Rachunkowość (studia modułowe)

192 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 4600 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego, w tym prowadzenia własnego biura rachunkowego, przydatnej także osobom przygotowującym się do egzaminu państwowego umożliwiającego uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • I. Blok wprowadzający (24 godz.)
  - Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (8 godz.)
  - Systemy i rodzaje podatków – optymalizacja podatkowa (8 godz.)
  - Praktyczne elementy wykorzystania prawa w przedsiębiorstwie (8 godz.)

  II. Blok specjalistyczny (78 godz.)

  1. System rachunkowości w przedsiębiorstwie (4 godz.)
  - polityka rachunkowości
  - dokumenty księgowe
  - konto księgowe (chyba, ze będzie w bloku wprowadzającym w pkt. 1)
  - zakładowy plan kont
  - księgi rachunkowe

  2. Rachunkowość finansowa (26 godz.)
  - zasady ewidencji na kontach księgowych, konta syntetyczne i analityczne
  - środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje, zapasy, rozrachunki, kapitał własny – zasady ewidencji i wyceny
  - przychody i koszty – zasady ustalania i ewidencji
  - zasady ustalania wyniku finansowego

  3. Ewidencje podatkowe (4 godz.)
  - podatkowa księga przychodów i rozchodów i ewidencje dodatkowe
  - zasady ewidencji przy opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i w formie karty podatkowej
  - dostosowanie ksiąg rachunkowych do rozliczeń podatkowych

  4. Podstawy rachunkowości zarządczej (14 godz.)
  - pojęcie rachunkowości zarządczej
  - cele rachunkowości zarządczej
  - decyzje krótkookresowe
  - budżetowanie

  5. Rachunek kosztów (8 godz.)
  - pojęcie i podział kosztów
  - modele rachunku kosztów
  - kalkulacja kosztów: zasady ustalania kosztu wytworzenia produktów

  4. Opodatkowanie przedsiębiorstw (8 godz.)
  - podatek dochodowy od osób fizycznych
  - podatek dochodowy od osób prawnych
  - podatek od towarów i usług (VAT)
  - inne obciążenia publicznoprawne

  5. Organizacja rachunkowości – warsztaty (14 godz.)
  - projektowanie obiegu dokumentów w jednostce
  - miejsce systemu rachunkowości w funkcjonowaniu jednostki

  III. Blok tematów do wyboru (72 godz.)
  W ramach realizowanego programu słuchacz wybiera 9 tematów spośród niżej podanych:

  - Aspekty prawne – prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.)
  - Biznesplan (8 godz.)
  - Budżetowanie i źródła finansowania (8 godz.)
  - Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej (struktury organizacyjne, zarządzanie strategiczne, zarządzanie operacyjne, odpowiedzialność) (8 godz.)
  - Komunikacja w biznesie (8 godz.)
  - Ochrona danych osobowych (8 godz.)
  - Organizacja pracy menedżera (8 godz.)
  - Techniki prezentacji (8 godz.)
  - Ubezpieczenia społeczne (8 godz.)
  - Wartość firmy (8 godz.)
  - Analiza fundamentalna i techniczna (8 godz.)
  - Analiza źródeł i kosztów finansowania działalności gospodarczej (8 godz.)
  - Finanse behawioralne (8 godz.)
  - Fuzje i przejęcia (8 godz.)
  - „Kreatywna” rachunkowość a obraz sytuacji finansowej (8 godz.)
  - Metody dywersyfikacji portfela papierów wartościowych (8 godz.)
  - Ocena wyników przedsiębiorstwa – analiza finansowa (8 godz.)
  - Rachunek przepływów pieniężnych – ujęcie sprawozdawcze (8 godz.)
  - Rachunkowość zarządcza dla zaawansowanych (8 godz.)
  - Sprawozdawczość finansowa (8 godz.)
  - Zagrożenie kontynuowania działalności gospodarczej (8 godz.)
  - Zarządzanie kapitałem pracującym (8 godz.)
  - Zastosowanie MS Excel w analizach finansowych (8 godz.)
  - Zintegrowane systemy zarządzania – systemy klasy ERP (8 godz.)

 • Ewa Drygas
  Wieloletni wykładowca WSB, biegły rewident, aktywny przedsiębiorca (biuro rachunkowe), w przeszłości główny księgowy w jednostkach produkcyjnych i usługowych.

  Jolanta Brabletz
  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Praktyk, wieloletni pracownik organów podatkowych i skarbowych, ostatnio kierująca Urzędem Kontroli Skarbowej w Poznaniu. Doświadczony szkoleniowiec i wykładowca akademicki. Związana z uczelniami wyższymi w Poznaniu ,m.in. z Wyższą Szkołą Bankową, Uniwersytetem Ekonomicznym, Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Stowarzyszeniem Księgowych i środowiskiem doradców podatkowych.

  dr Józef Andrzej Aleszczyk
  Wykładowca jest nauczycielem akademickim. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczno-naukowe oraz ścisłe związki z praktyką gospodarczą: począwszy od stanowiska głównego księgowego poprzez kolejne stanowiska dydaktyczno-naukowe do doradztwa ekonomicznego podmiotów gospodarczych, członka i prezesa zarządu spółek kapitałowych, członka i przewodniczącego rad nadzorczych oraz kierownika urzędu centralnego. Jest autorem programów nauczania szkół wyższych, studiów podyplomowych oraz Master of Business Administration.

  Luiza Pieprzyk
  Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT. Wieloletni pracownik organów podatkowych (staż 15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych. Doświadczony trener pracowników organów podatkowych oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów, odznaczony członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Uznany wykładowca m.in. wyższych uczelni, współpracujący również w charakterze trenera, wykładowcy, konsultanta z kluczowymi firmami szkoleniowymi i prawnymi w Polsce t.j. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Centrum treningu Biznesu, INFOR oraz BDO z Warszawy itp.

  Małgorzata Maciejewska, Krzysztof Maciejewski
  Wieloletni wykładowcy WSB i UEP. Własna działalność gospodarcza – doradztwo finansowe – księgowe (biuro rachunkowe). Ponad 60 publikacji naukowo – dydaktycznych.

 • Studia kształcą praktyków rachunkowości, pracowników działów księgowości, działów rachuby płac i pionów finansowo-księgowych firm. Ponadto skierowane są do osób prowadzących działalność gospodarczą w ramach biur rachunkowych lub doradztwa podatkowego, a także do analityków finansowych i dyrektorów finansowych.

 • Modułowy system nauczania jest propozycją dla osób, które chciałyby w świadomy sposób kierować swoim kształceniem i karierą zawodową.

  - W pierwszej kolejności realizowany jest blok wprowadzający z obszaru zarządzania lub finansów w zależności od wybranego kierunku studiów.
  - Następnie blok specjalistyczny, zawierający tematy ściśle związane z danym kierunkiem studiów.
  - Jako ostatni realizowany jest blok tematów do wyboru. Jest to 38 tematów z różnych dziedzin (finansowych, zarządczych i tzw. kompetencji miękkich) spośród których słuchacza sam wybiera tematy, które są dla niego interesujące i przydatne.

  Przy wyborze tematów do wyboru słuchacz może skorzystać z konsultacji z autorem programu lub opiekunem grupy, który pomoże dobrać tematy najbardziej odpowiednie dla każdego słuchacza indywidualnie. W ramach bloku tematów do wyboru słuchacz może zrealizować od 9 do 16 tematów w zależności od wybranego kierunku studiów. Istnieje możliwość zrealizowania większej ilości tematów niż przewiduje program studiów – wiąże się to z dodatkową opłatą. Wszystkie zajęcia realizowane są w weekendy, częstotliwość zjazdów uzależniona jest od wybranych przez słuchacza tematów.

 • Egzamin końcowy, projekt i obrona projektu doradczego – studium przypadku.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 4600 PLN

Studia o podobnej tematyce