Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (CSR)

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 3900 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Głównym celem studiów jest dostarczenie wiedzy, rozwój umiejętności oraz kompetencji związanych z wdrażaniem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie. Dobór tematyki poszczególnych zajęć pozwoli słuchaczom nabyć wiedzę z takich obszarów CSR jak: właścicielski, pracowniczy, rynkowy, społeczności lokalnej i środowiska naturalnego. Ponadto zapoznać się z procesem tworzenia i wdrażania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu oraz raportowania na temat CSR.
  Studia przygotowują do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty (menedżera) ds. społecznej odpowiedzialności biznesu. Absolwent studiów podyplomowych będzie dysponować wiedzą i umiejętnościami koniecznymi do efektywnego zarządzania relacjami z interesariuszami przedsiębiorstwa, w tym identyfikacji i kategoryzacji grup interesu oraz doboru narzędzi realizacji koncepcji CSR w wyżej wymienionych obszarach.

  • Studia pod patronatem Dolnośląskiej Izby Gospodarczej

 • 1. MODUŁ I. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowy paradygmat zarządzania przedsiębiorstwem
  2. Istota CSR
  3. CSR a pokrewne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem (koncepcje shareholders i stakeholders, koncepcja zrównoważonego rozwoju)
  4. CSR w przekroju funkcji rzeczowych przedsiębiorstwa (CSR w marketingu, finansach, produkcji i zaopatrzeniu)
  5. MODUŁ II. CSR w obszarze „pracowniczym” i „właścicielskim”
  6. Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście CSR
  7. Wolontariat pracowniczy
  8. Programy etyczne
  9. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa i Corporate Governance
  10. MODUŁ III. CSR w obszarze „rynkowym”
  11. Kształtowanie relacji z klientami, partnerami biznesowymi, konkurencją
  12. Odpowiedzialne zarządzane łańcuchami dostaw
  13. Inwestycje społecznie odpowiedzialne
  14. MODUŁ IV. CSR w obszarze „społeczności lokalnej”
  15. Sponsoring i działalność filantropijna przedsiębiorstwa
  16. Istota i zasady funkcjonowania fundacji korporacyjnych
  17. MODUŁ V. CSR w obszarze „środowiska naturalnego”
  18. Ekologizacja procesów wytwórczych i świadczenia usług
  19. MODUŁ VI. Raportowanie nt CSR
  20. Strategia CSR
  21. Raportowanie nt CSR
  22. MODUŁ VII. Znaczenie partnerstwa międzysektorowego w kontekście upowszechniania koncepcji CSR
  23. Relacje sektora biznesu z administracją państwową
  24. Współpraca przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi
  25. MODUŁ VIII. CSR w praktyce przedsiębiorstw
  26. Studia przypadków liderów społecznej odpowiedzialności biznesu
  27. Seminarium
  28. Test pisemny
  29. Egzamin końcowy

 • Kadrę dydaktyczną stanowią praktycy odpowiedzialni w przedsiębiorstwach za realizację działań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 • Studia przeznaczone są dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką CSR, zarówno przedstawicieli trzeciego sektora, jak też pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie takich działów w przedsiębiorstwie jak: zarządzanie relacjami z inwestorami, komunikacja społeczna, public relations, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, które:

  chcą poznać standardy, narzędzia i zasady wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju,
  chcą nabyć umiejętności w zakresie tworzenia i realizacji strategii społecznie odpowiedzialnego biznesu,
  chcą nabyć umiejętności w zakresie raportowania na temat CSR,
  chcą rozwijać kompetencje osobiste i społeczne przydatne przy budowaniu partnerstw międzysektorowych.

 • Studia prowadzone są w języku polskim na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (zjazdy raz bądź dwa razy w miesiącu) w godzinach 9.00-16.00 w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu.

 • obecności na zajęciach (min. 75% obecności)
  pisemny test końcowy
  przygotowanie i obrona pracy końcowej.

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia
  odpis dyplomu ukończenia studiów + kserokopia
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

 • 3900 PLN

Studia o podobnej tematyce