Przywództwo Międzygeneracyjne

220 Godzin, 2 Semestr, 1 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 13100 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia umożliwiają:

  Studia umożliwiają przeprowadzenie prawdziwej i jakościowo znaczącej zmiany w zarządzaniu ludźmi w swojej firmie, dziale, zespole…
  Umożliwiają przejście od władzy do zarządzania, od szefowania do przewodzenia, od kontrolowania do stymulowania, od „popychania” do „pociągania”.
  „Przywództwo Międzygeneracyjne” to studia, które kształcą menadżerów, którzy nie postrzegają ludzi jako zasobu, ale widzą zasoby w ludziach.
  Żyjemy w czasach „indywidualnych wzorców”: doświadczamy różnorodności potrzeb, motywacji i modeli życia.
  Jak w takiej ponowoczesnej rzeczywistości efektywnie zarządzać? Jak budować i rozwijać skuteczne organizacje?
  Jak (i po co) łączyć w efektywne zespoły ludzi niekiedy skrajnie różnych?
  Słuchacze studiów poszukują odpowiedzi na te i wiele innych pytań i dylematów zarządczych, uczestnicząc w analizach i dyskusjach, realizując projekty diagnostyczne w swoich organizacjach, wymieniając się doświadczeniami i pomysłami. A czynią to w kontekście wykładów i warsztatów opartych o najnowszą wiedzę i o sprawdzone metody wydobywania i wykorzystywania potencjału tkwiącego w ludziach.

  Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

  rozpoznawania i modelowania kultury organizacyjnej i kultury zarządzania w organizacji
  zarządzania różnorodnością, ze szczególnym uwzględnieniem różnic pokoleniowych (generacyjnych)
  diagnozowania i modelowania procesów i struktur zarządzania ludźmi w organizacjach różnorodnych (perspektywa HR)
  kształtowania postaw pracowniczych w oparciu o wartości – budowania etosu pracowniczego
  przeciwdziałania anomii pracowniczej
  motywowania w odwołaniu do korzyści i wartości
  metod i technik badania wybranych aspektów funkcjonowania organizacji
  zarządzania w sytuacjach zmiany, konfliktu i kryzysu motywacji

 • Program „Przywództwa Międzygeneracyjnego” składa się z 4 bloków tematycznych:

  1. Zjawiska społeczne w organizacji

  W ramach tego bloku słuchacze uczestniczą w wykładzie „Przywództwo Międzygeneracyjne w perspektywie neoinstytucjonalnej” (8 godzin) oraz w 54 godzinach zajęć o charakterze warsztatowym „Socjologiczne i psychologiczne aspekty zarządzania w organizacji różnorodnej”

  2. Wartości i normy w organizacji Także w tym przypadku na blok składa się wykład „Zarządzanie godnościowe” (8 godzin) i zajęcia warsztatowe „Wartości i normy w zarządzaniu” 54 godziny.

  3. Zarządzanie i przywództwo

  Wykład „Dylemat lidera – partnerstwo czy przemoc” (8 godzin) oraz 60 godzin praktycznych zajęć zatytułowanych „ Wybrane kompetencje zarządcze i przywódcze” to treść tego bloku.

  4. Badania organizacji

  To 28 godzin zajęć o metodach i technikach prowadzenia badań w organizacji. Zajęcia te prowadzone będą z uwzględnieniem dwóch perspektyw: metody socjologicznej i praktycznych narzędzi HR.

  Program poszczególnych bloków tematycznych uzupełnia się tworząc integralny system wiedzy i umiejętności.

  Program studiów to w ponad 80% zajęcia praktyczne, przygotowujące do zaplanowania i przeprowadzenia jakościowej zmiany w zarządzaniu ludźmi.

  Studia kończą się przygotowaniem i prezentacją (obroną) badania i analizy wybranych obszarów funkcjonowania organizacji oraz projektu wdrożenia zmiany.

  *Program może ulec niewielkim zmianom.

 • Kierownikiem studiów jest Krzysztof Manthey

  Zajęcia prowadzą:

  prof. Andrzej J. Blikle

  Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca na wielu uczelniach w Polsce i za granicą, jest także wiceprzewodniczącym rady nadzorczej, oraz większościowym udziałowcem wielopokoleniowej firmy rodzinnej i jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce – cukierni A. Blikle.

  W latach 1963-1971 pracował w Instytucie Matematycznym PAN, dochodząc do stanowiska docenta. W 1977 objął stanowisko profesora w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. Wykładał m.in. w Berkeley, Kopenhadze i Linköping.

  Od 1996 zajmuje się także zarządzaniem kompleksową jakością przedsiębiorstw (TQM), z czego prowadzi cykliczne konwersatorium w Warszawie. Autor książki „Doktryna Jakości”.

  dr Ireneusz Kaczmarczyk

  Doktor socjologii, certyfikowany trener i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

  Od dwudziestu lat pracuje dla firm i organizacji jako konsultant, analityk, szkoleniowiec. Realizuje projekty w zakresie kształtowania kultury organizacji, diagnozowania czynników ryzyka wynikających z zarządzania relacjami i tworzenia strategii naprawczych (mobbing i sytuacje upokorzenia, korupcja, uzależnienia, ryzyka osobowościowe, etc). Specjalizuje się w metodologii zarządzania przez wartości, przeciwdziałania pracowniczej anomii („drugie życie firmy”) i wspomaganiu rozwoju autonomii liderów.

  dr Maja Biernacka

  Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, wykładowca Collegium Civitas. Ukończyła studia podyplomowe w Katedrze Gospodarki Światowej SGH na kierunku Zarządzanie Biznesem Międzynarodowym. Autorka licznych publikacji, w tym książki „Człowiek korporacji. Od normatywizmu do afirmacji własnego Ja”.

  dr Katarzyna Iwińska

  Socjolożka, prorektor ds. badań naukowych w Collegium Civitas, adiunkt w Katedrze Socjologii Collegium Civitas (doktorat na temat podmiotowego działania jednostek), absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

  Interesuje się problemami aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego, działalnością NGO w Polsce, rozwiązywaniem konfliktów i socjologią procesów grupowych. Od kilku lat współpracuje przy organizacji konsultacji społecznych.

  mgr Katarzyna Romanowicz

  mgr Edyta Krzysztof

  Psycholog, certyfikowany trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wykładowca i trener w WSFiZ w Warszawie na wydziale Psychologia Przedsiębiorczości i Zarządzania. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Prowadzi zajęcia w Szkole Trenerów Administracji i Biznesu (STABI) przy Instytucie Zarządzania Godnościowego. Współpracuje ze Szkołą Trenerów – „Intra” w Warszawie. Współpracuje jako trener i psycholog z Centrum Psychoonkologii w Krakowie. Jest przewodnikiem tatrzańskim.

  Prowadzi treningi i szkolenia dla pracowników wszystkich szczebli w organizacji, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu kompetencji kierowniczych oraz kształtowania kultury organizacyjnej, roli lidera, zwiększania potencjału zawodowego, rozwiązywania konfliktów, asertywnej komunikacji, zarządzania motywacją pracowniczą, zarządzania czasem własnym i zespołu, wypalenia zawodowego, radzenia sobie ze stresem, zachowań prozdrowotnych.

  mgr Mariusz Turek

  Absolwent Wydziału Nauk Społecznych KUL i Podyplomowego Studium Coachingu przy Laboratorium Psychoedukacji i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Odbył szkolenie terapeutyczne i trenerskie w Laboratorium Psychoedukacji. Początkowo zajmował się terapią i treningiem interpersonalnym, od 1996 roku prowadzi szkolenia dla firm z zakresu praktycznych umiejętności psychologicznych potrzebnych w zarządzaniu, negocjacjach, sprzedaży, pracy zespołowej. W latach 1996 – 2001 związany z Ośrodkiem Negocjacji „Kontrakt”, od 2001 do 2013 z Laboratorium Psychoedukacji, obecnie działa niezależnie i we współpracy z firmami szkoleniowymi i doradczymi (m. in. Laboratorium Psychoedukacji i Grupą Firm Doradczych Values). Prowadzi zajęcia z zakresu prowadzenia szkoleń i warsztatów na Podyplomowym Studium Trenerów Grupowych, organizowanym i prowadzonym wspólnie ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej.

  mgr Małgorzata Łozińska

  Psycholog i HR-owiec. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie ludźmi w firmie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2012 roku uzyskała certyfikat Mastera NLP. W roku 2013 ukończyła Akademię Trenera Biznesu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, związane z zarządzaniem ludźmi w organizacjach. Przez blisko 10 lat pracowała jako manager ds. rozwoju i rekrutacji, od 5 lat pracuje jako konsultant i trener biznesu. Zaangażowana przede wszystkim w realizację projektów doradczych podnoszących jakość zarządzania i efektywność funkcjonowania ludzi w organizacjach. Specjalizuje się w realizacji projektów rekrutacyjnych, rozwojowych i szkoleniowych, skierowanych do HR i kadry zarządzającej.

  Krzysztof Manthey

  Trener, doradca, coach, nauczyciel akademicki w Collegium Civitas i Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN (program MBA Executive). Praktyk zarządzania i pracy z klientem – w latach 1996-2003 związany z Agora S.A.-Grupą Radiową.

  Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z kompetencjami menadżerskimi i przywódczymi: pracą w zmianie, pracą z konfliktem, motywacją i motywowaniem, etyką w pracy menadżera, budowaniem i rozwojem zespołów.

  Swoje zawodowe i intelektualne pasje realizuje zajmując się także komunikacją, perswazją i wywieraniem wpływu: komunikacją interpersonalną, asertywnością, negocjacjami, prezentowaniem i wystąpieniami publicznymi, budowaniem i rozwojem relacji w biznesie.

 • Studia kierowane są do:

  członków zarządów i menadżerów
  właścicieli i zarządzających MŚP
  właścicieli i zarzadzajacych firmami rodzinnymi i o rodzinnym rodowodzie
  specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi (poziom strategiczny)
  zarządzających w administracji i organizacjach pozarządowych.

 • Zasady realizacji studiów:

  Zajęcia przede wszystkim o charakterze praktycznym – ćwiczenia, warsztaty i treningi kompetencji
  Wykłady interaktywne
  Studia doświadczeń: analiza przypadków, burze mózgów, wymiana doświadczeń
  Metody aktywizujące - symulacje, narzędzia autodiagnostyczne, metodologia applied drama
  Projekty (podczas zajęć i między zajęciami) – zadania indywidualne i w małych grupach, odnoszące się do rzeczywistych sytuacji słuchaczy i do stojących przed nimi zadań: prowadzenie badań organizacji, projektowanie zmian, elementy wdrożeń
  Lektury i analizy krytyczne tekstów

 • Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

  zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;
  prezentacja dyplomowa/obrona: przeprowadzenie diagnozy wybranego aspektu zarządzania w rodzimej organizacji, analiza tegoż aspektu i zaprojektowanie zmian w tym zakresie

 • Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

 • 1 Rejestracja on-line.
  Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online pod adresem rekrutacja.civitas.edu.pl. Zwróć uwagę, aby dane osobowe oraz dotyczące przebytej edukacji były takie same jak w dowodzie osobistym oraz na dyplomie ukończenia studiów. Szczególnie zwróć uwagę na polskie znaki oraz znaki interpunkcyjne.
  2 Skompletowanie dokumentów.
  Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty kwalifikacyjnej. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, numer kandydata.
  3 Złożenie dokumentów.
  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Działu Rekrutacji osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału dyplomu ukończenia studiów.
  4 Decyzja.
  Po potwierdzeniu utworzenia grupy drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o wynikach rekrutacji na studia. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.
  5 Dopełnienie formalności.
  Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie umowy Uczelnia-Słuchacz oraz dokonanie odpłatności za studia.
  6 Rozpoczęcie studiów. Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do Wirtualnej Uczelni, gdzie znajdziesz plan zajęć

 • 1 Podpisany wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia rekrutacja.civitas.edu.pl Rekrutacja online
  2 Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia) (oryginał do wglądu w Dziale Rekrutacji).
  3 1 fotografia (zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego),
  4 Kserokopia awersu i rewersu dowodu osobistego.
  5 Dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej.
  6 List motywacyjny

 • 13100 PLN

Studia o podobnej tematyce