Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i starszymi - studia podyplomowe dwusemestralne kwalifikacyjne realizowane przez Internet.

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 2300 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Przekazanie wiedzy z zakresu: problematyki osób niepełnosprawnych i ludzi starych, pomocy społecznej tym osobom, metodyki pracy socjalnej z tymi grupami, diagnozowanie ich potrzeb oraz rozwiązywanie problemów, wzbogacenie warsztatu pracy socjalnej, kompetencji osób profesjonalnie planujących formy pomocy tym kategoriom społecznym, poznanie aktualnych kierunków polityki społecznej oraz systemu instytucji powołanych dla osób niepełnosprawnych i starych. Studia maja charakter doskonalący.

  • Studia podyplomowe realizowane przez Internet prowadzimy z powodzeniem od 2006 roku.
  • Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet.
  • Świadectwo nie różni się od świadectw studiów prowadzonych metodą tradycyjną.

 • Bloki tematyczne:
  I semestr:

  Polityka społeczna wobec ludzi niepełnosprawnych oraz osób starych,
  System pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych i starych,
  Wsparcie rodziny z osobą niepełnosprawną i chorą,
  Metodyka pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi i starymi,
  Psychologia starzenia się,
  Usługi opiekuńcze,
  Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży.

  II semestr:

  Gerontologia,
  Aksjologia pracy socjalnej,
  Sytuacja prawna i społeczna osób niepełnosprawnych,
  Rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
  Terapia zajęciowa,
  Komunikacja interpersonalna,
  Praktyka zawodowa,
  Praca dyplomowa.

 • Praktycy w zakresie organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej, trenerzy, a także wykładowcy Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie oraz innych Uczelni.

 • Adresaci studiów: pracownicy socjalni pracujący w instytucjach i placówkach pomocy społecznej, chcące uzupełnić wiedzę teoretyczną o tych grupach osób i doskonalić narzędzia techniki oraz metodykę pracy socjalnej na tej płaszczyźnie, liderzy organizacji pozarządowych, pracownicy ośrodków wsparcia, wszyscy zainteresowani sytuacją społeczną osób niepełnosprawnych i starych we współczesnym społeczeństwie.

 • Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Studenci otrzymują podręcznik multimedialny na dysku CD-ROM. Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzamin składany jest na uczelni po zakończeniu półsemestru, w trakcie sobotniego, kilkugodzinnego zjazdu egzaminacyjnego.

 • - udział w zajęciach
  - uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego oraz z poszczególnych zaliczeń przedmiotów
  - wniesienie wymaganej opłaty za studia

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych PRACA SOCJALNA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I STARSZYMI Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie - świadectwo nie różni się od świadectw studiów prowadzonych metodą tradycyjną.

 • Warunki przyjęcia
  Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni zostają kandydaci, którzy dostarczą:
  * wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
  * ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
  * 2 zdjęcia legitymacyjne;
  * ksero dowodu osobistego;
  *dowodu uiszczenia opłaty wpisowego.

 • * wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
  * ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
  * 2 zdjęcia legitymacyjne;
  * ksero dowodu osobistego;
  *dowodu uiszczenia opłaty wpisowego.

 • Termin składania dokumentów:

  Dokumenty należy złożyć (można wysłać komplet dokumentów pocztą) w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 tel. (81) 441 33 11 pokój 227, w soboty 8-14.

  W WSNS obowiązują dwa terminy składania dokumentów rekrutacyjnych na studia podyplomowe w danym roku akademickim:

  Pierwszy nabór letni od 15 maja do 25 września danego roku akademickiego.
  Drugi nabór zimowy od 15 listopada do 25 lutego danego roku akademickiego.

 • 2300 PLN

Studia o podobnej tematyce