Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

162 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 4200 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Pośrednik w obrocie nieruchomościami to zawód polegający na kojarzeniu stron transakcji (a także doradzaniu) przy zakupie, sprzedaży, zamianie, najmie i wynajmie nieruchomości. Usługa pośrednika to porada ekspercka, która niesie za sobą ogromną odpowiedzialność za bezpieczne przeprowadzenie transakcji. Dlatego doskonałe przygotowanie do tego zawodu to podstawa sukcesu.

 • 1. Część ogólna prawa cywilnego (8 godz.)
  Podmioty prawa cywilnego
  Szczególne regulacje dotyczące spółek handlowych (osobowych i kapitałowych)
  Przesłanki ważności czynności prawnych
  Sankcje wadliwości czynności prawnych (nieważność, bezskuteczność)
  Forma czynności prawnych
  Przedawnienie roszczeń

  2. Podstawy prawa rzeczowego (12 godz.)
  Mienie jako kategoria prawa cywilnego
  Pojęcie praw majątkowych
  Przykłady praw majątkowych na nieruchomościach
  Mienie państwowe, samorządowe i prywatne
  Geneza stosunków własnościowych w Polsce (komunalizacja, uwłaszczenie osób prawnych)
  Pojęcie rzeczy ruchomych i nieruchomych
  Definicja nieruchomości
  Rodzaje nieruchomości — nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe
  Wieczystoksięgowe ujęcie nieruchomości
  Pojęcie części składowych nieruchomości
  Pojęcie przynależności i pożytków
  Własność — pojęcie, ochrona, współwłasność
  Użytkowanie wieczyste
  Ograniczone prawa rzeczowe, ze szczególnym uwzględnieniem tych praw na nieruchomościach
  Ogólne zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców
  Pojęcie cudzoziemca w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
  Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymagające zezwolenia — organ wydający zezwolenia i warunki wydania zezwolenia
  Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców niewymagające zezwolenia
  Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych i leśnych przez obywateli państw Unii Europejskiej

  3. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego (4 godz.)
  Małżeńskie ustroje majątkowe
  Zarząd majątkiem wspólnym małżonków
  Zarządzanie przez rodziców majątkiem dziecka
  Odpowiedzialność małżonków za długi
  Przesłanki dziedziczenia nieruchomości

  4. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego (4 godz.)
  Zasady ogólne prawa administracyjnego
  Struktura i kompetencje organów administracji publicznej. Władza państwowa i samorządowa
  Postępowanie administracyjne — organy i ich właściwość miejscowa i rzeczowa
  Strony postępowania administracyjnego i ich pełnomocnicy
  Decyzje i postanowienia
  Odwołania
  Wznowienie postępowania, uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji
  Wydawanie zaświadczeń
  Postępowanie sądowoadministracyjne
  Postępowanie egzekucyjne w administracji

  5. Źródła informacji o nieruchomościach (10 godz.)
  Sądy wieczystoksięgowe, księgi wieczyste
  Postępowanie wieczystoksięgowe
  Treść ksiąg wieczystych
  Zasady wieczystoksięgowe
  Wpisy deklaratoryjne i konstytutywne
  Odpisy z ksiąg wieczystych
  Kataster nieruchomości (ewidencja gruntów i budynków). Powiązanie między katastrem nieruchomości a księgami wieczystymi
  Ewidencja sieci uzbrojenia terenu oraz mapa zasadnicza
  Analizy (raporty, oceny) wpływu czynników środowiskowych na nieruchomość
  Mapy tematyczne
  Inne źródła informacji o nieruchomościach

  6. Gospodarka przestrzenna (6 godz.)
  System planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Rola i znaczenie planów miejscowych
  Tryb uchwalania planów miejscowych
  Skutki ekonomiczne uchwalania lub zmiany planów miejscowych
  Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  Decyzje o warunkach zabudowy
  Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Inne przypadki lokalizowania inwestycji celu publicznego
  Zagospodarowanie przestrzenne a ochrona środowiska, ochrona przyrody, dziedzictwo kulturowe i infrastruktura techniczna

  7. Gospodarka nieruchomościami (12 godz.)
  Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie gospodarowania nieruchomościami
  Pojęcie zasobów nieruchomości
  Zasady obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
  Preferencyjny obrót nieruchomościami między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego
  Zasada jawności obrotu nieruchomościami
  Pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości
  Zbywanie nieruchomości w drodze przetargu i drodze bezprzetargowej
  Ustalanie cen i zasady udzielania bonifikat
  Ustalanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
  Pojęcie trwałego zarządu
  Prawo pierwokupu nieruchomości
  Podziały oraz scalenia i podziały nieruchomości
  Opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
  Wywłaszczenia nieruchomości, odszkodowania i zwroty

  8. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze (10 godz.)
  Gospodarowanie nieruchomościami mieszkalnymi Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
  Ochrona praw lokatorów
  Towarzystwo budownictwa społecznego
  Gospodarowanie nieruchomościami lokalowymi
  Odrębna własność lokali
  Pojęcie nieruchomości wspólnej
  Wspólnota mieszkaniowa, prawa i obowiązki zarządu, uprawnienia właścicieli lokali względem zarządu
  Gospodarowanie nieruchomościami spółdzielczymi
  Spółdzielnia mieszkaniowa jako osoba prawna, organy spółdzielni i ich kompetencje
  Statuty i regulaminy spółdzielni, postępowanie wewnątrzspółdzielcze
  Spółdzielcze prawa do lokali
  Przekształcanie spółdzielczych praw do lokali
  Rządowe programy wspierania i finansowania mieszkalnictwa

  9. Gospodarka rolna leśna i wodna (4 godz.)
  Podstawy rolnictwa
  Nieruchomość rolna, grunt rolny i gospodarstwo rolne
  Użytki rolne i ich rodzaje
  Bonitacja gleb, kompleksy przydatności rolniczej gleb, czynniki wpływające na trudność uprawy gleby i wartość nieruchomości
  Ochrona gruntów rolnych i zapobieganie ich degradacji
  Podstawowe zasady gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa
  Podstawy leśnictwa
  Podstawowe pojęcia dotyczące lasów i drzewostanów
  Plan urządzania lasu, uproszczony plan urządzania lasu i inwentaryzacja stanu lasu
  Przestrzenny podział lasów
  Grunty zadrzewione i zakrzewione. Parki, ogrody ozdobne i zieleńce
  Podstawowe zasady ochrony lasów. Ograniczenia w obrocie gruntami leśnymi
  Gospodarowanie nieruchomościami leśnymi będącymi w zarządzie Lasów Państwowych
  Podstawy gospodarki wodnej
  Wody w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym
  Linia brzegowa
  Obciążenia nieruchomości przylegających do wód powierzchniowych płynących
  Zasady korzystania z wód i ochrona wód
  Pozwolenie wodno-prawne

  II PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ

  1. Podstawy matematyki finansowej (6 godz.)
  Podstawy teorii wartości pieniądza w czasie
  Źródła zmiany wartości pieniądza
  Przyszła wartość pieniądza
  Oprocentowanie proste
  Oprocentowanie złożone
  Rodzaje stóp procentowych
  Przykłady obliczeniowe
  Obecna wartość pieniądza
  Pojęcie dyskontowania, stopy dyskontowej i współczynnika dyskonta
  Obecna wartość jednorazowego dochodu
  Pojęcie przepływów pieniężnych
  Obecna wartość stałych i zmiennych dochodów

  2. Podstawy rachunkowości (4 godz.)
  Ustawa o rachunkowości, krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości
  Rodzaje, struktura i cele sprawozdań finansowych
  Nieruchomość jako środek trwały oraz jako inwestycja
  Metody i stawki amortyzacji

  III PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ

  1. Podstawy budownictwa (10 godz.)
  Polska klasyfikacja obiektów budowlanych
  Zakres regulacji ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych
  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych
  Stosowanie norm polskich i międzynarodowych w budownictwie
  Zasady obliczania powierzchni i kubatury obiektów budowlanych
  Dokumentacja obiektu budowlanego

  2. Przegląd technologii w budownictwie (4 godz.)
  Rodzaje konstrukcji ze względu na zastosowany materiał, konstrukcje tradycyjne, konstrukcje prefabrykowane
  Elementy konstrukcji i wykończenia budynków
  Technologie wykończenia budynków
  Materiały i wyroby budowlane dopuszczone do użytkowania
  Instalacje wewnętrzne w budynkach

  IV POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

  1. Status prawny pośrednika w obrocie nieruchomościami (4 godz.)
  Definicja pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz działalności zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  Nadawanie uprawnień zawodowych oraz uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  Zakres czynności zawodowych pośrednika w obrocie nieruchomościami
  Formy wykonywania działalności zawodowej
  Wykonywanie czynności zawodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  Doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez pośrednika w obrocie nieruchomościami
  Odpowiedzialność zawodowa, cywilna i karna pośrednika w obrocie nieruchomościami

  2. Organizacje zawodowe pośrednika w obrocie nieruchomościami (2 godz.)
  Definicja organizacji zawodowej
  Podstawy prawne działania organizacji zawodowych
  Uprawnienia organizacji zawodowych

  3. Standardy zawodowe i etyka zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami (2 godz.)
  Definicja standardów zawodowych
  Ustalanie i uzgadnianie standardów zawodowych
  Status prawny i struktura krajowych i międzynarodowych standardów pośrednictwa

  V OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

  1. Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami (2 godz.)
  Istota i cele obrotu nieruchomościami
  Współczesne koncepcje obrotu nieruchomościami
  Uczestnicy procesu obrotu nieruchomościami

  2. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (4 godz.)
  Forma i treść umowy
  Prawa i obowiązki stron umowy
  Niedozwolone klauzule umowne

  3. Procedury w obrocie nieruchomościami (20 godz.)
  Pozyskiwanie nieruchomości do transakcji
  Oględziny i inspekcje
  Identyfikacja stanu prawnego i użytkowego wg ustawy
  Zasady przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
  Weryfikacja ceny ofertowej
  Reklama i prezentacja nieruchomości
  Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży
  Pozyskiwanie osób zainteresowanych transakcją
  Analizowanie potrzeb klientów
  Kontakty z klientami
  Kojarzenie stron transakcji
  Negocjowanie warunków transakcji
  Mediacje pomiędzy stronami transakcji
  Czynności związane z zawieraniem transakcji
  Kompletowanie dokumentów
  Sporządzanie umowy przedwstępnej
  Ustalenie terminów związanych z zawarciem transakcji
  Dokumentowanie przebiegu transakcji
  Tworzenie baz danych o nieruchomościach
  Współpraca z innymi pośrednikami w obrocie nieruchomościami

  4. Podatki i opłaty związane z nieruchomościami (4 godz.)
  Nieruchomość jako przedmiot opodatkowania
  Rodzaje podatków i opłat

  5. Zabezpieczenie finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami (4 godz.)
  Zabezpieczanie należności od klientów
  Zabezpieczanie transakcji
  Zabezpieczenia umowne
  Depozyty
  Rachunki powiernicze
  Weksle
  Hipoteka
  Egzekucja komornicza
  Ubezpieczenie kredytu

  6. Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi i bankami (6 godz.)
  Źródła finansowania transakcji w obrocie nieruchomościami
  Kredyty i pożyczki
  Rachunek powierniczy — rachunek bezpieczeństwa w obrocie nieruchomościami

  7. Notariusz w obrocie nieruchomościami (6 godz.)
  Czynności notarialne
  Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z notariuszem
  Akt notarialny

  8. Doradztwo na rynku nieruchomości (4 godz.)
  Obszar i zakres działalności doradcy na rynku nieruchomości
  Metody i narzędzia pracy doradcy
  Rynek nieruchomości jako przedmiot doradztwa
  Przykłady ekspertyz, opracowań i doradztwa

  VI SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN

  Seminarium (8 godz.)

 • Kadrę dydaktyczną tworzą wykładowcy akademiccy z dziedziny nieruchomości oraz licencjonowani pośrednicy. Osoby te mają wieloletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie dydaktyczne. Do grona stałych wykładowców należą:

  mgr inż. Jolanta Urban
  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM- Poznań, były dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Poznaniu, licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami (licencja zawodowa nr 272), od 1989 roku prowadząca własne biuro, długoletni członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, członek-założyciel Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, obecnie przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego WSPON, twórca wielu szkoleń zawodowych, prowadząca praktyki zawodowe oraz szkolenia,wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym i w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

  Jolanta Brabletz
  Prawnik, specjalista prawa finansowego. Pracuje na stanowisku Inspektora w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Poznaniu, zajmowała również stanowisko wicedyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej i naczelnika wydziału Izby Skarbowej w Poznaniu. Od 2003 r. jest członkiem Zespołu ds. Jednolitego Stosowania Prawa Podatkowego – powołanym decyzją Ministra Finansów. Pracuje jako trener i wykładowca akademicki.

  prof. Ryszard Cymerman
  Kierownik Katedry Planowania i Inżynierii Przestrzennej Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wiceprezydent Polskiej Federacji Sto-warzyszeń Rzeczoznawców Majątko-wych (2000-2003), Przewodniczący Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. szacowania nieruchomości.

 • - ZADANIE ZALICZENIOWE - analiza jednego wylosowanego przypadku polegająca na ocenie stanu prawnego obiektu zgłoszonego do sprzedaży oraz ustaleniu wszystkich innych uwarunkowań, takich jak stan cywilny właściciela, forma własności, sposób władania, obciążenia, zobowiązania podatkowe, zgody, warunki, procedury, pełnomocnictwa, zaświadczenia organów, urzędów, etc.
  - EGZAMIN i OBRONA PRACY

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 4200 PLN

Studia o podobnej tematyce