Studia II stopnia - magisterskie - w WSNS - niestacjonarne

4 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 3600 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Informacje ogólne

  Kierunek studiów – Zarządzanie – o profilu praktycznym
  Studia II stopnia (magisterskie) trwają 4 semestry.
  Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
  Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, warsztatów, projektów.
  Program studiów na kierunku „Zarządzanie” jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki któremu dyplom, który uzyskasz jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach na terenie całej Europy.
  Przez pierwszy semestr program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności, następnie wybierasz specjalność, która odpowiada Twoim zainteresowaniom. Możesz wybrać więcej niż jedną specjalność. Przy wyborze drugiej specjalności, do dyplomu ukończenia studiów wydawany jest dodatkowy certyfikat.
  Po II i III semestrze odbędziesz obowiązkowe praktyki zawodowe.
  Po ukończeniu 2-letnich studiów II stopnia uzyskasz tytuł magistra, otrzymasz Dyplom Ukończenia Studiów Wyższych, Suplement do Dyplomu.
  Możesz ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe, a także na studia III stopnia (doktoranckie) w uczelniach wybranych przez Ciebie, zgodnie z Twoimi zainteresowaniami.

  • Studiował w bardzo dobrych warunkach, w akademickiej atmosferze, w klimacie przyjaźni, serdeczności, otwartości, życzliwości, szacunku i współpracy.
  • Nabywał wiedzę od najlepszych wykładowców teoretyków i praktyków, którzy służyć Ci będą pomocą, życzliwością i wyrozumiałością.
  • Miał wolne niedziele od zajęć dydaktycznych, które przeznaczysz dla siebie i swojej rodziny.

 • Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, które uzyskasz m.in. z

  * wiedza z zakresu nauk o zarządzaniu i pokrewnych dotyczącą funkcjonowania, rozwoju i odnowy strategicznej organizacji i systemów gospodarczych,
  * umiejętność integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu dokonywania całościowej diagnozy sytuacji oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów w środowisku pracy, a także poza nim,
  * umiejętność rozstrzygania sytuacji konfliktu społecznego, a także mediacji i przekonywania do współdziałania w imię osiągania wspólnych celów,
  * umiejętność abstrakcyjnego myślenia i krytycznego rozumienia wiedzy, umożliwiającą identyfikację, opis, analizę oraz interpretację złożonych procesów i problemów przedsiębiorstwa (instytucji) i jego otoczenia,
  * umiejętność aktywnego uczestniczenia w projektach współpracy międzynarodowej i rozumienia kwestii odmienności kulturowych,
  *zdolność uczenia się oraz umiejętność samodzielnego zaprojektowania i przeprowadzenia badań przy wykorzystaniu różnorodnych i trudnodostępnych źródeł informacji.

  Program studiów kładzie duży nacisk na rozwój personalny studenta – jego świadomość siebie, obecność, empatię, intuicję i kreatywność. Najlepszym „narzędziem” studenta jest sam student. Dlatego zapewniamy dużo zadań praktycznych z zakresu rozwoju osobistego, umożliwiających badanie przez studenta swoich granic, potencjału, przekonań, tożsamości oraz talentów.

  Studia przygotują Cię do skutecznego zarządzania samym sobą oraz ludźmi, nabędziesz umiejętności niezbędne do efektywnej pracy na nowoczesnym rynku menadżerskim. Doskonale rozwiniesz indywidualne umiejętności własnego rozwoju osobistego, wzmocnisz poczucie wartości siebie. Rozwiniesz również umiejętności społeczne, nauczysz się skutecznego zarządzania relacjami w grupie i komunikowania się z partnerami biznesowymi.

 • Nabywanie wiedzy od najlepszych wykładowców teoretyków i praktyków, którzy służyć Ci będą pomocą, życzliwością i wyrozumiałością.

 • Do absolwentów studiów I stopnia pragnących podjąć pracę w roli przedsiębiorców, menedżerów, specjalistów i konsultantów. Do osób zainteresowanych zdobyciem zaawansowanej, wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych oraz kształtowaniem krytycznego i oryginalnego myślenia o jej przydatności i skuteczności. Do pragnących kreować aktywną postawę wobec problemów etycznych i społecznych biznesu oraz poczucie osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim.

  Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów będący absolwentami kierunków przyporządkowanych do obszarów innych niż nauki społeczne będą zobowiązani do uzupełnienia wiedzy poprzez zaliczenie przedmiotów uzupełniających. Zaliczenie tych przedmiotów pozwoli na w pełni efektywne skorzystanie ze studiów drugiego stopnia i osiągnięcie jak najlepszych wyników kształcenia.

 • Program studiów na kierunku „Zarządzanie” jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki któremu dyplom, który uzyskasz jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach na terenie całej Europy.
  Przez pierwszy semestr program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności, następnie wybierasz specjalność, która odpowiada Twoim zainteresowaniom. Możesz wybrać więcej niż jedną specjalność. Przy wyborze drugiej specjalności, do dyplomu ukończenia studiów wydawany jest dodatkowy certyfikat.
  Po II i III semestrze odbędziesz obowiązkowe praktyki zawodowe.
  Po ukończeniu 2-letnich studiów II stopnia uzyskasz tytuł magistra, otrzymasz Dyplom Ukończenia Studiów Wyższych, Suplement do Dyplomu.
  Możesz ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe, a także na studia III stopnia (doktoranckie) w uczelniach wybranych przez Ciebie, zgodnie z Twoimi zainteresowaniami.

 • napisanie pracy dyplomowej

 • Po ukończeniu 2-letnich studiów II stopnia uzyskasz tytuł magistra, otrzymasz Dyplom Ukończenia Studiów Wyższych, Suplement do Dyplomu.

 • Wymagany komplet dokumentów kwalifikacyjnych:

  *wypełniony przez Internet wniosek zgłoszeniowy pod adresem http://wsns.pl/rekrutacja lub wypełniony w sposób tradycyjny według ustalonego wzoru (dostępny na stronie Pobierz lub w dziekanacie WSNS - pokój 200),
  * kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu);
  *kserokopia dyplomu (część A) ukończenia studiów I stopnia (oryginał do wglądu);
  * kserokopia suplementu (część B) – (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) – oryginał do wglądu;
  * kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu);
  * 2 zdjęcia (35x45 mm) podpisane (1 zdjęcie - kolorowe);
  * potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego (nie dotyczy okresu objętego promocją).

 • Wymagany komplet dokumentów kwalifikacyjnych dla cudzoziemców:

  - wypełniony przez Internet wniosek zgłoszeniowy pod adresem http://wsns.pl/rekrutacja lub wypełniony w sposób tradycyjny według ustalonego wzoru (dostępny na stronie Pobierz lub w dziekanacie WSNS - pokój 200),
  - polskie świadectwo dojrzałości albo zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznane, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości. Do w/w świadectwa dołączone powinno być tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.)
  - dyplom ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicę lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia. Do w/w dyplomu dołączone powinno być tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.)
  - kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (kserokopia potwierdzona przez uczelnię),
  - 2 zdjęcia (35x45 mm) podpisane (1 zdjęcie - kolorowe);
  - zaświadczenie o ogólnym stanie zdrowia wraz z tłumaczeniem na j. polski
  - kserokopię ważnego ubezpieczenia wraz z tłumaczeniem na j. polski
  - zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
  - potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego (nie dotyczy okresu objętego promocją).

 • Terminy składania dokumentów kwalifikacyjnych na studia stacjonarne i niestacjonarne dla danego roku akademickiego rozpoczynają się:

  - dla naboru letniego nie wcześniej niż 15 maja i upływa 25 września
  - dla naboru zimowego od 15 grudnia i upływa 25 lutego

 • 3600 PLN

Studia o podobnej tematyce