Rachunkowość i podatki w rolnictwie

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dzienny



Wrocław Nowy 3900 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem Studiów jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych z zakresu rachunkowości i podatków związanych z działalnością rolniczą.
  Dzięki zastosowaniu narzędzi informatycznych dedykowanych dla rachunkowości słuchacze poznają sposoby prowadzenia i wykorzystania rachunkowości przez producentów rolnych zarówno w Polsce jak i na świecie. Studia pozwolą słuchaczom zrozumieć kwestie podatkowe obowiązujące w działalności rolniczej i pozarolniczej. Uwzględniona zostanie również problematyka zmian w opodatkowania rolników dotycząca wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie.

  Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje rolnicze (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą Dz.U. z 2012. 109)

  • JEDYNE TAKIE STUDIA PODYPLOMOWE W POLSCE.
  • Kompleksowe przygotowanie do problematyki rachunkowości i opodatkowania działalności rolniczej
  • Doświadczona kadra dydaktyczna pracowników akademickich oraz praktyków.

 • 1. Podstawy ekonomiki i organizacji rolnictwa w teorii i praktyce.
  2. Systemy rachunkowości w przedsiębiorstwach rolnych w Polsce i na świecie.
  3. Podatki w działalności gospodarczej rolniczej i pozarolniczej.
  4. Uproszczone formy opodatkowania działalności gospodarczej. Ewidencje i rozliczenia podatkowe z wykorzystaniem programów komputerowych [LAB].
  5. Przedmiot, zakres, zasady i unormowania prawne rachunkowości. MSR 41 "Rolnictwo".
  6. Specyficzne cechy rachunkowości w jednostkach rolniczych.
  7. Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania w jednostkach rolniczych.
  8. Podstawy ewidencji operacji gospodarczych.
  9. Zasady wyceny i ewidencji zdarzeń dotyczących zmian w aktywach i pasywach w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem specyfiki branży rolniczej.
  10. Koszty i przychody w jednostkach rolniczych z uwzględnieniem charakteru produkcji rolniczej.
  11. Zasady ustalania wyniku finansowego i jego podziału.
  12. Sprawozdawczość finansowa
  13. Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu systemów finansowo-księgowych [LAB].
  14. Wykorzystanie rachunkowości na potrzeby zarządzania w przedsiębiorstwach rolniczych [LAB].
  15. Rachunkowość grup producentów rolnych.
  16. Rozliczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych.
  17. Fundusze unijne w rolnictwie.

 • Zajęcia na Studiach prowadzić będą pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz praktycy z dziedziny podatków.

 • Studia są kierowane do osób, które zajmują się rolnictwem, w szczególności do przedsiębiorców rolnych, doradców w zakresie rolnictwa, urzędników w instytucjach publicznych zajmujących się rolnictwem, pracowników biur rachunkowych, banków, nauczycieli szkół rolniczych zainteresowanych problematyką rachunkowości i podatków w sektorze rolnym.

 • Studia trwają dwa semestry i obejmuje 176 godzin zajęć.
  Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym – dwudniowe sesje sobotnio-niedzielne w godz. 9.00 – 16.00
  Zajęcia prowadzone będą w formie audytoryjnej wspieranej systemem warsztatowym w pracowni komputerowej oraz internetowym panelem słuchacza z dostępem do wszystkich materiałów szkoleniowych
  Warsztaty odbywać będą się w Sali komputerowej, 20-sto osobowej

 • Warunkiem ukończenia Studiów i uzyskania dyplomu jest otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdany egzamin końcowy.

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

 • 3900 PLN

Studia o podobnej tematyce