Studia menedżerskie MBA - Gdańsk

180 Godzin, 4 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyGdańsk Nowy 9400 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem proponowanego programu MBA jest rozwijanie i pogłębianie u słuchaczy umiejętności, których posiadanie warunkuje odniesienie sukcesu w nieustannie zmieniającym się świecie współczesnego biznesu. Nasz program koncentruje się na następujących umiejętnościach:


  rozumienia różnorodnych obszarów funkcjonalnych sfery zarządzania oraz ich wzajemnych relacji
  stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych do podejmowania decyzji w zakresie zarządzania
  ocenie rozmaitych rozwiązań organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych z punktu widzenia interesów własnej organizacji
  krytycznej i twórczej analizy organizacji, jej celów oraz strategii w kontekście gospodarki rynkowej i społeczeństwa globalnego
  przywództwa, komunikowania się, rozwiązywania konfliktów i inicjowania zmian
  skutecznego reagowania na problemy społeczne, ekologiczne i inne wyzwania przed którymi staje współczesny menedżer

 • Semestr I (180 godzin)
  l.p. Przedmiot Sposób zaliczenia Liczba godzin
  1. Zintegrowana symulacyjna gra biznesowa A 18
  2. Zachowanie w organizacji PK, E 27
  3. Zarządzanie strategiczne E 27
  4. Ekonomiczne aspekty zarządzania PK, E 36
  5. Rachunkowość zarządcza PK, E 36
  6. Statystyka w biznesie A 9
  7. Kierowanie zespołem A 18
  8. Pamięć dla sukcesu 1 A 9
  Semestr II (153 godziny)
  1. Zarządzanie procesem GPD 18
  2. Zarządzanie projektem E 18
  3. Zarządzanie finansowe PK, E 36
  4. Zarządzanie marketingowe PK, E 36
  5. Systemy informacyjne biznesu PK 18
  6. Biznes globalny – różnice kulturowe w biznesie A 9
  7. Etyka organizacji PK 9
  8. Metodologia projektu dyplomowego obowiązkowy 9
  Semestr III (153 godziny)
  1. Zarządzanie zasobami ludzkimi PK, E 36
  2. Biznes globalny PK, E 18
  3. Zarządzanie jakością GPD 18
  4. Podstawy prawa gospodarczego PK, E 36
  5. Elementy prawa międzynarodowego PK 18
  6. Strategiczne studium przypadku A 18
  7. Pamięć dla sukcesu 2 A 9
  Semestr IV (124 godziny)
  1. Gra strategiczna A 27
  2. Przywództwo i coaching A 27
  3. Przedmiot do wyboru obligatoryjny I PK 27
  4. Przedmiot do wyboru obligatoryjny II PK 27
  5. Konsultacje projektu dyplomowego
  16

  RAZEM: E – 10, PK – 14, GPD – 2, A – 9 610
  E – egzamin pisemny PK – praca kontrolna GPD – grupowy projekt doradczy A – aktywne uczestnictwo w zajęciach

  Przedmioty do wyboru wybierane są przez słuchaczy
  z listy pięciu - ośmiu proponowanych w danym roku przedmiotów. Lista taka ogłaszana jest pod koniec III semestru studiów. Lista przykładowych przedmiotów do wyboru obejmuje:

  Ekonomiczne i prawne aspekty integracji europejskiej
  Finanse międzynarodowe
  Internet jako narzędzie biznesu
  Kultura wewnętrzna i etyka organizacji
  Marketing przemysłowy
  Metody badań marketingowych
  Negocjacje w biznesie
  Prawo handlowe
  System rozwoju etyki organizacji
  Psychologiczne aspekty zarządzania
  Rozwijanie własnych umiejętności przywódczych
  Technologie informacyjne i metody ilościowe w zarządzaniu
  Zaawansowane zarządzanie finansowe
  TOK STUDIÓW
  Zajęcia dydaktyczne na menedżerskich studiach MBA przebiegają według zasad określonych w Regulaminie Studiów. W trakcie każdego semestru odbywa się 5 sesji dydaktycznych trwających 3 dni od czwartku do soboty (wyjątkowo w pierwszym i drugim semestrze, pierwsze sesje trwają 4 dni, od środy do soboty). W trakcie semestrów I, II i III słuchacze zdają egzaminy z przedmiotów, których zaliczenie wymaga zdania egzaminu. Egzaminy odbywają się w niedziele.

  Program MBA prowadzony jest w trybie, który wymaga od słuchaczy systematycznej pracy i samodzielnego studiowania. Szacuje się, że każda godzina zajęć programowych powinna być uzupełniona trzema godzinami samodzielnej pracy.

  Ostatni semestr, oprócz studiowania przedmiotów do wyboru, poświęcony jest na przygotowanie projektu dyplomowego. Słuchacze Programu MBA wybierają samodzielnie temat oraz opiekuna projektu z grona wykładowców Programu MBA.

  Zajęcia dydaktyczne w ramach Programu MBA prowadzone są w językach: polskim i angielskim. Prace egzaminacyjne i kontrolne pisane są również w tych dwóch językach.

  Projekt dyplomowy pisany jest w języku angielskim, lub w wyjątkowych przypadkach, po polsku.  DYPLOM MBA

  Warunkiem otrzymania dyplomu MBA jest: terminowe uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie wymaganych egzaminów z przedmiotów i zajęć objętych programem studiów oraz opracowanie projektu dyplomowego i jego pozytywna ocena przez Komisję Egzaminacyjną. Po spełnieniu tych wymogów słuchacze otrzymują dyplom Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i Uniwersytetu Gdańskiego walidowany przez RSM Erasmus University w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej.

 • Wymagane jest:
  - posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki zawodowej, potwierdzonej świadectwem pracy lub zaświadczeniem z działu kadr
  - dobrej znajomość języka angielskiego, umożliwiającej studiowanie oraz pisanie prac kontrolnych
  i egzaminacyjnych w języku angielskim
  - predyspozycji menedżerskich i odpowiedniej motywacji do studiowania
  - zapewnienia możliwości kontynuowania studiów przez 4 semestry i ukończenia ich w terminie

 • Czwartek, piątek, sobota

 • DYPLOM MBA

  Warunkiem otrzymania dyplomu MBA jest: terminowe uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie wymaganych egzaminów z przedmiotów i zajęć objętych programem studiów oraz opracowanie projektu dyplomowego i jego pozytywna ocena przez Komisję Egzaminacyjną. Po spełnieniu tych wymogów słuchacze otrzymują dyplom Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i Uniwersytetu Gdańskiego walidowany przez RSM Erasmus University w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej.

 • DYPLOM MBA

  Warunkiem otrzymania dyplomu MBA jest: terminowe uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie wymaganych egzaminów z przedmiotów i zajęć objętych programem studiów oraz opracowanie projektu dyplomowego i jego pozytywna ocena przez Komisję Egzaminacyjną. Po spełnieniu tych wymogów słuchacze otrzymują dyplom Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i Uniwersytetu Gdańskiego walidowany przez RSM Erasmus University w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej.

 • PROCEDURA KWALIFIKACJI

  Procedura kwalifikacji obejmuje następujące kroki:

  - złożenie we właściwych terminach, wymaganych dokumentów (kwestionariusz kandydata online oraz załączniki) oraz wniesienie opłaty za rozmowę kwalifikacyjną
  - odbycie rozmowy kwalifikacyjnej; rozmowę z kandydatem przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna, a jej celem jest potwierdzenie spełnienia określonych wcześniej wymagań. Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest częściowo w języku angielskim, zaś jej elementem jest test z rozwiązywania problemów oraz test z języka angielskiego
  podjęcie przez Komisję Kwalifikacyjną jednej z trzech następujących decyzji:
  - zakwalifikowanie kandydata na Program MBA
  - wpisanie kandydata na listę rezerwową
  - nie zakwalifikowanie kandydata
  poinformowanie kandydatów o decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w ciągu 14 dni od daty rozmowy kwalifikacyjnej; kandydaci wpisani na listę rezerwową otrzymają informację o ostatecznej decyzji Komisji (zakwalifikowanie lub odrzucenie kandydata) na dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia nowego roku akademickiego

 • Do 20 czerwca 2016 roku należy wypełnić kwestionariusz kandydata online oraz przesłać lub złożyć załączniki w biurze MBA. WIęcej na: https://www.gfkm.pl/oferta-szkoleniowa/mba/mba-gdansk/pliki-do-pobrania-gdansk

 • 9400 PLN

Studia o podobnej tematyce