Przygotowanie pedagogiczne (3 semestry)

278 Godzin, 3 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 3550 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia te mają na celu m.in. uzupełnienie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki przygotowujące do pracy w szkole lub w innych placówkach oświatowych.

 • W ramach studiów realizowanych jest 278 godzin zajęć w tym 80 godzin w formie e-learningowej oraz 150 godzin praktyk.

  Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (90 godz.)

  Pedagogika ogólna (10 godz.)
  Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i społecznej (10 godz.)
  Psychologia rozwojowa i wychowawcza (20 godz.)
  Kultura języka i komunikacja interpersonalna w szkole (10 godz.)
  Pedagogika szkoły i elementy pedeutologii (20 godz.)
  BHP (5 godz.)
  Emisja głosu w pracy nauczyciela (10 godz.)
  Etyka zawodu nauczyciela (5 godz.)

  Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania (60 godz.)

  Problemy opiekuńczo- wychowawcze w szkole (15 godz.)
  Profilaktyka niepowodzeń edukacyjnych (10 godz.)
  Elementy pedagogiki specjalnej (10 godz.)
  Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (10 godz.)
  Poradnictwo edukacyjno-zawodowe (10 godz.)
  System pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia i jego rodziny (5 godz.)

  Podstawy dydaktyki (30 godz.)

  Współczesne koncepcje nauczania i uczenia się (10 godz.)
  Wybrane zagadnienia z dydaktyki ogólnej (10 godz.)
  Metody aktywizujące i technologie informacyjne w nauczaniu (10 godz.)

  Dydaktyka przedmiotu (98 godz.)

  Organizacja i planowanie działalności dydaktycznej (22 godz.)
  Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia (10 godz.)
  Dydaktyka przedmiotowa – przedmioty humanistyczne (24 godz.)
  Dydaktyka przedmiotowa – przedmioty matematyczno-przyrodnicze (24 godz.)
  Ocenianie, diagnozowanie i ewaluacja w pracy nauczyciela (14 godz.)
  Seminarium (4 godz.)

  Praktyki pedagogiczne (150 godz.)

  praktyka w I semestrze
  praktyka w II semestrze

 • Anna Fitzgerald
  Trener rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Coach, Supervisor, Wykładowca, Prelegent, Działania HR. Prowadzi działalność szkoleniowo-coachingową; szkolenia kompetencji zawodowych i rozwoju osobistego. Na co dzień zajmuje się szkoleniem nauczycieli i dyrektorów szkół i instytucji edukacyjnych. Jest Prezeską Zarządu Centrum Fitzgerald Sp zoo w Poznaniu fitzgerald.pl Jej spektrum zainteresowań jest rozwój i edukacja bez względu na wiek, płeć, status materialny. Problematyka etyczna jest obszarem codziennej pracy praktycznej i edukacyjnej. Wyzwania jakie podejmuje w swojej ścieżce zawodowej to dobro indywidualne a dobro wspólne, sprawiedliwość jako obiektywna wartość, wychowanie w zgodzie z indywidualnym potencjałem jednostki, komunikacja empatyczna w rozwiązywaniu konfliktów.

  Agnieszka Skowrońska - Pućka
  Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek Pedagogika ogólna, specjalność: resocjalizacja). Ukończenie studiów podyplomowych nadających kwalifikacje pedagogiczne w Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Gnieźnie oraz Studiów Podyplomowych Coaching w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Doktorantka w Zakładzie Poradnictwa Społecznego Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Gnieźnie, Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, UAM Piła, WSB Poznań. Pedagog i wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej Domu Matki i Dziecka oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gnieźnie.

  dr Krzysztof Wawrzyniak
  Specjalista w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli z 7-letnim doświadczeniem pracy w szkole (nauczyciel mianowany). Nauczyciel akademicki na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Udział w licznych badaniach i projektach edukacyjnych.

 • Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia, które zapewniają merytoryczne przygotowanie do nauczania danego przedmiotu szkolnego, lecz nie posiadają przygotowania pedagogicznego do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach i innych placówkach oświatowych zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Absolwenci uzyskując świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego jednocześnie nabywają kwalifikacje nauczycielskie w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, z tym że w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia może ono obejmować wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych.

 • - wszystkie zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym (w uczelni)
  - studia trwają 9-10 miesięcy
  - zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu, w weekendy (piątki od godz. 16:00 do 21:00, soboty i niedziele w godz. 9:00 -16:00)
  - zajęcia realizowane są zgodnie z góry ustalonym programem

 • Projekt zaliczeniowy, obrona projektu.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 3550 PLN

Studia o podobnej tematyce