Podyplomowe Studium Zarządzanie Projektami Finansowanymi ze Środków Unii Europejskiej

196 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 5700 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką pozyskiwania środków i zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych UE; program studiów koncentruje się na wsparciu w okresie programowaniaSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, uwzględnia jednak także zasadnicze różnice w stosunku do zasad obowiązujących w okresieSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.

 • Program obejmuje zagadnienia związane z pozyskiwaniem i zarządzaniem środkami budżetu UE w różnych rodzajach projektów, jednak najwięcej miejsca poświęcono projektom inwestycyjnym (zwłaszcza infrastrukturalnym, zarówno generującym przychody, jak i pozostałym).
  Program studiów (196 godzin) obejmuje następujące przedmioty:
  Ewolucja polityki spójności w UE,
  Podstawy prawne polityki spójności w UE i w Polsce,
  Programowanie wsparcia z funduszy strukturalnych,
  Instytucjonalny system wdrażania wsparcia z funduszy strukturalnych,
  Finanse publiczne UE,
  Środki z UE w polskim systemie finansów publicznych,
  Zarządzanie projektem (obejmuje następujące moduły: metodyki zarządzania projektami - PMBOK, PRINCE II,
  zarządzanie cyklem projektu, umowa o dofinansowanie, zarządzanie finansowe, monitoring i sprawozdawczość,
  audyt, ewaluacja),
  Kwalifikowanie wydatków do współfinansowania,
  Analiza wykonalności finansowej i ekonomicznej projektów inwestycyjnych: analiza kosztów - korzyści,
  Analiza oddziaływania na środowisko,
  Montaż finansowy,
  Prawno-podatkowe aspekty gospodarowania środkami z budżetu UE,
  Prawna regulacja pomocy publicznej,
  Zamówienia publiczne,
  Umowy zawierane w związku z zarządzaniem projektami; wzory kontraktów FIDIC, Odpowiedzialność za naruszenie norm dotyczących gospodarowania środkami z budżetu UE.

 • Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch, prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska, prof. dr hab. Witold Modzelewski, prof. dr hab. Jacek Szlachta, prof. dr hab. Andrzej Wach, dr Michał Bitner,
  dr Andrzej Gałązka, dr Wojciech Machała, dr Piotr Pełka, dr Jacek Sierak, Miłosz Anczakowski,
  Mariusz Kapusta, Paweł Kolas, Maciej Mekiński, Michał Rutkowski, Tomasz Podgajniak, Krzysztof Woźnicki.

 • Studia adresowane są zarówno do pracowników potencjalnych beneficjentów, instytucji systemu wdrażania, jak również osób zajmujących się lub zainteresowanych doradztwem w zakresie pozyskiwania i zarządzania środkami europejskimi.

 • Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele przeciętnie 2 razy w miesiącu.

 • Siedem egzaminów z przedmiotów wykładowych, zaliczenie pozostałych zajęć na podstawie obecności, praca zaliczeniowa

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Rekrutacja otwarta. O przyjęciu decyduje kolejność rejestracji i złożenia dokumentów.

 • Rekrutacja elektroniczna (irksp.wpia.uw.edu.pl)
  Odpis dyplomu magisterskiego, 3 zdjęcia, podanie o przyjęcie na studia kierowane do kierownika studiów podyplomowych, kwestionariusz osobowy, zobowiązanie do ponoszenia kosztów za studia (dostępne na stronie przy rejestracji elektronicznej).
  Czesne za studia rozliczane są poprzez moduł płatności systemu USOSweb.
  Opłaty należy wnosić na indywidualny numer rachunku bankowego słuchacza.

 • Limit miejsc: 70

 • 5700 PLN

Studia o podobnej tematyce