Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

0 Godzin, 2 Semestr, 0 Sesja

weekendowy

język wykładowy: polskiWarszawa Nieaktualny 1750 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne dla menadżerów nieruchomości z zakresu: prawa, ekonomi, zarządzania nieruchomościami, podstaw budownictwa, umiejętności interdyscyplinarnych.

 • Na program studiów składają się następujące przedmioty:  1. Część ogólną prawa cywilnego – 8 godz.  2. Podstawy prawa rzeczowego – 12 godz.  3. Podstawy prawa zobowiązań – 8 godz.  4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa  rodzinnego i spadkowego – 4 godz.  5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego – 4 godz.  6. Źródła informacji o nieruchomościach – 10 godz.  7. Gospodarkę przestrzenną – 6 godz.  8. Gospodarkę nieruchomościami -12 godz.  9. Gospodarkę mieszkaniową i prawo spółdzielcze – 10 godz.  10. Gospodarkę rolną, leśną i wodną – 4 godz.  11. Ochronę danych osobowych – 2 godz.  12. Zamówienia publiczne – 4 godz.  13. Podstawy ekonomi – 6 godz.  14. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości – 8 godz.  15. Ocenę ekonomicznej efektywności inwestycji - 4 godz.  16. Elementy finansów i bankowości – 6 godz.  17. Podstawy budownictwa – 10 godz.  18. Przegląd technologii w budownictwie – 6 godz.  19. Proces inwestycyjny w budownictwie – 4 godz.  20. Eksploatację nieruchomości – 6 godz.  21. Status prawny pośrednika w obrocie nieruchomościami – 4 godz.  22. Organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami – 2 godz.  23. Standardy zawodowe i etykę zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami – 2 godz.  24. Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami – 2 godz.  25. Umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – 6 godz.  26. Procedury w obrocie nieruchomościami – 20 godz.  27. Podatki i opłaty związane z nieruchomościami – 4 godz.  28. Zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami – 4 godz.  29. Współpracę pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami  finansowymi i bankami – 6 godz.  30. Notariusz w obrocie nieruchomościami – 6 godz.  31. Rzeczoznawstwo majątkowe – wybrane zagadnienia – 4 godz.  32. Zarządzanie nieruchomościami – wybrane zagadnienia – 4 godz.  33. Doradztwo na rynku nieruchomości – 4 godz.  34. Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji. – 4 godz.  35. Seminarium dyplomowe i egzamin – 10 godz. • Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi WSZiP oraz innych renomowanych uczelni oraz doświadczeni praktycy działający czynnie na rynku nieruchomości /pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi, prawnicy, brokerzy finansowi, zarządcy nieruchomości, eksperci i doradcy rynku nieruchomości.

  * Opiekunem merytorycznym kierunku jest Elżbieta Baczyńska.


 • Studia kierowane są do osób:

  * posiadających wykształcenie wyższe /licencjat, studia inżynierskie, studia II stopnia/,


  * pragnących zdobyć wiedzę z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i ubiegać się o uprawnienia zawodowe /licencję/,


  * dążących do poszerzenia kwalifikacji niezbędnych do profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości zgodnie z regulacjami prawnymi i standardami zawodowymi.


 • 216 godzin – minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami (Dz. U. Nr 117 poz. 786), które weszło w życie 15 lipca 2010

 • Studia podyplomowe kończą się egzaminem pisemnym i obroną pracy dyplomowej.

 • Rejestracja on-line w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

  dane do podstrony o rekrutacji: kolejnosć zgłoszeń,

 • podanie, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów, dowód wpłaty wpisowego, zdjęcia, Kserokopia dowodu osobistego

 • 1750 PLN

 • 1750 PLN za semestr

Studia o podobnej tematyce