Resojalizacja - studia podyplomowe trzysemestralne realizowane przez Internet.

3 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 3300 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Pedagog zajmujący się resocjalizacją dzieci i młodzieży, a także dorosłych wzbogaca swoje umiejętności o zasady terapeutyczne tańca w opiece i pracy resocjalizacyjnej. Rozwija zdolności komunikacyjne, wrażliwość oraz profesjonalizm w nawiązywaniu relacji terapeutycznej. Potrafi posługiwać się różnymi rodzajami tańca, układami choreograficznymi, muzyka i sztuką jako metodami psychoterapii.

  • Studia podyplomowe realizowane przez Internet prowadzimy z powodzeniem od 2006 roku.
  • Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet.
  • Świadectwo nie różni się od świadectw studiów prowadzonych metodą tradycyjną.

 • Realizowane zagadnienia:
  Pedagogika resocjalizacyjna
  Diagnoza resocjalizacyjna
  Terapia resocjalizacyjna
  Fizjologia człowieka i patofizjologia a przestępczość
  Pedagogizacja rodziców
  Psychologia ogólna i kliniczna
  Psychologia rozwojowa, wychowawcza i społeczna
  Doradztwo zawodowe
  Techniki pracy w resocjalizacji
  Metodyka pracy w resocjalizacji (formy i metody)
  Muzykoterapia
  Arteterapia
  Choreoterapia

 • Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra dydaktyczna – nauczyciele akademiccy i praktycy.

 • Studia adresowane są do pedagogów, psychologów i socjologów, a także absolwentów pedagogiki i psychologii. w studiach mogą też wziąć udział także absolwenci studiów licencjackich. A także pedagodzy zatrudnieni w ośrodkach resocjalizacyjnych (pogotowia opiekuńcze, policyjnych izbach dziecka, ośrodkach resocjalizacji młodzieży i nieletnich, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni pracujący z osobami bezdomnymi i wykluczonymi społecznie – opuszczającymi więzienia i zamknięte oddziały szpitalne, poradnie zdrowia psychicznego), którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje o nowe umiejętności praktyczne.

 • Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Studenci otrzymują podręcznik multimedialny na dysku CD-ROM. Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzamin składany jest na uczelni po zakończeniu półsemestru, w trakcie sobotniego, kilkugodzinnego zjazdu egzaminacyjnego.

 • - udział w zajęciach
  - uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego oraz z poszczególnych zaliczeń przedmiotów
  - wniesienie wymaganej opłaty za studia

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych RESOCJALIZACJA Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie - świadectwo nie różni się od świadectw studiów prowadzonych metodą tradycyjną.

 • Warunki przyjęcia
  Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni zostają kandydaci, którzy dostarczą:
  * wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
  * ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
  * 2 zdjęcia legitymacyjne;
  * ksero dowodu osobistego;
  *dowodu uiszczenia opłaty wpisowego.

 • * wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
  * ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
  * 2 zdjęcia legitymacyjne;
  * ksero dowodu osobistego;
  *dowodu uiszczenia opłaty wpisowego.

 • Termin składania dokumentów:

  Dokumenty należy złożyć (można wysłać komplet dokumentów pocztą) w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 tel. (81) 441 33 11 pokój 227, w soboty 8-14.

  W WSNS obowiązują dwa terminy składania dokumentów rekrutacyjnych na studia podyplomowe w danym roku akademickim:

  Pierwszy nabór letni od 15 maja do 25 września danego roku akademickiego.
  Drugi nabór zimowy od 15 listopada do 25 lutego danego roku akademickiego.

 • 3300 PLN

Studia o podobnej tematyce