Podyplomowe Studium Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu

160 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 3800 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest pogłębienie przez uczestnika wiedzy z zakresu prawa karnego gospodarczego, kodeksowego i pozakodeksowego, przestępstw skarbowych, przestępstw przeciwko mieniu, ubezpieczeniowych, prawa antymonopolowego, podstaw ekonomii i rachunkowości.

 • Główną tematyką studiów jest prawo karne gospodarcze, prawo skarbowe oraz przestępstwa przeciwko mieniu, omawiane są także zagadnienia związane z taktyką prowadzenia śledztw w tych sprawach, instrumentami procesowo-kryminalistycznymi wykorzystywanymi w prowadzonych postępowaniach.
  Przedmioty realizowane w ramach studiów (160 godzin) podzielone zostały na 7 bloków tematycznych:
  Zagadnienia wprowadzające,
  Prawnokarna ochrona mienia, instytucji państwowych i samorządowych,
  Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego,
  Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych,
  Prawo karne skarbowe,
  Prawo antymonopolowe,
  Procesowo-kryminalistyczne aspekty przestępczości gospodarczej, skarbowej i przeciwko mieniu.
  Zajęcia mają charakter teoretyczny i warsztatowy, przedstawiane będą studia przypadków, omawiane rzeczywiste problemy pojawiające się w obszarze prezentowanej tematyki.

 • Zajęcia prowadzone są przez osoby dysponujące bogatym doświadczeniem zawodowym, praktycznym, wiedzą teoretyczną i praktyką orzeczniczą.
  Wśród wykładowców są:
  prof. dr hab. Piotr Kruszyński, prof. dr hab. Ewa Gruza, prof. dr hab. Piotr Girdwoyń,
  prof. UW dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska, doc. dr Hanna Gajewska-Kraczkowska, doc. dr Marek Grzybowski, dr Magdalena Błaszczyk, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak, dr Szymon Pawelec, dr Anna Zientara, dr Sławomir Żółtek oraz pracownicy naukowi innych uczelni, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci oraz radcy prawni.

 • Studia są przeznaczone dla osób zajmujących się zawodowo problematyką przestępczości gospodarczej, skarbowej oraz przestępstw przeciwko mieniu, w szczególności: sędziów z wydziału karnego, prokuratorów, doradców podatkowych, kandydatów na doradców podatkowych, pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, samorządowych organów podatkowych), pracowników działów księgowych, finansowych i podatkowych podmiotów gospodarczych, prawników, ekonomistów, finansistów, a także
  innych wolnych zawodów (biegłych rewidentów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy) oraz aplikantów (radcowskich, notarialnych, adwokackich, rewidenckich).

 • Zjazdy dwudniowe (soboty i niedziele), średnio raz w miesiącu (zajęcia: sobota 9.00-16.00, niedziela 9.00-15.40)

 • Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest spełnienie dwóch kryteriów: 1. Udział w co najmniej 80%
  prowadzonych zajęć, weryfikacja odbywać się będzie na podstawie list obecności sporządzanych każdego dnia zjazdu oraz 2. Pozytywne zaliczenie testowego egzaminu końcowego.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Rekrutacja otwarta, decyduje kolejność złożenia dokumentów.

 • Rekrutacja elektroniczna (irksp.wpia.uw.edu.pl)
  Podanie o przyjęcie na studia (generowane z systemu elektronicznej rejestracji internetowej), kwestionariusz osobowy (generowany z systemu elektronicznej rejestracji internetowej), kserokopia dyplomu ukończenia studiów, 2 zdjęcia, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (generowane z systemu elektronicznej rejestracji internetowej).
  Czesne za studia rozliczane są poprzez moduł płatności systemu USOS web. Opłaty należy wnosić na indywidualny numer rachunku bankowego słuchacza.

 • Limit miejsc: 130

 • 3800 PLN

Studia o podobnej tematyce