Resocjalizacja i socjoterapia

420 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyKraków Nowy 3600 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne słuchaczy do pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie.

 • Psychologia uczenia się dzieci
  Dydaktyka w szkole
  Podstawy pedagogiki specjalnej
  Psychologia rozwojowa i osobowości
  Teoretyczne podstawy wychowania
  Podstawy diagnozy pedagogicznej
  Pedagogiczne konteksty komunikacji
  Etyka zawodu nauczyciel
  Diagnostyka resocjalizacyjna i penitencjarna
  Programy socjoterapeutyczne
  Metodyka pracy resocjalizacyjnej z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  Metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych
  terapia pedagogiczna
  Elementy psychologii klinicznej i psychoterapii
  Prawne podstawy resocjalizacji
  Osoby z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznymjako członkowie grup społecznych
  Diagnoza terapeutyczna
  Elementy terapii zajęciowej. Oddziaływania arteterapeutyczne
  Zarys historii resocjalizacji oraz jej współczesne systemy
  Praca z rodziną z dzieckiem niepełnosprawnym
  Profilaktyka niedostosownia społecznego
  Problematyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży
  Trening interpersonalny
  Mediacje i negocjacje w resocjalizacji
  Wizyty studyjne w placówkach resocjalizacyjnych
  Praktyka

 • Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie resocjalizacji i socjoterapii do pracy w szkołach, placówkach resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, penitencjarnych, ośrodkach specjalistycznych.

 • Elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie kire.pl

 • Kserokopia dowodu osobistego, dyplomu ukończenia studiów i suplementu (jeśli był).

 • 3600 PLN

Studia o podobnej tematyce