Prawo dla pedagogów i nauczycieli

190 Godzin, 2 Semestr, 2 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 1500 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przekazanie pedagogom i nauczycielom wiedzy z zakresu podstaw prawa oraz prawa oświatowego. Studia umożliwiają słuchaczom poszerzenie kwalifikacji. Program studiów pozwala poznać główne problemy prawne, które młodzież i ich wychowawcy mogą napotkać w ramach procesu edukacji. Po ukończeniu studiów słuchacz uzyska kwalifikacje i wiedzę, jak reagować i radzić sobie z prawnym aspektem wychowania i nauczania. Podniesienie kwalifikacji ma na celu także poprawienie jakości wychowania w placówkach pedagogicznych.

 • 1. Wstęp do prawoznawstwa
  2. Prawo cywilne
  3. Prawo karne
  4. Prawo rodzinne i opiekuńcze
  5. Prawo administracyjne
  6. Aspekty prawne relacji uczeń- nauczyciel-rodzic
  7. Prawa dziecka w prawie polskim europejskim i międzynarodowym
  8. Prawo oświatowe
  9. Postępowanie w sprawach nieletnich
  10. Uprawnienia i obowiązki nauczyciela i dyrektora w razie stwierdzenia naruszenia prawa na terenie szkoły
  11. Stosunek pracy nauczyciela
  12. Retoryka w nauce prawa
  13. Odpowiedzialność odszkodowawcza szkoły
  14. Prawo konstytucyjne
  15. Młodzież a naruszenia prawa
  16. Elementy prawa w zakresie przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” (przedmiot fakultatywny należy wybrać 2 z 4)
  17. Podstawy prawa dla uczniów szkół podstawowych (przedmiot fakultatywny należy wybrać 2 z 4)
  18. Kształcenie postaw obywatelskich w nauczaniu początkowym (przedmiot fakultatywny należy wybrac 2 z 4)
  19. Prawo gospodarcze i przedsiębiorczość dla uczniów szkół gimnacjalnych i ponadgimanzjalnych (przedmiot fakultatywny należy wybrać 2 z 4)
  20. Seminarium dyplomowe

 • Konrad Żbikowski – Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk i teoretyk prawa. Współpracuje z wieloma kancelariami adwokackimi. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zając dydaktycznych na uczelniach wyższych. Autor publikacji naukowych. Uczestnik licznych konferencji i sympozjów z zakresu prawa.

 • Studia adresowane są głównie do pedagogów i nauczycieli pragnących uzupełnić swoją wiedzę i kwalifikację. Adresatami są w szczególności pracownicy placówek pedagogicznych i wychowawczych, którzy w ramach wykonywanej pracy spotykają się z problemami konfliktów młodzieży z prawem. Adresatem są także pedagodzy pragnący poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa oświatowego jak również praw i obowiązków pedagogów i uczniów.

 • Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych.

  Studia trwają dwa semestry i obejmują 190 godzin zajęć prowadzonych przez specjalistów.

 • Ukończenie studiów wiąże się z pomyślnym złożeniem egzaminu końcowego i uzyskaniem pozytywnej oceny z pracy dyplomowej. Dopuszczenie do egzaminu końcowego odbywa się na podstawie uzyskania absolutorium z programu kształcenia. Wiąże się to ze złożeniem egzaminów cząstkowych i uzyskaniem zaliczeń z poszczególnych przedmiotów.

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych - jednolitych studiów magisterskich (lub równorzędnych), studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

 • - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  - 1 zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 x 45 mm),
  - dowód osobisty,
  - potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są dokonać rejestracji w wewnętrznym systemie rekrutacyjnym na stronie Centrum Studiów Podyplomowch w zakładce Rekrutacja on-line oraz dostarczyć do Centrum Studiów Podyplomowych odpowiednie dokumenty.

 • 1500 PLN

Studia o podobnej tematyce