Prawo inwestycyjno-budowlane dla inżynierów.

160 Godzin, 2 Semestr, 2 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 1350 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Specyfika branży budowlanej, zwłaszcza w okresie kryzysu gospodarczego w budownictwie i sektorze inwestycji infrastrukturalnych powoduje, że znajomość regulacji prawnych odnoszących się do realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego staje się coraz bardziej cenioną umiejętnością. Prawidłowe skonstruowanie umowy, zastosowanie odpowiednich instrumentów zabezpieczających jej wykonanie, znajomość zasad dochodzenia roszczeń wynikających z umowy o roboty budowlane są niezbędne do przetrwania na rynku usług budowlanych. Studia podyplomowe „Prawo inwestycyjno-budowlane dla inżynierów” mają na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu prawa inwestycyjno-budowlanego pozwalającą na bezpieczne, z prawnego punktu widzenia, prowadzenia działalności gospodarczej w budownictwie. Celem studiów jest również wykształcenie w studentach umiejętności korzystania z określonych instrumentów prawnych pozwalających na skuteczne zabezpieczanie i dochodzenie należności wynikających z umów o roboty budowlane.

 • I. Umowa o roboty budowlane
  1. Umowa o roboty budowlane według kodeksu cywilnego
  2. Warunki kontraktów międzynarodowych FIDIC
  3. Zabezpieczenie wykonania umowy o roboty budowlane
  II. Prawne regulacje przebiegu procesu budowlanego
  1. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa obrotu nieruchomościami
  2. Prawo budowlane
  3. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
  4. Ochrona przyrody w aspekcie inwestycji budowlanych
  5. Zamówienia publiczne
  III. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego
  1. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i samorządy zawodowe
  2. Obowiązki uczestników procesu realizacji inwestycji budowlanej
  3. Odpowiedzialność karna uczestników procesu realizacji inwestycji
  4. Odpowiedzialność cywilna uczestników procesu realizacji inwestycji
  IV. Postępowania sądowe w sprawach o roboty budowlane
  1. Postępowanie zabezpieczające
  2. Postępowanie arbitrażowe i mediacja
  3. Postępowanie dowodowe w sprawie o roboty budowlane
  4. Upadłość podmiotów sektora budowlanego i drogowego

 • dr hab. Anna Hrycaj, prof. UTH

  Zainteresowania: prawo i postępowanie cywilne oraz prawo upadłościowe i naprawcze.

  Najważniejsze publikacje naukowe:

  - Pozycja prawna syndyka masy upadłości oraz jego prawa i obowiązki podatkowe (cz. I), Prawo spółek, 2007, nr 5.
  - Pozycja prawna syndyka masy upadłości oraz jego prawa i obowiązki podatkowe (cz. II), Prawo spółek, 2007, nr 6.
  - All you need about becoming an Insolvency Practitioner in Europe: Poland, Eurofenix, Issue 28, summer 2007.
  - Proceedings Securing the Debtor’s Estate under the Polish Act on Insolvency and Reorganisation Law (współautor Marek Sachajko) w: Regulations and Measures of Protection in National Legislation Within the European Union (red.) prof. Heinz Vallender, wydawnictwo INSOL Europe, 2011.
  - Klauzula porządku publicznego jako podstawa odmowy uznania zagranicznego orzeczenia o ogłoszeniu upadłości (art. 26 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego), Proces cywilny. Nauka-kodyfikacja-praktyka. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, Wolters Kluwer 2012

 • Adresatem studiów są absolwenci studiów magisterskich, w szczególności kierunków o profilu technicznym. Studia są przydatne zarówno dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą w budownictwie jak i dla osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach budowlanych. Z uwagi na szeroki zakres zajęć poświęconych obowiązkom i odpowiedzialności uczestników procesu inwestycji budowlanej studia są przydatne zwłaszcza dla osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

 • Zajęcia na studiach podyplomowych są zgrupowane w czterech modułach:

  · Umowa o roboty budowlane,

  · Prawne regulacje przebiegu procesu budowlanego,

  · Prawa, obowiązki i odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego,

  · Postępowanie sądowe w sprawach o roboty budowlane.

  Tematyka zajęć jest dostosowana do potrzeb adresatów studiów i w szczególności obejmuje zagadnienia związane z: warunkami kontraktów międzynarodowych FIDIC, zabezpieczeniem wykonania umowy o roboty budowlane, odpowiedzialnością uczestników procesu budowalnego (inwestora, wykonawców, kierownika budowy, inspektora nadzoru itd.), dochodzeniem przed sądem roszczeń wynikających z kontraktów budowlanych.

 • Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów oraz zdaniem egzaminu dyplomowego. Egzamin będzie miał charakter praktyczny i będzie obejmował napisanie umowy o roboty budowlane lub przygotowanie innego dokumentu składanego w toku procesu inwestycyjno-budowlanego.

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych - jednolitych studiów magisterskich (lub równorzędnych), studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

 • - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  - 1 zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 x 45 mm),
  - dowód osobisty,
  - potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są dokonać rejestracji w wewnętrznym systemie rekrutacyjnym na stronie Centrum Studiów Podyplomowch w zakładce Rekrutacja on-line oraz dostarczyć do Centrum Studiów Podyplomowych odpowiednie dokumenty.

 • 1350 PLN

Studia o podobnej tematyce