Psychologia zarządzania

168 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 5100 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Głównym celem Podyplomowych Studiów Psychologia Zarządzania jest poznanie najnowszych trendów w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz nabycie umiejętności wykorzystywania ich w praktyce.

 • 1. Przywództwo i delegowanie zadań (12 godz.) - z certyfikatem Franklin University
  przywództwo - kiedy warto być przywódcą
  praktyczne metody wzmacniania własnego potencjału przywódczego
  jak budować autorytet
  uwarunkowania oraz źródła autorytetu
  budowanie własnej wiarygodności poprzez tworzenie wizji
  style przewodzenia
  menedżerowie XXI-kim jest szef, jego rola i zadania
  styl kierowania a umiejętność przekazywania zadań podwładnym
  orientacja na pracowników
  orientacja na zadanie
  władza i jej źródła
  najważniejsze koncepcje stylów przewodzenia
  skuteczność działań przywódczych
  przywództwo transakcyjne i transformacyjne
  coaching i mentoring

  2. Budowanie efektywnych zespołów (6 godz.)
  warunki efektywnej współpracy
  cechy efektywnego zespołu
  cele budowania zespołu
  zasady tworzenia i działania wysokowydajnych zespołów
  etapy rozwoju zespołu
  dynamika zespołu
  role grupowe
  role i zadania lidera grupy
  rodzaje grup pracowniczych

  3. Organizacja pracy menedżera (7 godz.)
  techniki gospodarowania czasem
  pokonywanie barier psychologicznych w zarządzaniu czasem; „złodzieje czasu”
  planowanie pracy
  ustalanie priorytetów
  diagnoza obecnego stylu pracy
  warunki skutecznej delegacji zadań
  zarządzanie przez cele
  wspólne wyzwanie

  4. Kultura organizacyjna (6 godz.)
  co to jest kultura organizacyjna
  atrybuty i rodzaje kultury organizacyjnej
  oddziaływanie kultury organizacyjnej na społeczność pracowników
  rola wartości w kulturze
  rola Misji, wizji, kierownictwa w kształtowaniu kultury organizacyjnej
  pomiar i zmiana kul-tury organizacyjnej
  co to jest kultura pracy i co się na nią składa
  kodeks Etyczny
  manuale organizacyjne

  5. Zarządzanie konfliktem w organizacji (8 godz.)
  rodzaje konfliktów
  geneza konfliktów w zespole pracowniczym
  style rozwiązywania konfliktów
  konstruktywne przezwyciężanie sytuacji trudnych
  mediacja menedżera w konfliktach pracowniczych

  6. Negocjacje i mediacje w biznesie (8 godz.)
  znaczenie komunikacji w negocjacjach
  istota i cele negocjacji
  konflikt a negocjacje
  negocjacje dwustronne i wielostronne
  techniki określania interesów obu stron
  strategie negocjacyjne
  rodzaje negocjacji
  etapy negocjacji
  przygotowanie się do negocjacji
  metody argumentacji
  błędy negocjatorów
  manipulacja i tzw. „brudne chwyty
  techniki i taktyki negocjacyjne
  nieetyczne zachowania w negocjacjach i sposoby obrony przed nimi
  impas w negocjacjach
  etyka w negocjacjach

  7. Zarządzanie zmianą w organizacji (10 godz.)
  czynniki wymuszające zmianę w organizacji
  źródła zmian
  postawa pracowników wobec zmian
  gotowość do zmian, dynamika zmian
  wdrażanie zmian
  przyczyny oporu (wyobrażenia a rzeczywistość)
  uzyskiwanie pozytywnego nastawienia do zmian
  zmiana jako rozwój firmy

  8. Jak ocenić potencjał pracownika (6 godz.)
  co to jest potencjał rozwojowy
  determinanty oceny potencjału rozwojowego
  procedura Development Center
  narzędzia diagnozy potencjału rozwojowego
  budowanie planów rozwojowych
  rozwijanie pracowników na co dzień

  9. Rekrutacja i selekcja (8 godz.)
  etapy procesu rekrutacji i selekcji
  czego pracodawcy poszukują u kandydata
  budowanie profilu kandydata
  ogłoszenie prasowe - jak je czytać
  CV - typy, budowa, przygotowanie, czytanie
  jak pracodawcy sprawdzają kandydatów
  wywiad selekcyjny wstępny i pogłębiony
  problemy związane z prowadzeniem rozmowy kwalifikacyjnej
  analiza aplikacji kandydata
  Assessment Center
  testy (MBTI, testy osobowości)
  dobór metod pod kątem wymagań stanowiska

  10. Motywowanie siebie i innych (8 godz.)
  indywidualna motywacja pracownika
  promotywacyjne zachowanie się kierownika
  wpływ otoczenia firmy na motywację pracowników
  co motywuje i demotywuje ludzi w organizacji
  motywacja osiągnięć, a efektywność indywidualna i zespołowa
  rozpoznawanie potrzeb i motywów u siebie i podwładnych
  prowadzenie rozmów motywujących

  11. Psychologiczne mechanizmy podejmowania decyzji (4 godz. )
  proces podejmowania decyzji
  wybrane heurystyki decyzyjne
  dobry przywódca – niewłaściwe decyzje
  myślowe pułapki prowadzące do złych decyzji
  nasze indywidualne doświadczenie a trafność decyzji
  manipulowanie decyzjami innych

  12. Kształtowanie własnego wizerunku menedżera (8 godz.)
  komunikacja niewerbalna; „tajemnice” tworzenia własnego wizerunku, autoprezentacja
  techniki zwiększania własnej wiarygodności
  budowanie zaufania
  psychologiczne mechanizmy

  13. Techniki prezentacji (8 godz.)
  reguły prezentacji a umiejętności komunikacyjne
  przegotowanie się do prezentacji
  etapy prezentacji
  prawidłowe zachowanie się
  przygotowanie materiałów wizualnych
  praktyczne scenariusze prezentacyjne
  sterowanie emocjami
  psychologiczne aspekty kontaktu z publicznością
  techniki przemawiania - metody skupiania uwagi- doskonalenie przekazu werbalnego
  panowanie nad stresem

  14. Rozwój osobisty menedżera (10 godz.)
  diagnoza potencjału zawodowego
  typy osobowości i metody rozwoju
  samoocena
  samo motywacja
  planowanie celów
  wypalenie zawodowe
  bariery kreatywności
  techniki twórczego myślenia
  grupowe techniki kreatywnego rozwiązywania problemów
  analiza transakcyjna w biznesie

  15. Inteligencja emocjonalna w biznesie (6 godz.)
  rodzaje inteligencji emocjonalnej i ich rozwój w kontekście kariery zawodowej
  rola inteligencji emocjonalnej
  diagnozowanie inteligencji emocjonalnej
  zarządzanie własnymi emocjami
  rozwój empatii - wykorzystywania inteligencji emocjonalnej w codziennej pracy

  16. Komunikacja w organizacji (8 godz.)
  komunikacja międzyludzka (niewerbalna, werbalna)
  przepływ informacji w organizacji
  precyzyjne formułowanie zadań
  umiejętności precyzyjnego przekazywania informacji zarządczej
  przekazywanie poleceń
  sprzężenie zwrotne jako efektywne narzędzie kontroli
  prowadzenie zebrań i spotkań informacyjnych
  bariery komunikacyjne w organizacji

  17. Asertywność w praktyce (8 godz.)
  radzenie sobie z zachowaniami inwazyjnymi
  konfrontowanie opinii
  wyrażanie próśb i pozytywów
  udzielanie i przyjmowanie krytyki
  wydawanie poleceń
  wyrażanie pochwał
  obrona przed atakiem słownym
  mówienie „nie”

  18. Stres w pracy menedżera (6 godz.)
  techniki radzenia sobie ze stresem
  mechanizmy działania stresu
  indywidualna wrażliwość na stres
  stres motywujący i jego oddziaływanie
  minimalizacja obszarów wywołujących stres
  metody radzenia sobie ze stresem
  zastosowanie technik antystresowych w pracy: wizualizacja, pozytywne myślenie, techniki
  relaksacyjne

  19. Sztuka perswazji i techniki wywierania wpływu (8 godz.)
  perswazyjne walory mowy ludzkiej
  cele przemówienia perswazyjnego
  argumentacja perswazyjna
  sposoby przekonywania i wywierania wpływu
  radzenie sobie z trudnym rozmówcą
  budowanie konstruktywnych strategii

  20. Psychologia relacji ze strategicznymi klientami, kontrahentami i partnerami
  handlowymi (6 godz.)
  podstawy prawidłowych relacji interpersonalnych
  trafne spostrzeganie i ocena klienta
  techniki wspomagające prowadzenie trudnych rozmów z klientem
  metody i techniki wywierania wpływu w kontakcie z klientem
  reguły aktywnej sprzedaży
  etapy rozmowy handlowej
  psychologiczny mechanizm powstawania zastrzeżeń

  21. Coaching i mentoring (8 godz.) - z certyfikatem Franklin University
  coaching jako proces i narzędzie menedżerskie
  sześć sposobów na rozpoczęcie coachingu
  opracowywanie programu coachingowego
  umiejętności potrzebne przy skutecznym coachingu,
  model GROW; uczestnicy procesu; korzyści coachingu
  różnice pomiędzy coachingiem a mentoringiem
  mentoring formalny i nieformalny
  etapy programu mentoringu
  modele mentoringu.

  22. Sesja coachingowa (1 godz.)

  23. Konsultacje z wykładowcami, praca własna słuchacza (8 godz.)

 • Konsultanci i wykładowcy studiów podyplomowych to praktycy, a ich kompetencje potwierdzone są dużym doświadczeniem zdobytym w trakcie szkoleń i realizacji projektów w firmach polskich i zagranicznych.

  Hanna Arend
  psycholog osobowości, filozof, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, terapeutka, szkoleniowiec z doświadczeniem akademickim,; 2004/2005 – wicedyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi, obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń biznesowych z tzw. miękkich umiejętności psychologicznych między innymi dla kadry kierowniczej SKOK, Telekomunikacji Polskiej S.A., Zakładów Karnych, pracowników socjalnych, policjantów, pracowników oświaty i służby zdrowia. Współpracowała z firmami: Altkom Akademia S.A. w W-wie, ECORYS, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Założycielka i przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Psychologicznej „Nadzieja”.

  Hanna Malinowska
  osiada piętnastoletnie doświadczenie jako trener i konsultant. Z zawodu psycholog, ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu TROP rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Studia Podyplomowe z Coachingu na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Specjalizuje się w szkoleniach i coachingach menadżerskich, prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania pracownikami (przywództwo i style zarządzania), budowania i zarządzania zespołem, efektywnej komunikacji interpersonalnej, profesjonalnej sprzedaży i obsługi klienta, rozwoju osobistego i potencjału twórczego. Praktyczne doświadczenia zbierała pracując jako etatowy pracownik w firmach: Bahlsen Sp. z o.o. oraz Amplico AIG Life oraz współpracując przy długofalowych projektach w wielu średnich i dużych przedsiębiorstwach np. ABB Sp. z o.o., Hochland Polska Sp z o.o., Nestle Polska Winiary , Allegro, Edica S.A., Impel S.A., Wika Polska S.A.

  Tomasz Szwed
  Absolwent Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, podyplomowych studiów marketingu w WSB oraz psychologii społecznej w SWPS. Wspieraniem rozwoju zajmuje się od 1998 roku i od tego roku związany z Wyższą Szkołą Bankową. Od 2000 freelancer, współpracujący z BRE Bankiem, MSBiF w Katowicach, UAM i innymi podmiotami.
  Specjalista w zakresie prowadzenia szkoleń i indywidualnych programów rozwojowych z zakresu zarządzania i umiejętności menedżerskich.
  Od 2004 roku zajmuje się coachingiem jako formy wsparcia umiejętności kierowniczych, prowadzi indywidualne spotkania w ramach executive coaching.
  Konsultant merytoryczny podyplomowych studiów coachingu w WSB w Poznaniu i Szczecinie.

 • Studia adresowane są do osób kierujących zespołami pracowników w firmach i przedsiębiorstwach, które pragną rozwijać swoje umiejętności przywódcze i zwiększać własną skuteczność w kierowaniu ludźmi.

 • Do wyboru:

  Studa tradycyjne
  To najbardziej popularny sposób studiowania:

  - wszystkie zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym (w uczelni)
  - studia trwają 9-10 miesięcy
  - zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu, w weekendy (piątki od godz. 16:00 do 21:00, soboty i niedziele w godz. 9:00 -16:00)
  - zajęcia realizowane są zgodnie z góry ustalonym programem

  Studia w tygodniu
  Studiując w tygodniu zyskujesz wolny weekend bez rezygnowania z nauki, łatwo godzisz naukę z pracą i masz więcej czasu na odpoczynek z rodziną i przyjaciółmi. Nie muszisz rezygnować np. ze studiów zaocznych - możesz uczyć się jednocześnie
  to doskonała oferta dla osób przebywających w Poznaniu tylko w dni robocze.

  - Studia odbywają się w Poznaniu, w centrum miasta
  - 3-4 zjazdy w miesiącu
  - Godziny zajęć: 16:00 - 21:00
  - Tryb popołudniowy kontynuuje się przez cały czas trwania studiów.

 • Test. Projekt menedżerski będący propozycją rozwiązania realnej sytuacji biznesowej – case study, przygotowywany w grupie
  3-4-osobowej. Obrona projektu.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 5100 PLN

Studia o podobnej tematyce