Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego

460 Godzin, 3 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 7750 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia są przeznaczone dla wszystkich osób pragnących pogłębić i rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu podatków i prawa podatkowego, uzyskując najwyższy stopień wykształcenia akademickiego w tej specjalności.

 • Program studiów (460 godzin) obejmuje:
  Semestr I:
  Wstęp do nauki prawa podatkowego,
  Teoria podatków,
  Finanse publiczne.
  System dochodów budżetowych,
  Ordynacja podatkowa - część prawnomaterialna,
  Postępowanie podatkowe,
  Ustrój organów podatkowych i skarbowych,
  Prawo dewizowe,
  Seminarium dyplomowe;
  Semestr II:
  Wprowadzenie do podatków dochodowych,
  Podatek dochodowy od osób fizycznych,
  Podatek dochodowy od osób prawnych,
  Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych,
  Wprowadzenie do podatków obrotowych,
  Podatek od towarów i usług,
  Podatek akcyzowy,
  Niepodatkowe należności budżetowe,
  Postępowanie egzekucyjne,
  Podstawy rachunkowości,
  Seminarium dyplomowe;
  Semestr III:
  Zasady prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatkowych,
  Podatek od czynności cywilnoprawnych,
  Podatkowe aspekty restrukturyzacji przedsiębiorców na tle uregulowanego kodeksu spółek handlowych,
  Podatek od gier,
  Wprowadzenie do podatków majątkowych,
  Podatek od nieruchomości,
  Ewidencja nieruchomości - kataster fiskalny,
  Podatek rolny,
  Podatek leśny,
  Podatek od spadków i darowizn,
  Podatkowe problemy pomocy publicznej,
  Prawo celne,
  Opłata skarbowa i inne opłaty o charakterze fiskalnym,
  Prawo karne skarbowe,
  Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  Elementy postępowania przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych,
  Międzynarodowa optymalizacja podatków,
  Umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu,
  Podatkowe dyrektywy Unii Europejskiej,
  Seminarium dyplomowe.
  Zakończenie studiów: Monograficzny wykład autorski wybitnego specjalisty (gościa studium).

 • Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz, prof. dr hab. Jacek Jagielski,
  prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska, prof. dr hab. Hanna Litwińczuk,
  prof. dr hab. Witold Modzelewski, prof. dr hab. Irena Olchowicz, prof. dr hab. Gertruda Uścińska, dr Karolina Tetłak, doc. dr Hanna Gajewska-Kraczkowska, doc. dr Witold Konieczny, doc. dr Marek Szubiakowski, doc. dr Marek Waluga, dr Michał Bitner, dr Piotr Karwat, dr Rafał Nawrot, sędzia dr Grzegorz Nowecki, dr Maciej Ślifirczyk, sędzia Adam Bącal, sędzia Bogusław Dauter, mgr Jerzy Bielawny, mgr Dariusz Malinowski, mgr Jacek Pyssa.

 • Studia są przeznaczone dla osób zajmujących się zawodowo problematyką podatkową, a przede wszystkim: dla doradców podatkowych, kandydatów na doradców podatkowych, pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, samorządowych organów podatkowych), pracowników działów księgowych, finansowych i podatkowych podmiotów gospodarczych, prawników, ekonomistów, finansistów, a także innych wolnych zawodów (biegłych rewidentów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy) oraz aplikantów (radcowskich, notarialnych, adwokackich, rewidenckich).

 • Zaoczny, zajęcia w soboty (9.40-17.00) i niedziele (8.00-15.00), średnio co 2 tygodnie

 • Sesja egzaminacyjna (po każdym semestrze). Obowiązują wpisy na ocenę z egzaminów, zaliczenia wszystkich przedmiotów, łącznie z seminarium. Na zakończenie studium słuchacz składa napisaną pod opieką promotora pracę dyplomową, która podlega ocenie wystawionej przez promotora i recenzenta.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Decyduje kolejność rejestracji elektronicznej i złożenia dokumentów.

 • Rekrutacja elektroniczna (irksp.wpia.uw.edu.pl)
  Odpis dyplomu magisterskiego, 3 zdjęcia, podanie o przyjęcie na studia kierowane do Kierownika Studiów Podyplomowych, kwestionariusz osobowy, zobowiązanie do ponoszenia kosztów za studia (dokumenty są dostępne na stronie przy rejestracji elektronicznej).
  Czesne za studia rozliczane są poprzez moduł płatności systemu USOSweb. Opłaty należy wnosić na indywidualny numer rachunku bankowego słuchacza.

 • Limit miejsc: 120

 • 7750 PLN

Studia o podobnej tematyce