Rachunkowość

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 2200 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przekazanie słuchaczom szerokiej wiedzy niezbędnej w pracy księgowych oraz działalności usługowej – w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

  Podstawowe założenia projektu:

  przygotowanie do prowadzenia własnego biura rachunkowego
  zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu prawa bilansowego, podatkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i gospodarczego oraz prawa pracy obowiązujących w Polsce.

  Profil słuchacza

  Biorąc pod uwagę fakt, że rachunkowość, która przeżywa obecnie okres intensywnego rozwoju jest coraz bardziej potrzebna na różnych szczeblach zarządzania finansami, Studia Podyplomowe kierowane są do szerokiego kręgu osób. Ich adresatami są nie tylko osoby, które zamierzają prowadzić biuro rachunkowe, ale także te, które chcą poszerzyć wiedzę z zakresu rachunkowości, podatków, problematyki ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i gospodarczego oraz prawa pracy. Ofertę kierujemy do menedżerów przedsiębiorstw, dyrektorów finansowych i głównych księgowych, pracowników administracji państwowej i samorządowej, oraz osób zatrudnionych w działach finansowo- księgowych zajmujących się wybraną problematyką.

  • Program studiów zawiera wszystkie zagadnienia niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, co sprawia, że omawiane Studia Podyplomowe są bardzo przydatne oraz interesujące.
  • Dodatkowym ich atutem jest fakt, że kadrę dydaktyczną stanowią wybitni specjaliści z poszczególnych dziedzin.

 • Rachunkowość finansowa cz. I

  teoria rachunkowości, jej zakres i zasady
  prowadzenie ksiąg rachunkowych
  inwentaryzacja składników aktywów i pasywów (pojęcie, zakres, tryb przeprowadzania i rozliczanie)
  kategorie cen stosowane w rachunkowości; wycena bieżąca i bilansowa
  ewidencja zdarzeń gospodarczych:
  aktywów trwałych (rzeczowe i finansowe)
  aktywów obrotowych (rzeczowe i finansowe)
  aktualizacji wartości aktywów


  2. Podstawy prawa cywilnego, pracy i gospodarczego

  podstawy prawa cywilnego
  przepisy ogólne prawa cywilnego
  czynności prawne,
  terminy,
  przedawnienie roszczeń
  zobowiązania
  własność i inne prawa rzeczowe (własność, użytkowanie wieczyste, prawa rzeczowe ograniczone, posiadanie)
  elementy prawa pracy
  stosunek pracy i związane z nim obowiązki pracodawcy i pracownika
  czas pracy
  podstawy prawa handlowego i działalności gospodarczej
  powstawanie, funkcjonowanie i likwidacja wybranych podmiotów:
  spółek handlowych,
  spółdzielni,
  jednostek non- profit
  innych jednostek
  podstawowe formy współpracy między przedsiębiorcą a instytucjami finansowymi (banki, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, instrumenty rynku kapitałowego)


  3. Prawo podatkowe

  ​​zagadnienia ogólne z zakresu prawa podatkowego
  pojęcie, funkcje i klasyfikacja podatków
  struktura podatków
  system podatkowy w Polsce
  rodzaje podatków obowiązujących w Polsce
  zakres podmiotowy ( podmiot bierny i czynny)
  postępowanie podatkowe
  zasady podatkowe
  wszczęcie postępowania podatkowego
  dowody
  decyzje i tryb odwoławczy
  procedury kontrolne
  czynności sprawdzające
  kontrola podatkowa
  funkcjonowanie w Polsce wybranych podatków i opłat, z uwzględnieniem zasad sporządzania deklaracji podatkowych:
  podatek dochodowy od osób fizycznych
  podatek VAT
  podatek akcyzowy
  podatki i opłaty stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, opłaty lokalne, opłata skarbowa)

  4. Ubezpieczenia społeczne

  zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
  podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zasady ich ustalania
  zasady, tryb i termin
  w zakresie dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych
  prowadzenia ewidencji ubezpieczonych i płatników składek
  rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne, zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego
  opłacania składek na ubezpieczenie społeczne
  konta ubezpieczonych i płatników składek (zasady ich prowadzenia)
  kontrola wykonania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych
  metodyka ustalania składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego
  praktyczne przykłady z zakresu ustalania składek


  5. Uproszczone formy prowadzenia ksiąg rachunkowych

  formy opodatkowania przedsiębiorców w gospodarce polskiej
  karta podatkowa
  ryczałt od przychodów
  podatkowa księga przychodów i rozchodów
  ewidencje uzupełniające (sprzedaży, środków trwałych, wnip, wyposażenia, zatrudnienia, przebiegu pojazdu)


  6. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

  ​​wynagrodzenia – źródła prawa pracy, dokumentacja i ewidencja pracownicza, składniki wynagrodzenia, systemy wynagradzania
  technika naliczania wynagrodzenia z umowy o pracę pracownika
  technika naliczania wynagrodzeń pracownika z tytułu umowy zlecenie i umowy o dzieło
  wynagrodzenie członków zarządu, rad nadzorczych, kontrakty menedżerskie
  zagadnienia problemowe dotyczące opodatkowania i oskładkowania wypłat pieniężnych, świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń
  wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
  wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego przysługujące w związku z niezdolnością do pracy


  Semestr II

  Rachunkowość finansowa cz. II

  kapitały (fundusze) w różnych podmiotach
  zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów
  rachunek przychodów, kosztów i wyników wszystkich segmentów działalności
  podział wyniku finansowego
  sprawozdawczość finansowa (w tym sporządzanie poszczególnych elementów sprawozdań finansowych)
  zdarzenia po dniu bilansowym
  rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach: rozpoczęcie działalności, przekształcenie, postępowanie naprawcze, likwidacja, upadłość
  odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie, badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
  podstawowe zasady zawodowej etyki w rachunkowości.


  Analiza sprawozdań finansowych

  analiza sprawozdań finansowych
  istota analizy finansowej
  metody analizy finansowej
  analiza bilansu
  analiza struktury i dynamiki aktywów i pasyw
  analiza rachunku zysków i strat
  analiza dynamiki i struktury rachunku zysków i strat
  analiza rachunku przepływów pieniężnych
  wartość informacyjna rachunku przepływów środków pieniężnych i metody sporządzania
  analiza struktury przepływów środków pieniężnych
  analiza wskaźnikowa
  zdolność jednostki do kontynuowania działalności


  3. Rachunkowość podatkowa

  prawo bilansowe a prawo podatkowe
  relacje między wynikiem rachunkowym a wynikiem podatkowym
  ustalanie wyniku rachunkowego
  elementy kształtujące wynik podatkowy
  przychody podatkowe a przychody rachunkowe
  koszty podatkowe a koszty rachunkowe
  podatek dochodowy bieżący – metodyka rozliczeń i sporządzania zeznania podatkowego
  podatek odroczony
  ustalanie aktywów z tytułu podatku odroczonego
  tworzenie rezerwy na podatek odroczony


  4. Rewizja sprawozdań finansowych i nadzór publiczny

  uregulowania prawne w zakresie rewizji sprawozdań finansowych
  podmioty podlegające badaniu
  biegli rewidenci i podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych
  warunki i zasady wykonywania czynności rewizji finansowej
  procedury badania sprawozdania finansowego
  dokumentacja i przedstawienie wyników z rewizji sprawozdania finansowego
  nadzór publiczny
  czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego


  5. Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej

  rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza
  istota i klasyfikacja kosztów wg wybranych kryteriów
  koszty wytworzenia produktów i koszty produkcji niezakończonej
  metody kalkulacji
  zadania kalkulacji kosztów
  metody kalkulacji kosztów (podziałowa prosta, ze współczynnikami, fazowa, doliczeniowa)
  koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
  modele rachunku kosztów
  istota rachunku kosztów
  rachunek kosztów pełnych
  rachunek kosztów zmiennych
  rachunek kosztów działań

 • Zajęcia z przedmiotów zawartych w programie nauczania przeprowadzą wybitni specjaliści. Będą to pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Finansów i Biznesu Vistula, biegli rewidenci, radcy prawni, główni księgowi, pracownicy organów podatkowych. Program przewiduje wykłady i część praktyczną w ramach ćwiczeń

 • Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu odbywają się według kolejności zgłoszeń.

 • kwestionariusz zgłoszeniowy - pobierz
  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów
  ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
  2 fotografie (37x52 mm)
  potwierdzenie wpłaty wpisowego

 • 2200 PLN

Studia o podobnej tematyce