłocznie kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.

 • 3800 PLN

Studia o podobnej tematyce