Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą

300 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 3900 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia przygotowują rezerwową kadrę kierowniczą placówek oświatowych i umożliwiają doskonalenie czynnej kadry dyrektorskiej. Adresowane są do dyrektorów placówek oświatowych, pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły, animatorów działań i organizacji oświatowych oraz kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych i nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem zawodowym.

 • Program studiów (300 godzin dydaktycznych) obejmuje następujące moduły i przedmioty:
  Moduł I: Podstawy organizacji i zarządzania placówka oświatową:
  Polityka oświatowa,
  Programy edukacyjne UE,
  Zarządzanie (podstawy teoretyczne),
  Socjologia wychowania,
  Prawo oświatowe,
  Wykłady na temat aktualnych problemów systemu kształcenia,
  Seminarium dyplomowe.
  Moduł II: Metodyka pracy dyrektora placówki oświatowej:
  Planowanie pracy i zarządzanie placówką oświatową,
  Oświatowe zadania samorządu,
  Ekonomika kształcenia,
  Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia,
  Dokumenty, archiwa i gospodarka sprzętem,
  Analiza procedur konkursu dyrektorskiego,
  Praktyka asystencka.
  Moduł III: Kompetencje społeczne i informatyczne w zarządzaniu placówką oświatową:
  Informatyka w zarządzaniu placówka oświatową,
  Prezentacje publiczne,
  Negocjacje,
  Zarządzanie konfliktem

 • Wśród wykładowców są:
  prof. UW dr hab. Anna Zielińska, dr hab. Barbara Galas, dr Rafał Bodarski, dr Jerzy Marek, dr Elżbieta Widota,
  mgr Anna Gocłowska, mgr Renata Gorzkowska-Mikołajczyk, mgr Kazimierz Makowski, mgr Marek Nocuła,
  mgr Marcin Sobocki, mgr Anna Sobolewska, mgr Grażyna Stańko, mgr Małgorzata Tarka, mgr Monika Werwicka,
  mgr Andrzej Wyrozembski,
  Ponadto pięciu pracowników Wydziału Pedagogicznego UW (nie wymienionych wyżej) prowadzących seminaria dyplomowe.

 • Kandydatem do przyjęcia na studia mogą być dyrektorzy placówek oświatowych różnych szczebli, pracownicy nadzoru pedagogicznego, doradztwa metodycznego, nauczyciele i inni pracownicy systemu edukacji, którzy posiadają wykształcenie uprawniające do ubiegania się o stanowiska kierownicze w systemie edukacji narodowej oraz inni absolwenci uczelni wyższych zainteresowani problematyką polityki i zarządzania oświatą, zarazem procedurami kierowania szkołami i innymi placówkami oświatowymi.

 • Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu

 • Zaliczenia (bez oceny) przedmiotów i modułów na podstawie wymagań prowadzących zajęcia, seminarium dyplomowe kończy się oceną pracy dyplomowej. Ocena na świadectwie ukończenia studiów jest średnią ocen z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Podanie o przyjęcie na studia kierowane do kierownika studiów podyplomowych, kwestionariusz osobowy, poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, zobowiązanie do ponoszenia kosztów, życiorys, 1 zdjęcie.

 • Limit miejsc: 80

 • 3900 PLN

Studia o podobnej tematyce