Prawo administracyjne

188 Godzin, 2 Semestr, 2 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 1500 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego i zasad funkcjonowania administracji w Polsce. Studia umożliwiają pracownikom administracji rządowej lub samorządowej nieposiadającym wykształcenia prawniczego ani administracyjnego uzupełnienie swojego wykształcenia. Po ukończeniu studiów słuchacz uzyska nowe kwalifikacje i wiedzę niezbędną do pracy w administracji publicznej. Podniesienie kwalifikacji ma na celu także poprawienie jakości funkcjonowania administracji publicznej.

 • 1. Konstytucyjny system organów państwa
  2. Podstawy prawoznawstwa
  3. Wprowadzenie do nauki administracji
  4. Postępowanie administracyjne
  5. Prawo zamówień publicznych
  6. Centralne i naczelne organy administracji publicznej
  7. Struktura administracji samorządowej w Polsce
  8. Zadania administracji rządowej
  9. Zadania administracji samorządowej
  10. Polski system administracji publicznej a prawo UE
  11. Organy samorządowe jako organy stanowiące prawo lokalne
  12. Postępowania egzekucyjne w administracji
  13. Postępowanie sądowo administracyjne
  14. Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
  15. Prawne aspekty współpracy organów administracji
  16. Nadzór i kontrola w administracji
  17. Seminarium dyplomowe

 • Konrad Żbikowski – Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk i teoretyk prawa. Współpracuje z wieloma kancelariami adwokackimi. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zając dydaktycznych na uczelniach wyższych. Autor publikacji naukowych. Uczestnik licznych konferencji i sympozjów z zakresu prawa.

 • Studia adresowane są głównie do pracowników administracji rządowej i samorządowej, nieposiadających wykształcenia prawniczego lub administracyjnego i stanowią dla nich formę podniesienia i uzupełnienia kwalifikacji. Adresatem są także kandydaci na stanowiska pracy w administracji publicznej, oraz osoby zainteresowane powyższą problematyką, w tym pracownicy i pracodawcy których działalność zawodowa wymaga znajomości problematyki administracji publicznej.

 • Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych.

  Studia trwają dwa semestry i obejmują 188 godzin zajęć prowadzonych przez specjalistów.

 • Ukończenie studiów wiąże się z pomyślnym złożeniem egzaminu końcowego i uzyskaniem pozytywnej oceny z pracy dyplomowej. Dopuszczenie do egzaminu końcowego odbywa się na podstawie uzyskania absolutorium z programu kształcenia. Wiąże się to ze złożeniem egzaminów cząstkowych i uzyskaniem zaliczeń z poszczególnych przedmiotów.

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

 • Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych - jednolitych studiów magisterskich (lub równorzędnych), studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

 • - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  - 1 zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 x 45 mm),
  - dowód osobisty,
  - potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są dokonać rejestracji w wewnętrznym systemie rekrutacyjnym na stronie Centrum Studiów Podyplomowch w zakładce Rekrutacja on-line oraz dostarczyć do Centrum Studiów Podyplomowych odpowiednie dokumenty.

 • 1500 PLN

Studia o podobnej tematyce