Rachunkowość i finanse korporacyjne (studia modułowe)

174 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 4400 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi zagadnieniami obszaru finansów, rachunkowości finansowej i zarządczej, a także podatków oraz controllingu w korporacjach oraz dużych firmach. W trakcie studiów omawiane są praktyczne zagadnienia istotne w pracy związanej z controllingiem, księgowością, podatkami, finansami, ale także każdym innym obszarem w którym wiedza finansowa jest niezbędna.

 • BLOK WPROWADZAJĄCY (32 godz.)

  - Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (8 godz.)
  - Systemy i rodzaje podatków – optymalizacja podatkowa (8 godz.)
  - Praktyczne elementy wykorzystania prawa w przedsiębiorstwie (8 godz.)
  - Komunikacja i techniki prezentacji (8 godz.)

  BLOK SPECJALISTYCZNY (70 godz.)

  Rachunkowość zarządcza w spółkach giełdowych (12 godz.)
  - projektowanie systemu controllingu w przedsiębiorstwie
  - systematyka kosztów w przedsiębiorstwie dla potrzeb skutecznego zarządzania
  - rachunek kosztów jako podstawa podejmowania decyzji zarządczych
  - procesowe podejście do rachunkowości zarządczej
  - case study

  Wybrane problemy w międzynarodowych standardach rachunkowości (4 godz.)
  - MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów:
  - MSR 10 Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego:
  - MSR 18 Przychody
  - MSR 2 Zapasy
  - MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe oraz MSR 19 Świadczenia pracownicze
  - MSR 12 Podatek odroczony
  - MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe
  - MSR 38 Wartości niematerialne i prawne

  Konsolidacja sprawozdań finansowych (4 godz.)
  - organizacja procesu sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  - przegląd metod i zasad sporządzania skonsolidowanych
  - techniki i przykłady konsolidacji sprawozdań

  Rachunkowość instrumentów finansowych (4 godz.)
  - źródła regulacji dotyczących rachunkowości instrumentów finansowych
  - zasady pomiaru instrumentów finansowych
  - utrata wartości instrumentów finansowych
  - wprowadzenie do rachunkowości instrumentów finansowych
  - rachunkowość zabezpieczeń

  Podatki w krajach UE (4 godz.)
  - systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej
  - opodatkowanie dochodu w państwach Unii Europejskiej (PIT/ CIT/ dywidenda)
  - opodatkowanie obrotu w państwach Unii Europejskiej (VAT)
  - podatek akcyzowy

  Elementy postępowania podatkowego (4 godz.)
  - zasady ogólne postępowań podatkowych
  - strony postępowania, wezwania, doręczenia, terminy,
  - dowody, decyzje i postanowienia, odwołania, zażalenia
  - interpretacja prawa podatkowego
  - kontrola podatkowa

  Budżetowanie (8 godz.)
  - budżetowanie oraz kontrola kosztów i przychodów
  - budżetowanie sprzedaży, produkcji i zapasów
  - budżetowanie wyniku finansowego
  - analiza i kontrola wykonania budżetów
  - organizacyjne aspekty budżetowania
  - case study

  Podstawy controllingu strategicznego i operacyjnego (8 godz.)
  - założenia planowania strategicznego w nowoczesnym przedsiębiorstwie
  - controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie
  - analiza strategiczna przedsiębiorstwa w praktyce
  - zarządzanie procesem inwestycyjnym
  - case study

  Analiza finansowa (analiza sprawozdań finansowych) (8 godz.)
  - zawartość informacyjna sprawozdań finansowych
  - analiza wstępna sprawozdań finansowych
  - analiza wskaźnikowa
  - prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników
  - case study

  Wycena przedsiębiorstw (8 godz.)
  - metody majątkowe
  - metody dochodowe
  - metody porównawcze
  - praktyczne aspekty wyceny przedsiębiorstw
  - case study

  Seminarium ( 6 godz.)

  BLOK TEMATÓW DO WYBORU (72 godz.)
  W ramach realizowanego programu słuchacz wybiera 9 tematów spośród niżej podanych:

  - Aspekty prawne – prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.)
  - Biznesplan (8 godz.)
  - Budżetowanie i źródła finansowania (8 godz.)
  - Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej (struktury organizacyjne, zarządzanie strategiczne, zarządzanie operacyjne, odpowiedzialność) (8 godz.)
  - Komunikacja w biznesie (8 godz.)
  - Ochrona danych osobowych (8 godz.)
  - Organizacja pracy menedżera (8 godz.)
  - Techniki prezentacji (8 godz.)
  - Ubezpieczenia społeczne (8 godz.)
  - Wartość firmy (8 godz.)
  - Analiza fundamentalna i techniczna (8 godz.)
  - Analiza źródeł i kosztów finansowania działalności gospodarczej (8 godz.)
  - Finanse behawioralne (8 godz.)
  - Fuzje i przejęcia (8 godz.)
  - „Kreatywna” rachunkowość a obraz sytuacji finansowej (8 godz.)
  - Metody dywersyfikacji portfela papierów wartościowych (8 godz.)
  - Ocena wyników przedsiębiorstwa – analiza finansowa (8 godz.)
  - Rachunek przepływów pieniężnych – ujęcie sprawozdawcze (8 godz.)
  - Rachunkowość zarządcza dla zaawansowanych (8 godz.)
  - Sprawozdawczość finansowa (8 godz.)
  - Zagrożenie kontynuowania działalności gospodarczej (8 godz.)
  - Zarządzanie kapitałem pracującym (8 godz.)
  - Zastosowanie MS Excela w analizach finansowych (8 godz.)
  - Zintegrowane systemy zarządzania – systemy klasy ERP (8 godz.)

 • dr Artur Stefański
  Doktor nauk ekonomicznych, specjalista z dziedziny analizy finansowej i oceny ryzyka kredytowego. Doświadczony trener biznesu i analizy finansowej, praktyk gospodarczy z kilkuletnim doświadczeniem w bankowości, samodzielny konsultant finansowy. Przeprowadził ponad 100 szkoleń otwartych i zamkniętych zarówno dla instytucji finansowych (np. PKO BP, SGB i wielu banków spółdzielczych), jak i niefinansowych (np. Vox Meble, Aquanet, Skoda Auto Polska, Kimball Electronics, Awans). Wieloletni wykładowca akademicki, od 1998 roku prowadzi zajęcia w ramach studiów wyższych i podyplomowych w WSB w Poznaniu. W dotychczasowej praktyce gospodarczej doświadczenie zdobywał pracując lub doradzając w dziedzinie analizy ryzyka kredytowego w bankach (ponad 7 lat), zarządzania finansami podmiotu gospodarczego (ponad 9 lat). Autor ponad 30 publikacji naukowych z zakresu analizy finansowej i zarządzania ryzykiem.

  dr Józef Andrzej Aleszczyk
  Wykładowca jest nauczycielem akademickim. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczno-naukowe oraz ścisłe związki z praktyką gospodarczą: począwszy od stanowiska głównego księgowego poprzez kolejne stanowiska dydaktyczno-naukowe do doradztwa ekonomicznego podmiotów gospodarczych, członka i prezesa zarządu spółek kapitałowych, członka i przewodniczącego rad nadzorczych oraz kierownika urzędu centralnego. Jest autorem programów nauczania szkół wyższych, studiów podyplomowych oraz Master of Business Administration.

  Luiza Pietrzyk
  Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT. Wieloletni pracownik organów podatkowych (staż 15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych. Doświadczony trener pracowników organów podatkowych oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów, odznaczony członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Uznany wykładowca m.in. wyższych uczelni, współpracujący również w charakterze trenera, wykładowcy, konsultanta z kluczowymi firmami szkoleniowymi i prawnymi w Polsce t.j. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Centrum treningu Biznesu, INFOR oraz BDO z Warszawy itp.

  dr Mariusz Piotrowski
  Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Kierunku Prawo, starszy wykładowca w Katedrze Prawa i Polityki Społecznej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (wykłady z prawa pracy, prawa cywilnego i prawoznawstwa). Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego od roku 1990. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, cywilnego, gospodarczego i podatkowego.

 • Program studiów skierowany jest głównie do pracowników obszarów związanych z finansami. Szczególnie polecane osobom, które pracują bądź planują pracować na stanowiskach: Główny Księgowy, Księgowy, Kontroler Finansowy/ Biznesowy, Anality Finansowy/ Biznesowy, Pracownik controllingu, działu finansowego itp. Studia polecane są również wszystkim osobom, które pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętych finansów i rachunkowości.

 • Modułowy system nauczania jest propozycją dla osób, które chciałyby w świadomy sposób kierować swoim kształceniem i karierą zawodową.

  - W pierwszej kolejności realizowany jest blok wprowadzający z obszaru zarządzania lub finansów w zależności od wybranego kierunku studiów.
  - Następnie blok specjalistyczny, zawierający tematy ściśle związane z danym kierunkiem studiów.
  - Jako ostatni realizowany jest blok tematów do wyboru. Jest to 38 tematów z różnych dziedzin (finansowych, zarządczych i tzw. kompetencji miękkich) spośród których słuchacza sam wybiera tematy, które są dla niego interesujące i przydatne.

  Przy wyborze tematów do wyboru słuchacz może skorzystać z konsultacji z autorem programu lub opiekunem grupy, który pomoże dobrać tematy najbardziej odpowiednie dla każdego słuchacza indywidualnie. W ramach bloku tematów do wyboru słuchacz może zrealizować od 9 do 16 tematów w zależności od wybranego kierunku studiów. Istnieje możliwość zrealizowania większej ilości tematów niż przewiduje program studiów – wiąże się to z dodatkową opłatą. Wszystkie zajęcia realizowane są w weekendy, częstotliwość zjazdów uzależniona jest od wybranych przez słuchacza tematów.

 • Egzamin końcowy, projekt i obrona projektu doradczego – studium przypadku.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 4400 PLN

Studia o podobnej tematyce