Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej

370 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyKraków Nowy 2500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Absolwent Podyplomowego Studium Przygotowania Pedagogicznego będzie przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. W związku z tym będzie posiadać przygotowanie w zakresie:
  - wybranych specjalności nauczycielskich tak, aby w sposób kompetentny przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębiać i aktualizować, a także integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy;
  - psychologii i pedagogiki tak, aby pełnić funkcje wychowawcze i opiekuńcze, wspierać wszechstronny rozwój uczniów, indywidualizować proces nauczania, zaspokajać szczególne potrzeby edukacyjne uczniów, organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną;
  - dydaktyki przedmiotowej tak, aby skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze oraz wspierać rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych, a także badać i oceniać osiągnięcia uczniów oraz własną praktykę;
  - technologii informacyjnej, w tym jej wykorzystywania w nauczaniu przedmiotu

 • Wprowadzenie do pedagogiki i metodologii badań pedagogicznych
  Teoretyczne i metodyczne podstawy wychowania
  Elementy pedagogiki specjalnej
  Postawy psychologii ogólnej
  Psychologia społeczna i wychowawcza
  Emisja głosu
  Psychologia rozwojowa
  Elementy pedagogiki społecznej i opiekuńczo-wychowawczej na poszczególnych etapach edukacyjnych
  Diagnoza i profilaktyka pedagogiczna na poszczególnych etapach edukacyjnych
  Podstawy dydaktyki
  Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych
  Seminarium dyplomowe
  Warsztat pracy wychowawcy dzieci i młodzieży
  Wykorzystanie technologii informacyjnej w zawodzie nauczyciela
  Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówkach oświatowych
  Prawo oświatowe
  Etyka w zawodzie nauczyciela
  Komunikacja interpersonalna
  Praktyka

 • Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich), które pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania w szkołach (paza nauczaniem początkowym i specjalnym) i w innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

  Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

 • Absolwenci uzyskują kwalifikacje pedagogiczne do pracy w zawodzie nauczyciela.

 • Elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie kire.pl

 • Kserokopia dowodu osobistego, dyplomu ukończenia studiów i suplementu (jeśli był).

 • 2500 PLN

Studia o podobnej tematyce