Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa

216 Godzin, 2 Semestr, 2 Sesja

weekendowy

język wykładowy: polskiWarszawa Nieaktualny 6500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z rachunkowości i finansów przedsiębiorstw oraz wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie: wykorzystywania narzędzi i instrumentów finansowych w zarządzaniu oraz prowadzeni ksiąg rachunkowych. Zawiera aktualne rozwiązania systemowe przyjęte w Polsce oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Zajęcia na dwusemestralnych studiach podyplomowych prowadzone są przez pracowników naukowych Akademii Leona Koźmińskiego, SGH, Uniwersytetu Warszawskiego, a także praktyków z dziedziny rachunkowości.  Dyplom ukończenia studiów podyplomowych upoważnia do ubiegania się o certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości, Rozdział 8a).

 • I. Rachunkowość:

  podstawowe normy, koncepcje i zakres systemu  rachunkowości,
  uregulowania prawne dla rachunkowości w Polsce, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości,
  zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  klasyfikacja, ewidencja i wycena aktywów trwałych (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, inwestycje długoterminowe),
  pojęcie, klasyfikacja, ewidencja i wycena aktywów obrotowych (zapasy, należności, inwestycje krótkoterminowe),
  kapitały własne i krótkoterminowe i długoterminowe zobowiązania - ujęcie w rachunkowości,
  metody ustalania wyniku finansowego, klasyfikacja i ewidencja kosztów i przychodów, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów,
  sporządzanie sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale,
  rachunek kosztów: istota, przedmiot, rodzaje i metody kalkulacji,
  elementy rachunkowości zarządczej - koszty dla potrzeb podejmowania decyzji i planowania, pomiar zysku,
  systemy informatyczne rachunkowości.

  II. Finanse przedsiębiorstwa:

  podstawy finansów: rynki finansowe, wycena instrumentów finansowych, matematyka finansowa,
  metody oceny projektów inwestycyjnych,
  zarządzanie kapitałem obrotowym,
  system budżetowania, kontrola budżetowa, pomiar i interpretacja odchyleń,
  analiza sprawozdań finansowych: analiza dynamiki i struktury, analiza wskaźników płynności, zadłużenia, sprawności działania, rentowności,
  piramida Du Pointa w ocenie działania przedsiębiorstwa,
  ocena przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników rynku kapitałowego, koncepcja dźwigni finansowej i operacyjnej, próg rentowności.

  III. Wybrane zagadnienia z prawa:

  prawo o działalności gospodarczej,
  prawo cywilne,
  prawo administracyjne,
  prawo pracy.

  IV. System zobowiązań podatkowych:

  podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych,
  podatek od towarów i usług,
  akcyza, prawo karno skarbowe.

  W ramach programu studiów odbędą się zajęcia komputerowe w zakresie modułu rachunkowości finansowej i controllingu - SAP.


  Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 216
  (razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami)

  * jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

 • Studia adresowane są do kadry kierowniczej, pracowników działów finansowo-księgowych, biur rachunkowych oraz innych osób pragnących zdobyć niezbędną i aktualną wiedzę z rachunkowości i finansów przedsiębiorstw.

 • I. Rachunkowość


  II. Finanse przedsiębiorstwa


  III. Wybrane zagadnienia z prawa


  IV. System zobowiązań podatkowych

 • kolejnosć zgłoszeń,

 • podanie, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów, dowód wpłaty wpisowego, zdjęcia, CV

 • 6500 PLN

  • 150 PLN wpisowego

Studia o podobnej tematyce