Rachunkowość w ubezpieczeniach w reżimie Wypłacalność II

2 Semestr, 180 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 3300 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Profil słuchacza

  Studia są skierowane do osób zawodowo związanych z rynkiem ubezpieczeniowym, a przede wszystkim dla pracowników pionów finansowo-księgowych, osób zajmujących się sprawozdawczością i raportowaniem, oceną ryzyka, zagadnieniami compliance, audytem czy analityków finansowych jak również informatyków wprowadzających niezbędne zmiany w systemach IT.

  Słuchaczami mogą zostać osoby posiadające:

  wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat lub inżynier)
  wykształcenie wyższe pełne (mgr) w dowolnej dziedzinie

  Informacje o studiach

  Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu zagadnień finansowych związanych ze zmianami spowodowanymi wdrożeniem systemu Wypłacalność II do polskiego porządku prawnego.

  Nowe przepisy obowiązujące od 1.01.2016 r. wprowadzą znaczące zmiany i będą stanowiły duże wyzwanie dla pracowników pionów finansowych zakładów ubezpieczeń.

  Dlatego w Programie Studiów poza ogólnymi informacjami dotyczącymi gospodarki finansowej i otoczenia zewnętrznego firm ubezpieczeniowych położono przede wszystkim nacisk na omówienie zasad nowego reżimu Wypłacalność II i sposobów jego implementacji w zakładach np:

  konstrukcja systemu Wypłacalność II,
  ryzyko w działalności zakładów ubezpieczeń,
  zasady rachunkowości stosowane w systemie Wypłacalność II
  sprawozdawczość na potrzeby Wypłacalność II i wytyczne EIOPA
  technologia IT i bezpieczeństwo środowiska teleinformatycznego.

  Studia te dają możliwość zdobycia w sposób kompleksowy uporządkowanej wiedzy i praktycznych umiejętności w tym zakresie.

 • Semestr I

  I. Podstawy makroekonomii - 8 h

  prof. dr hab. Marian Noga – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  Podstawowe pojęcia z zakresu makroekonomii
  Istota ekonomii i narzędzia analizy ekonomicznej
  Mechanizmy funkcjonowania rynku pracy, rynku zasobów i rynku finansowego
  Modele makroekonomiczne
  Budżet i rola Państwa w gospodarce
  Polityka fiskalna

  II. Zagadnienia ogólne z zakresu działalności zakładów ubezpieczeń

  2.1. Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń w reżimie Wypłacalności I - 8 h

  Adam Fornalik – biegły rewident, dyplomowany audytor wewnętrzny

  Bilans
  Rachunek Techniczny
  Rachunek Zysków i Strat
  Przepływy Finansowe

  2.2. Rynki, instrumenty oraz inwestycje na rynkach finansowych - 12 h

  dr Piotr Pisarewicz - Uniwersytet Gdański

  Znaczenie i funkcje rynków finansowych
  Struktura rynków finansowych - rynek pieniężny i kapitałowy, rynek międzybankowy i pozabankowy, rynek transakcji natychmiastowych, rynek terminowy, rynek pierwotny i wtórny.
  Rynek depozytowy i kredytowy - instrumenty rynku depozytowego
  i kredytowego, rynek lokat międzybankowych.
  Rynek krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych - bony skarbowe, bony pieniężne, komercyjne papiery wartościowe.
  Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych, funkcje instytucji finansowych w organizacji i przeprowadzaniu emisji.
  Rynek długoterminowych dłużnych papierów wartościowych - zadania emitentów, rodzaje i zasady emisji długoterminowych dłużnych papierów wartościowych.
  Rynek akcji - rodzaje akcji, Giełdy Papierów Wartościowych, wprowadzania akcji do obrotu publicznego.

  Rynek instrumentów pochodnych - transakcje natychmiastowe a terminowe, giełdowe i pozagiełdowe instrumenty pochodne, funkcje instrumentów pochodnych.
  Rynek walutowy - waluty obce a dewizy, kursy walutowe, pozycja walutowa
  a pozycja płynności, transakcje walutowe, zasady obowiązujące na rynkach walutowych, obroty na polskim i światowym rynku walutowym, rynek ubezpieczeniowy Jednolity rynek finansowy w Unii Europejskiej.

  2.3. Podstawy Planowania Finansowego - 4 h

  Adam Fornalik – biegły rewident, dyplomowany audytor wewnętrzny

  Cele i rodzaje planowania finansowego
  Procesy związane z planowaniem
  Cechy dobrego planowania finansowego

  2.4. Moduł Planowanie Finansów Osobistych - 6 h

  dr Andrzej Fesnak – Licencjonowany doradca finansowy, Master trener

  Wstęp do planowania finansów osobistych.
  Czym jest Plan Finansowy?.
  Najważniejsze mechanizmy zawarte w Planie Finansowym.
  20 elementów Planu Finansowego.

  2.5. Konstrukcja produktów ubezpieczeniowych - 4 h

  dr Adam H. Pustelnik – Prezes Zarządu AhProfit

  Pojęcie „produktu ubezpieczeniowego”
  Pomysł ubezpieczenia
  Założenia produktu ubezpieczeniowego / podstawowe rodzaje produktów
  Elementy składowe składki ubezpieczeniowej
  Ogólne warunki ubezpieczenia
  Ocena ryzyka i wyłączenia odpowiedzialności
  Umowa ubezpieczenia grupowa i indywidualna – podstawowe różnice
  Produkt ubezpieczeniowy jako przedmiot prawa autorskiego

  2.6. Reasekuracja w zakładzie ubezpieczeń – 4 h

  Krzysztof Jarmuszczak - niezależny ekspert, były Prezes PZU S.A., były Prezes PTR

  Rola, istota, cele i funkcje reasekuracji
  Klasyfikacja i charakterystyka finansowa umów reasekuracji wg
  kryterium prawnego (forma zobowiązania stron)
  Klasyfikacja i charakterystyka finansowa umów reasekuracyjnych wg. kryterium techniczno- ubezpieczeniowego (sposób podziału ryzyka)
  Budowanie programu reasekuracyjnego
  Administrowanie umowami reasekuracyjnymi
  Wytyczne KNF dotyczące reasekuracji biernej/retrocesji dla
  zakładów ubezpieczeń i reasekuracji.

  2.7. Raportowanie do różnych podmiotów przez zakład ubezpieczeń – 4 h

  Mariusz Warych – niezależny konsultant

  Zakres raportowania przez zakład ubezpieczeń:

  Statutowe – sprawozdania finansowe
  Regulacyjne – KNF
  Wewnętrzne m.in. ORSA
  Zgodne z wymaganiami Wypłacalności II
  Jakość danych

  III. Wprowadzenie do zasad nowego reżimu Wypłacalność II

  3.1. Wdrożenie systemu Wypłacalność II do polskiego porządku prawnego - 8 h

  Dagmara Wieczorek Bartczak - Dyrektor Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych - UKNF

  Implementacja Dyrektywy 209/138/WE (tzw. Dyrektywy Wypłacalność II) oraz stan prawny europejskich aktów prawnych II i III poziomu.
  Konstrukcja systemu Wypłacalność II.
  Wpływ implementacji systemu Wypłacalność II na działalność zakładów ubezpieczeń.
  Prowadzenie nadzoru na bazie ryzyka.

  3.2. Ryzyka w działalności zakładów ubezpieczeń - 6 h

  Dagmara Wieczorek Bartczak - Dyrektor Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych - UKNF

  Klasyfikacja rodzajów ryzyka
  Ryzyka identyfikowane w działalności zakładów ubezpieczeń
  Pomiar ryzyka występującego w działalności zakładów ubezpieczeń
  Techniki ograniczania ryzyka

  3.3. Zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń – 4 h

  Dagmara Wieczorek Bartczak - Dyrektor Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych - UKNF

  System zarządzania ryzykiem w działalności zakładu ubezpieczeń
  Zarządzanie kapitałem w zakładzie ubezpieczeń
  Określanie potrzeb kapitałowych w zakresie wypłacalności
  Badanie ciągłego posiadania środków własnych na pokrycie wymogów kapitałowych

  3.4. Kluczowe osoby w zakładzie ubezpieczeń– kompetencje i reputacja– 4 h

  Dagmara Wieczorek Bartczak - Dyrektor Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych - UKNF

  Wymogi europejskich aktów prawnych dotyczących kluczowych osób w zakładzie ubezpieczeń w zakresie reżimu Wypłacalność II
  Wymogi wytycznych EIOPA ws. przygotowania do Wypłacalności II w odniesieniu do osób kluczowych

  3.5. Co to jest BION i ORSA – 4 h

  Teresa Grabowska, niezależny ekspert

  Definicje, cele, wymagania i zakres ORSA
  Definicja i cele BION
  Mapy badanych rodzajów ryzyka i ich definicja
  Działania KNF

  3.6. Modele współpracy w zakładach ubezpieczeń: audyt – compliance - zarządzanie ryzykiem –aktuariat - 6

  Teresa Grabowska - niezależny ekspert

  System zarządzania ryzykiem – model COSO II
  Trzy linie obrony i ich znaczenie w systemie zarządzania ryzykiem
  Modele współpracy – synergia
  Model RACI

  3.7. Wytyczne EIOPA ws. przygotowania do Wypłacalność II – system zarządzania, prospektywna ocena własnych ryzyk, proces przedaplikacyjny modeli wewnętrznych – 4 h

  Dagmara Wieczorek Bartczak - Dyrektor Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych - UKNF

  Wymogi wytycznych EIOPA ws. przygotowania do Wypłacalności II w zakresie:
  systemu zarządzania i prospektywnej oceny własnych ryzyk
  procesu przedaplikacyjnego modeli wewnętrznych
  Działania konieczne do wykonania przez zakład ubezpieczeń służące wypełnianiu wytycznych EIOPA ws. przygotowania do Wypłacalności II

  IV. Seminarium dyplomowe - 2h

  prof. nadzw. dr Roman Fulneczek – Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  V. Egzamin - 2 h

  Łącznie w semestrze 90 godzin  Semestr II

  I. Rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń

  1.1. Rachunkowość finansowa - 12 h

  Martyna Podwojska - Członek ACCA (The Association of Chartered Certified Accounts) - UKNF

  Podstawy prawne rachunkowości (istota, zakres, zasady, definicje, elementy składowe)
  Zasoby majątkowe i źródła pochodzenia majątku, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek techniczny
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  Polityka (zasady) rachunkowości
  Wycena operacji gospodarczych
  Zasady ustalania wyniku finansowego zakładów ubezpieczeń
  Porównanie zasady wyceny według PSR i MSR
  Sprawozdawczość finansowa zakładów ubezpieczeń

  ​1.2. Rachunkowość podatkowa –8 h
  Teresa Grabowska – niezależny ekspert

  Prawo bilansowe a prawo podatkowe
  Wynik rachunkowy a wynik podatkowy
  Przychody i koszty podatkowe w zakładach ubezpieczeń
  Podatek odroczony

  1.3. Rachunkowość zarządcza – 6 h

  dr Jacek Skwierczyński – aktuariusz

  Funkcje i zadania rachunkowości zarządczej w zakładzie ubezpieczeń.
  Wymagania dotyczące rachunkowości zarządczej w wytycznych KNF i wytycznych EIOPA.
  Miary rentowności produktów ubezpieczeniowych, alokacja kosztów na produkty ubezpieczeniowe.
  Przykładowy zakres informacji przekazywanej w rachunkowości zarządczej w zakładzie ubezpieczeń działu I
  Przykładowy zakres informacji przekazywanej w rachunkowości zarządczej w zakładzie ubezpieczeń działu II
  Przyszłe wyzwania rachunkowości zarządczej w zakładzie ubezpieczeń – rachunkowość zarządcza wspomagająca zarządzenie ryzykiem

  1.4. Controlling finansowy – 8 h

  Teresa Grabowska – niezależny ekspert

  Budżetowanie kosztów, przychodów i wyników
  Systematyka kosztów dla potrzeb zarządzania
  Ocena rentowności prowadzonej działalności ubezpieczeniowe

  ​1.5. Wymagania prawne wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w standardzie Wypłacalności II - 3 h

  dr Jacek Skwierczyński-aktuariusz

  Uregulowania dotyczące wyceny rezerw techniczno ubezpieczeniowych w standardzie Wypłacalność II w Dyrektywie i wytycznych przejściowych
  Rola Funkcji aktuarialnej i innych funkcji i jednostek organizacyjnych w wycenie rezerw techniczno – ubezpieczeniowych
  Specyficzne wytyczne KNF w zakresie wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w standardzie Wypłacalność II (na podstawie wytycznych dla badań QIS)
  Przykładowe wytyczne innych nadzorów europejskich w zakresie wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w standardzie Wypłacalność II
  Inne rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – statutowe / dla potrzeb wyliczenia wyniku podatkowego – wątpliwości i różnice

  1.6. Rachunkowość a Wypłacalność II - 10 h

  Adam Fornalik -– biegły rewident, dyplomowany audytor wewnętrzny

  Cele sprawozdawczości finansowej a cele Wypłacalności II
  Źródła prawa sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń w Polsce a przepisy prawne określające Wypłacalność II
  Porównanie podstawowych zasad wyceny aktywów i pasywów – Polskie Standardy Rachunkowości (PSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),Wypłacalność II

  1.7. Wypłacalność II – Sprawozdanie o wypłacalności i pozycji finansowej - 10 h

  Adam Fornalik - biegły rewident, dyplomowany audytor wewnętrzny

  Wymogi publicznie dostępnej sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń w zakresie wypłacalności i pozycji finansowej
  Terminy raportowania
  Szczegółowy zakres sprawozdawczości – obecne wymogi oraz harmonogram publikacji dalszych standardów i wytycznych
  Jak przygotować się do nowych wymogów sprawozdawczych?

  1.8. Sprawozdawczość dla KNF i Wytyczne EIOPA w tym zakresie– 10 h

  Martyna Podwojska - Członek ACCA (The Association of Chartered Certified Accounts) – UKNF

  Sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń na potrzeby KNF - obecne wymogi
  Sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń w systemie Wypłacalność II
  Wymogi wytycznych EIOPA ws. przygotowania do Wypłacalności II w zakresie sprawozdawczości

  ​1.9. FATCA – 2 h

  Beata Mrozowska-Bartkowiak – radca prawny w PIU

  Amerykański system kontroli podatkowej FATCA - podstawy prawne,
  Obowiązki podmiotów polskich w zakresie raportowania,
  Konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków sprawozdawczych.

  1.10. Pranie brudnych pieniędzy – 2 h

  Beata Mrozowska-Bartkowiak - radca prawny w PIU

  Co to "pranie brudnych pieniędzy" i jak jest zwykle realizowane,
  Przeciwdziałanie praktykom brudnych pieniędzy -uwagi systemowe
  Ustalanie procedur w podmiocie gospodarczym w zakresie przeciwdziałania praniom brudnych pieniędzy

  II. Technologia informacyjna i bezpieczeństwo środowiska teleinformatycznego

  2.1. Ochrona danych osobowych i obowiązki informacyjne administratora danych - 2 h

  Bogusława Plis- Dyrektor Departamentu Inspekcji w Biurze GIODO

  Obowiązki informacyjne jako elementy postępowania z danymi osobowymi sensu largo.
  Źródła pochodzenia danych osobowych a zakres klauzuli informacyjnej.
  Permanentność informacji oraz czas i sposób ich spełnienia.
  Warunki realizacji przez administratora danych uprawnienia osoby do kontrolowania danych jej dotyczących.
  Odpowiedzialność administratora danych za niedopełnienie obowiązków informacyjnych

  2.2. Informatyka w ubezpieczeniach – 4 h

  Dariusz Dębowczyk – konsultant i manager w dziale Professional Services firmy Guidewire Software

  Rola technologii komunikacyjnych i informatycznych w działalności ubezpieczeniowej
  Informatyka w ocenie ryzyka
  Obsługa umów ubezpieczenia z wykorzystaniem systemów informatycznych
  Wdrażanie systemów informatycznych – z uwzględnieniem specyfiki ubezpieczeń
  Innowacje techniczne a przyszłość rynku ubezpieczeniowego

  2.3. Wymagania funkcjonalne w stosunku do systemów informatycznych w zakresie Wypłacalność II (formułowanie oczekiwań w stosunku do dostawców IT) - 5 h

  Małgorzata Świadek – konsultant biznesowy, Asecco Poland SA

  Analiza bieżącej sytuacji rozwiązań IT w zakładzie ubezpieczeń
  Identyfikacja aktualnych źródeł danych
  Analiza spójności i kompletności źródeł danych – formułowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych w obrębie projektu
  Projekt czy produkt? Wady i zalety rozwiązań IT
  Gwarancja dostawcy IT w zakresie Wypłacalność II

  2.4. Wytyczne KNF dla zakładów ubezpieczeń dot. technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego - 2h

  Małgorzata Świadek - konsultant biznesowy, Asecco Poland SA

  Klasyfikacja wytycznych czyli co tak na prawdę musimy być zapewnione przez technologię
  Organizacyjne aspekty funkcjonowania zakładu ubezpieczeniowego w kontekście nowych wytycznych
  Jakie rozwiązanie będzie najkorzystniejsze - analiza wybranych Case Stude.

  2.5. Audyt informatyczny - 2h

  Małgorzata Świadek - konsultant biznesowy, Asecco Poland SA

  Wymagania audytowe z punktu widzenia regulatora rynku
  Narzędzia IT wspierające wymagania audytora

  III. Seminarium dyplomowe - 2h

  prof. nadzw. dr Roman Fulneczek – Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  IV. Egzamin - 2 h

  Łącznie w semestrze 90 godzin

  ________________________________________________________________

  W SUMIE 180h

 • studia trwają 2 semestry;
  rozpoczęcie studiów planowane jest na październik 2015 r.;
  zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, w co drugi weekend.

 • Ukończenie studiów

  Studia kończą się egzaminem oraz napisaniem pracy dyplomowej, w której przedstawiony zostanie konkretny problem praktyczny z dziedziny studiów. Zarys tematów do pracy zostanie przedstawiony Słuchaczom do końca I semestru. Każdy Słuchacz deklaruje temat pracy najpóźniej do terminu rozpoczęcia II semestru i przesyła do Sekretariatu Centrum Studiów Podyplomowych AFiBV.
  Praca podlega obronie przed Komisją Egzaminacyjną.
  Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula.
  Studia kończą się egzaminem oraz napisaniem pracy dyplomowej, w której przedstawiony zostanie konkretny problem praktyczny z dziedziny dotyczącej kierunku studiów podyplomowych. Zarys tematów do pracy zostanie przedstawiony Słuchaczom do końca I semestru. Każdy Słuchacz deklaruje temat pracy najpóźniej do rozpoczęcia II semestru i przesyła do Sekretariatu Centrum Studiów Podyplomowych AFiBV.
  Praca podlega obronie przed Komisją Egzaminacyjną.

 • Absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula „Dyplomowany specjalista w zakresie finansów, rachunkowości i sprawozdawczości ubezpieczeniowej w reżimie Wypłacalność II”.

 • Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

 • kwestionariusz zgłoszeniowy - pobierz
  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
  ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
  2 fotografie (37x52 mm)
  potwierdzenie wpłaty zaliczki

 • 3300 PLN

Studia o podobnej tematyce