Skuteczny Consulting

180 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 10200 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Na studiach nauczysz się jak:
  Dobrze przygotować się do uruchomienia projektu doradczego: zdobyć wartościowe informacje (od klienta oraz z innych źródeł), zorganizować pracę własną i środowisko pracy grupowej.
  Zdefiniować potrzeby klienta, pozyskać, przeanalizować i zinterpretować informacje oraz zaprojektować docelową organizację.
  Zaproponować rozwiązanie wykorzystując analizę i planowanie strategiczne oraz inne instrumenty analityczne.
  Efektywnie zaprezentować klientowi rozwiązanie i zarządzać dokumentacją projektową.
  Zaplanować i wdrożyć projekt, zarządzać ryzykiem i jakością.
  Zarządzać zmianą w organizacjach.
  Podnieść osobistą produktywność i dbać o higienę psychiczną.
  Twórczo rozwiązywać problemy i wykorzystywać najlepsze praktyki coachingowe.
  Prowadzić własny biznes doradczy, skutecznie konkurować na rynku i efektywnie promować markę osobistą.
  Rozwijać własną karierę w consultingu, mając świadomość własnych silnych i słabych stron.

 • Program składa się z części teoretycznej i praktycznej.

  Metody, narzędzia i techniki doradcze stosowane w procesie:

  pozyskiwania i analizy informacji,
  identyfikacji potrzeb Klienta,
  formułowania uzasadnienia biznesowego,
  opracowania i prezentacji rozwiązania oraz zarządzania jego wdrożeniem
  to bardzo ważny “twardy” komponent umiejętności doradczych.

  Dla efektywnej pracy z klientem niezbędne są też “umiejętności miękkie”. Praca konsultanta wymaga bowiem nie tylko technicznej znajomości systemów, produktów czy branży, ale też posiadania różnego rodzaju umiejętności związanych z rozumieniem sytuacyjno-psychologicznych uwarunkowań pracy konsultanta, w tym z diagnozą jawnych i ukrytych oczekiwań interesariuszy w firmie oraz budowaniem i utrzymywaniem długoterminowych relacji z klientami.

  Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia będą sprawdzone i utrwalone w praktyce podczas projektu doradczego. Dodatkowo zastosowane w programie testy psychologiczne umożliwią diagnozę kompetencji konsultanta w kontekście ich wzorcowego modelu.

  Stałym elementem każdego z modułów będą 2-godzinne spotkania z doświadczonymi konsultantami i/lub “Klientami” projektu doradczego. Będą one kolejną okazją do poznania praktycznej strony konsultingu, identyfikacji nie tylko najlepszych praktyk, ale też potencjalnych zagrożeń, które mogą pojawić się w realnych projektach.

  I. Część teoretyczna


  Blok 1: Potrzeba. POZYSKIWANIE I ANALIZA INFORMACJI, DEFINIOWANIE POTRZEB

  Narzędzia komunikacji i pracy w grupie
  Strategie pozyskiwania informacji
  Metody analiz informacji
  Analiza otoczenia
  Analiza organizacji
  Definiowanie potrzeb
  Prowadzący: Andrzej Wodecki, prof. Witold Orłowski, Olaf Żylicz, Mary Lippitt, Bartosz Witkowski, Justyna Kubicka-Daab, Joanna Chylewska

  Czego się nauczysz?

  Efektywnie wykorzystywać wiedzę dostępną w Internecie, organizować pracę własną oraz zespołu, definiować potrzeby Klienta, pozyskiwać, analizować i interpretować informacje zarówno z Firmy Klienta, jak i jej otoczenia oraz projektować stan docelowy organizacji.


  Blok 2: Rozwiązanie. PROPOZYCJA I WDROŻENIE ROZWIĄZANIA

  Propozycja rozwiązania
  Wdrożenie rozwiązania
  Zarządzanie programami i portfolio projektów
  Metody i narzędzia zarządzania zmianą
  Tworzenie i zarządzanie dokumentacją i raportami
  Komunikacja w procesie prezentacji wyników
  Prowadzący: Bartłomiej Nita, Adam Chmielewski, Katarzyna Sowińska-Bonder

  Czego się nauczysz?

  Jak zaproponować rozwiązanie wykorzystując metody z zakresu analizy i planowania strategicznego, zarządzać dokumentacją projektową i efektywnie przeprowadzić prezentację propozycji rozwiązania. Będziesz potrafił(a) zaplanować i wdrożyć projekt, zarządzać jego ryzykiem i jakością oraz powiązać z portfelem innych przedsięwzięć. Poznasz metody zarządzania zmianą w organizacjach.


  Blok 3: Umiejętności. TWÓRCZE MYŚLENIE, COACHING, PRODUKTYWNOŚĆ I SZTUKA PREZENTACJI

  Efektywna praca w zespole
  Podstawowe techniki coachingowe
  Sztuka prezentacji i przekonywania
  Podstawy produktywności i efektywnego uczenia się
  Prowadzący: Olaf Żylicz, Andrzej Wodecki

  Czego się nauczysz?

  Będziesz potrafił podnieść osobistą produktywność i dbać o higienę swojego umysłu, twórczo rozwiązywać problemy, wykorzystywać najlepsze praktyki coaching’owe w praktyce doradczej oraz efektywnie prezentować swoje idee.


  Blok 4: SPECJALIZACJA

  W ramach programu uczestnicy wybierają jedną z dwóch ścieżek specjalizacyjnych.

  KONSULTANT WEWNĘTRZNY:

  Modelowanie procesów biznesowych i architektury korporacyjnej
  Warunki skuteczności wdrożenia zmian
  Organizacja consultingu wewnętrznego
  Strategia outsourcingu usług doradczych
  Czego się nauczysz?

  Nauczysz się optymalizować procesy i architekturę organizacji, rozpoznawać potrzeby interesariuszy oraz budować poparcie dla zmian w organizacji. Poznasz metody organizacji consultingu wewnętrznego oraz strategie zlecania usług doradczych na zewnątrz.

  KONSULTANT INDYWIDUALNY:

  Aspekty prawne działalności doradczej
  Budowanie marki osobistej
  Marketing własnego biznesu
  Wykorzystanie mediów społecznościowych w networkingu i pozyskiwaniu wiedzy.
  Czego się nauczysz?

  Nauczysz się lepiej rozwijać własny biznes doradczy i efektywnie promować markę osobistej. Rozwijać kompetencje doradcze i własną karierę w consultingu, oceniać własne silne i słabe stron w oparciu o testy predyspozycji.

  II. Część praktyczna


  Część praktyczna studiów obejmuje cykl spotkań z liderami firm doradczych na temat kondycji branży, jej problemów i ograniczeń, trendów i kierunków rozwoju.

  Podsumowaniem, a jednocześnie sprawdzianem zdobytej w trakcie studiów wiedzy, jest projekt konsultingowy realizowany w firmach w Warszawie. W ciągu tygodnia 4-5-cio osobowe grupy konsultingowe opracowują konkretne problemy biznesowe, zgłoszone przez firmy uczestniczące w projekcie, które związane są z ich działalnością lub planami rozwojowymi np.:

  • reorganizacja struktury firmy
  • strategia marketingowa
  • strategia motywacji pracowników
  • strategia finansowa
  • wprowadzenie produktu na nowy rynek
  • analiza rynku i klientów
  • szukanie partnera za granicą
  • strategia cięcia kosztów.

  Projekt kończy się prezentacją wstępnej diagnozy problemu oraz przygotowaniem pisemnego Raportu Końcowego, który jest przekazywany firmie.

  Prowadzący: Agnieszka Felczak

  Czego się nauczysz?

  Poznasz w praktyce zasady realizacji projektu doradczego. Zobaczysz realne problemy firmy działającej w konkretnym otoczeniu biznesowym. Nauczysz się dobierania właściwych metod i narzędzi do pracy nad konkretnym problemem. Udział w projekcie umożliwi Ci spojrzenie na dany problem z perspektywy doświadczeń i rozwiązań stosowanych w różnych branżach. Będziesz miał możliwość poznania nowych obszarów biznesu. Otrzymasz feedback dotyczący zaproponowanych rozwiązań biznesowych oraz Twojego wpływu na efektywną pracę w grupie.

  Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej prowadzi od 6 lat projekty doradztwa biznesowego w ramach studiów MBA. Pięć edycji tego projektu było realizowanych współnie z grupą studentów renomowanej londyńskiej uczelni Cass Business School (City University). Z doradztwa skorzystało dotychczas 55 firm.

 • Organizacje zainteresowane podniesieniem kompetencji i skuteczności konsultantów wewnętrznych.
  Doświadczeni konsultanci i specjaliści transformacji biznesu, w tym wewnętrzni i zewnętrzni, konsultanci wiodący, analitycy i architekci systemów.
  Niezależni konsultanci zainteresowani skutecznym prowadzeniem własnego biznesu doradczego, networkingiem i wymianą doświadczeń oraz inspiracją do dalszego rozwoju.
  Kandydaci powinni posiadać ukończone studia magisterskie, minimum roczne doświadczenie zawodowe oraz dobrą znajomość języka angielskiego.

 • Test z części teoretycznej + obrona pracy końcowej dotyczącej realizacji projektu consultingowego w firmie

 • 10200 PLN

Studia o podobnej tematyce