Studia menedżerskie

210 Godzin, 2 Semestr, 2 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dzienny



Warszawa Nowy 1500 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i nowoczesnej wiedzy teoretycznej oraz kształtowanie umiejętności menedżerskich uczestników z zakresu szeroko rozumianego zarządzania organizacją. Celem dodatkowym Studiów będzie wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania w polskich organizacjach. Zaproponowany program Studiów umożliwia poznanie siebie, swoich silnych i słabych stron, na które chcemy skutecznie oddziaływać. Uczestnicy Studiów poznają techniki przy pomocy, których poznają metody określania i realizacji celów stawianych przed współczesną kadrą kierowniczą i nowoczesnym przedsiębiorstwem.

 • 1. Zarządzanie strategiczne współczesnym przedsiębiorstwem– 15 godzin
  Misja i wizja przedsiębiorstwa
  Zarządzanie strategiczne
  Cele strategiczne przedsiębiorstwa
  Procesy i metody budowania strategii
  Strategia firmy i zasady jej realizacji
  Zarządzanie rozwojem firmy
  Zarządzanie ryzykiem i niepewnością
  Zarządzanie zmianą
  Zarządzanie zmianami i innowacjami
  Społeczna odpowiedzialność biznesu

  2. Zarządzanie personelem – 18 godzin
  Polityka zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
  Planowanie zasobów ludzkich a rynek pracy
  Selekcja i rekrutacja pracowników
  Planowanie kariery osobistej oraz personelu
  Motywowanie i wynagradzanie płacowe i pozapłacowe
  Szkolenia i rozwój zawodowy
  Systemy ocen pracowniczych
  Outsourcing i telepraca

  3. Zarządzanie marketingowe – 15 godzin
  Planowanie marketingowe
  Otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne przedsiębiorstwa
  Analiza SWOT
  Marketing MIX
  Rola informacji marketingowej
  Plan marketingowy
  Realizacja strategii marketingowej firmy
  Zasady tworzenia celów marketingowych
  Biznesplan jako narzędzie zarządzania
  Wpływ konkurencji na działania firmy
  Ryzyko i niepewność w zarządzaniu marketingowym

  4. Zarządzanie finansami – 15 godzin
  Ocena finansowa przedsiębiorstwa
  Planowanie finansowe
  Analiza finansowa przedsiębiorstwa
  Budżet a realizacja celów biznesowych
  Dokumentacja i sprawozdawczość finansowa
  Rachunek zysków i strat
  Zarządzanie płynnością finansową
  Strategie finansowania biznesu
  Bilans
  Zmiany przepisów prawnych a zarządzanie finansami

  5. Zarządzanie logistyczne – 10 godzin
  Podstawy logistyki
  Usługi logistyczne
  Transport, logistyka, spedycja i dystrybucja
  Zarządzanie zaopatrzeniem i współpraca z dostawcami
  Magazynowanie i utrzymywanie zapasów
  Planowanie i organizowanie logistyczne
  Kierowanie i kontrola logistyki

  6. Zarządzanie jakością – 10 godzin
  Współczesne zarządzanie jakością
  Koncepcje i metody zarządzania
  Wpływ jakości obsługi klienta na sukces firmy
  Metody oraz narzędzia zarządzania jakością
  Rola menedżera w kontekście jakości
  Jakość obsługi/produktu na sukces rynkowy
  TQM i Kaizen – doskonalenie zarządzania
  Coaching menedżerski oraz bussines coaching – 15 godzin

  7. Coaching jako styl zarządzania
  Profesjonalne metody prowadzenia coachingu
  Coaching w pracy przywódcy i lidera
  Metody coachingowe
  Coaching menedżerski jako zarządzanie własnym potencjałem
  Budowanie kompetencji menedżerskich
  Bussines coaching jako metoda realizacji celów biznesowych
  Rola coachingu w zespole
  Wpływ coachingu na osobistą skuteczność i efektywność
  Motywowanie w coachingu
  Harmonia między życiem zawodowym a osobistym
  Life coaching

  8. Negocjacje w biznesie. Sztuka negocjacji – 10 godzin
  Psychologia negocjacji biznesowych
  Strategie i style negocjowania
  Etapy negocjacji
  Techniki skutecznego negocjowania
  Przygotowanie do rozmów
  Skuteczność negocjacji
  Rola komunikacji w procesie negocjacji
  Zakres negocjacji w sprawach pracowniczych
  Rola związków zawodowych w negocjacjach pracowniczych

  9. Zarządzanie wiedzą i informacją – 12 godzin
  aktywa wymierne i niewymierne
  nowoczesna firma i jej miejsce w społeczeństwie informacyjnym
  wiedza jako kluczowy zasób organizacji
  wykorzystywanie i kreacja wiedzy
  organizacja ucząca się i organizacja inteligentna
  metody pomiaru kapitału intelektualnego
  rola wiedzy i informacji w zarządzaniu
  Działania public relations
  Narzędzia PR
  Budowanie wizerunku przedsiębiorstwa
  Kultura organizacyjna
  Znaczenie komunikacji w dzieleniu się wiedzą
  Organizacja ucząca się a organizacja inteligentna
  Miejsce PR w strategii przedsiębiorstwa
  Znaczenie PR w skutecznym zarządzaniu
  Relacje i współpraca z mediami

  10. Podstawy rachunkowości zarządczej – 10 godzin
  rachunkowość zarządcza a finansowa
  rachunek kosztów
  funkcje rachunkowości zarządczej
  płynność pieniądza
  controling w zarządzaniu
  cele rachunkowe oraz procesy decyzyjne
  sprawozdawczość zarządcza

  11. Rola współczesnego menedżera w zarządzaniu - 10 godzin
  role i zadania menedżera
  zarządzanie a przywództwo
  źródła władzy a autorytet menedżera
  umiejętności i kwalifikacje lidera, wymagania stawiane menedżerom jutra,
  formalizacja organizacji i działań kierowniczych
  władza a autorytet menedżera
  techniki skutecznego kierowania ludźmi, istota doskonalenia menedżerskiego
  cechy przywódców efektywnych, nowe formy przywództwa
  podejmowanie decyzji a wydawanie poleceń
  jak dobierać kadrę kierowniczą?
  organizowanie pracy własnej menedżera
  podstawowe zasady delegowania uprawnień
  metody zarządzania oraz techniki pracy kierowniczej
  skuteczne techniki wywierania wpływu na ludzi

  12. Kierowanie konfliktem w organizacji – 8 godzin
  tradycyjne i współczesne poglądy na konflikt w organizacji
  konstruktywny konflikt
  pojęcie grupy
  dynamika grupy i decyzji grupowych
  fazy konfliktu grupowego
  jak reagować na konflikt?
  skutki konfliktu

  13. Zarządzanie wizerunkiem menedżera, autoprezentacja – 10 godzin
  budowanie wizerunku menedżera
  aktywne słuchanie
  budowanie wypowiedzi
  mowa ciała i jej wpływ na autoprezentację
  rola emocji w publicznym wystąpieniu
  skuteczna prezentacja – techniki i metody
  prowadzenie narad, konferencji i spotkań biznesowych
  sawiuar vivre w biznesie

  14. Prawo gospodarcze – 12 godzin
  zagadnienia związane z działalnością gospodarczą
  rodzaje umów gospodarczych
  zezwolenia, koncesje oraz licencje na prowadzenie działalności gospodarczej
  KRS
  Ewidencja działalności gospodarczej
  Przedsiębiorca oraz przedsiębiorczość
  Formy opodatkowania firmy
  Kontrola przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą
  Sprawozdawczość przedsiębiorcy

  15. Zasady formułowania i osiągania celów – 10 godzin (5 godzin WYKŁADU + 5 godzin ĆWICZEŃ)
  nowoczesne zasady formułowania celów
  harmonizacja celów osobistych i zawodowych
  automotywacja i jej rola w osiąganiu celów
  cele osobiste i zawodowe

  16. Zarządzanie czasem. Strategiczne planowanie aktywności zawodowej – 10 godzin
  psychologia zarządzania czasem
  zarządzanie sobą w czasie
  czas to pieniądz
  ustalanie priorytetów
  techniki oszczędzania czasu
  zarządzanie czasem w kontaktach z ludźmi
  budowanie nawyków
  filozofia zarządzania czasem
  doskonalenie w zarządzaniu czasem a realizacja celów

  17. Zarządzanie komunikacją – 8 godzin
  rola i znaczenie komunikowania się
  komunikacja werbalna i niewerbalna
  bariery w komunikowaniu się
  konstruktywna krytyka
  zachowania asertywne
  wystąpienia publiczne i narady
  treningi integracyjne

  18. IT w zarządzaniu – 7 godzin
  E-marketing
  E-bussines
  Promocja w Internecie
  Strona WWW
  Prezentacje – MS Power Point
  Exel – zastosowanie

 • dr Agnieszka Nowocień
  Doktorat obroniła na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług w zakresie polityki personalnej, marketingu usług, ekonomiki łączności. W 2008 roku uzyskała certyfikat „Practitioner in the Art of NLP” - Polskiego Stowarzyszenia Trenerów NLP, a w 2010 roku ukończyła Pierwsze Studium Trenerów o specjalności coaching, psychologia biznesu, negocjacje w biznesie, NLP. Ponadto posiada certyfikaty Trener Biznesu, Certified Business Trainer, NLP Training Design Specialist, YCC Coach, Mistrz Praktyk NLP w Biznesie, Praktyk NLP w Biznesie.

  Jest nie tylko doświadczonym wykładowcą z pasją, ale przede wszystkim praktykiem. Współpracuje z Polskim Radiem Trójką, Radiem Plus oraz Telewizją Polską TVP2. Trener wewnętrzny w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Warszawie oraz aktywny trener biznesu. Wykłada również w Wyższej Szkole Bankowej w Radomiu oraz na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

  W wolnym czasie lubi zajmować się florystyką, architekturą wnętrz i przestrzeni, kocha podróżować.

 • Studia adresowane są głównie do osób pragnących zdobyć wysokie kwalifikacje menedżerskie oraz dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli zarządzania. Program studiów podyplomowych kierowany jest do osób, które uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji w organizacji, przedsiębiorców, właścicieli biznesów oraz do absolwentów wyższych uczelni pragnących w nowoczesny sposób zdobyć i doskonalić umiejętności zawodowe z obszaru zarządzania menedżerskiego. Studia są także stosownym kompendium wiedzy i umiejętności dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej.

 • Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów specjalistycznych, ćwiczeń, konwersatoriów oraz warsztatów.

  Kadrę wykładowców stanowią doświadczeni pracownicy naukowo – dydaktyczni, trenerzy, menedżerowie oraz specjaliści – praktycy.

 • Egzamin teoretyczny – 20 min na 1 uczestnika

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 • Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych - jednolitych studiów magisterskich (lub równorzędnych), studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

 • - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  - 1 zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 x 45 mm),
  - dowód osobisty,
  - potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są dokonać rejestracji w wewnętrznym systemie rekrutacyjnym na stronie Centrum Studiów Podyplomowch w zakładce Rekrutacja on-line oraz dostarczyć do Centrum Studiów Podyplomowych odpowiednie dokumenty

 • 1500 PLN

Studia o podobnej tematyce