Przygotowanie pedagogiczne

300 Godzin, 3 Semestr, 6 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 800 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki, w tym również dydaktyki szczegółowej w wymiarze niezbędnym do uzyskania przygotowania pedagogicznego i zajmowania stanowiska nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 131). Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

 • Pedagogika
  Psychologia
  Dydaktyka ogólna
  Profilaktyka w szkole
  Szkoła jako instytucja wychowawcza
  Dydaktyka szczegółowa
  Podstawy prawne i organizacyjne oświaty
  Etyka nauczyciela
  Emisja głosu
  Komunikacja i kultura języka
  Pierwsza pomoc medyczna
  Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole
  Praktyka pedagogiczna

 • Studia są adresowane do nauczycieli, którzy nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych oraz kandydatów na nauczycieli; absolwentów studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania określonego przedmiotu lub przedmiotów (prowadzenia zajęć).

 • 800 PLN

Studia o podobnej tematyce