Prawo i podatki dla firm rachunkowych

180 Godzin, 2 Semestr, 2 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 1500 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest opanowanie i poszerzenie praktycznej wiedzy z podatków, prawa podatkowego, prawa skarbowego oraz prawa cywilnego i handlowego koniecznych do profesjonalnego prowadzenia biura rachunkowo-księgowego a także obsługi podatkowego przedsiębiorców.

 • 1. Prawo działalności gospodarczej:  
  jednoosobowa działalność gospodarcza – praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce;
  tworzenie i likwidacja spółek cywilnych;
  oddziały i przedstawicielstwa zagranicznych osób prawnych. 

  2. Prawo handlowe i prawo cywilne:
  tworzenie i likwidacja spółek osobowych; 
  tworzenie i likwidacja spółek kapitałowych; 
  restrukturyzacji spółek osobowych i kapitałowych (aporty, połączenia, podziały);
  praktyczne aspekty umów handlowych (najważniejsze umowy handlowe w obrocie gospodarczym);
  wybrane zagadnienia prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych  
  umowa biura rachunkowego z klientem (jak zabezpieczyć interesy biura rachunkowego oraz klienta);
  odpowiedzialność cywilna, karna, podatkowa biura rachunkowego – jak chronić się przed odpowiedzialnością.

  3. Wprowadzenie do prawa podatkowego i zagadnienia ogólne

  4. Materialne prawo podatkowe 
  Ordynacja Podatkowa;
  Podatek dochodowy od osób prawnych;
  Podatek dochodowy od osób fizycznych;
  Podatek od towarów i usług;
  Podatek akcyzowy;
  Podatki i opłaty lokalne;
  Podatek od czynności cywilnoprawnych; 
  Opłata skarbowa;
  Deklaracje podatkowe, prowadzenie ewidencji podatkowych.;
  Indywidualne interpretacje podatkowe;
  Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe;
  Optymalizacja podatkowa;
  Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego;
  Egzekucja zobowiązań podatkowych;

  5. Procesowe prawo podatkowe
  Postępowanie administracyjne przez organami podatkowymi;
  Postępowanie przed sądami administracyjnymi, w tym skarga do WSA i skarga do NSA;
  Podatkowe pisma procesowe;

  6. Prawo karne skarbowe
  Prawo karne skarbowe – czynny żal, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, wybrane przestępstwa i wykroczenia skarbowe, odpowiedzialność członków zarządu i dyrektorów finansowych; 

  7. Seminarium dyplomowe

 • Wykładowcami studiów są wyłącznie praktycy prawa (adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi) pracujący dla największych polskich i zagranicznych kancelarii prawnych.

  Jarosław Ziobrowski
  Adwokat z ponad 8 letnim doświadczeniem zawodowym. Parter w kancelarii Ziobrowski Tax&Law (http://www.jztl.pl).

  Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz podyplomowe studia podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie a także podyplomowe studia „Zapobieganie Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Prowadzi wykłady dla studentów na Podyplomowych Studiach Rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, a także szkolenia podatkowe oraz prawne dla spółek oraz instytucji publicznych.

  Brał udział w pracach nad projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie wprowadzenia reverse charge mechanism (odwrotne obciążenie).

  Jarosław Ziobrowski jest współautorem książki „Zarządzanie ryzykiem podatkowym” (wydawnictwo Wolters Kluwers Polska 2013) oraz książki „Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu - praktyczne sposoby jej ograniczenia” (wydawnictwo Difin 2014). Obecnie pracuje nad publikacją dla wydawnictwa Wolters Kluwers „Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych”.

  Autor licznych artykułów i wypowiedzi w dzienniku Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Pulsu Biznesu, Magazyn Start-up, Kontrole w firmie.

 • Program przeznaczony jest dla osób zajmujących się lub chcących się zajmować zawodowo problematyką podatkową, a przede wszystkim dla właścicieli biur rachunkowych - księgowych, księgowych, pracowników działów rachunkowych - księgowych, prawników, doradców podatkowych, kandydatów na doradców podatkowych, biegłych rewidentów, radców prawnych, adwokatów, a także dla pracowników organów administracji podatkowej i skarbowej.

 • - Program studiów podzielony jest na dwa semestry. Łącznie ok. 180 godzin.
  - Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele.
  - Studia rozpoczną się w drugiej połowie października 2016 r.

 • Egzamin i praca dyplomowa

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych - jednolitych studiów magisterskich (lub równorzędnych), studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

 • - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  - 1 zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 x 45 mm),
  - dowód osobisty,
  - potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są dokonać rejestracji w wewnętrznym systemie rekrutacyjnym na stronie Centrum Studiów Podyplomowch w zakładce Rekrutacja on-line oraz dostarczyć do Centrum Studiów Podyplomowych odpowiednie dokumenty

 • 1500 PLN

Studia o podobnej tematyce