Studia menedżerskie (studia modułowe)

174 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 5100 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy, niezbędnej w zarządzaniu współczesną firmą, oraz doskonalenie kwalifikacji kierowniczych, kluczowych w sprawnym kierowaniu zespołami ludzkimi.

 • BLOK WPROWADZAJĄCY (8 godz.):

  - Globalizacja - mega trendy w zarządzaniu

  BLOK SPECJALISTYCZNY (78 godz.):

  Zarządzanie strategiczne (8 godz.)

  - istota strategii
  - metodyka ustalania pozycji strategicznej SWOT/TOWS
  - rodzaje reakcji strategicznej
  - strategie konkurowania
  - strategie funkcjonalne

  Gra kierownicza z zakresu zarządzania strategicznego (8 godz.)

  Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość (8 godz.)
  - określona forma prawna i sprawozdania obowiązkowe
  - określona forma opodatkowania i terminowość sprawozdań
  - konsekwencje nieterminowego sprawozdania
  - możliwość wyboru formy opodatkowania, ograniczenia ze względu na np.formę prawną, rodzaj działalności

  Analiza sprawozdania finansowego (8 godz.)
  - struktura i dynamika
  - wskaźniki finansowe
  - powiązanie między wskaźnikami

  Rachunkowość menedżerska (8 godz.)
  - rodzaje rachunku kosztów
  - kalkulacja ceny
  - budżetowanie

  Zarządzanie zasobami ludzkimi (8 godz.)
  - personel jako kluczowy zasób
  - zarządzanie zasobami ludzkimi, a rozwój strategiczny organizaji
  - poziomy zarządzania personelem w organizacji
  - powiązanie zarządzania personelem z innymi obszarami działania organizacji
  - kluczowe funkcje i procesy personalne
  - charakterystyka wybranych funkcji personalnych
  - cykl zarządzanie zasobami ludzkimi
  - SOOP – łącznik strategii i operacji

  Zarządzanie pracownikami (8 godz.)
  - reakcja przełożony podwładny
  - cykl zarządzania działaniem
  - zarządzanie sytuacyjne
  - style zarządzania
  - motywowanie pracowników
  - prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami
  - rozwijanie pracowników w pracy
  - wykorzystanie funkcji personalnych w operacyjnym zarządzaniu pracownikami

  Zarządzanie rozwojem organizacji i zespołu (8 godz.)
  - zintegrowany rozwój organizacji – charakterystyka
  - rozwój organizacji, a rozwój pracowników
  - fazowy model rozwoju i zarządzanie zmianą
  - kultura organizacyjna – kluczowy parametr rozwoju
  - linearny i generatywny rozwój pracowników
  - rozwój pracownika i zespołowości
  - budowanie efektywnego zespołu
  - zwinne zespoły – nowy model zarządzania

  Rozwój menedżera (8 godz.)
  - poziomy zarządzania
  - rozwój menedżera-charakterystyka
  - obszary rozwoju menedżera – kompetencje menedżerskie
  - diagnoza kompetencji własnych
  - projektowanie własnego rozwoju
  - strefy najbliższego i dalszego rozwoju

  10. Seminarium (6 godz.)

  BLOK TEMATÓW DO WYBORU (88 GODZ.)
  W ramach realizowanego programu słuchacz wybiera 11 tematów spośród niżej podanych:

  - Analiza rynku (8 godz.)
  - Aspekty prawne – prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.)
  - Biznesplan (8 godz.)
  - Budżetowanie i źródła finansowania (8 godz.)
  - Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej (struktury organizacyjne, zarządzanie strategiczne, zarządzanie operacyjne, odpowiedzialność) (8 godz.)
  - Innowacje w organizacji (8 godz.)
  - Konflikt w organizacji (8 godz.)
  - Komunikacja w biznesie (8 godz.)
  - Kreatywne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji (8 godz.)
  - Modele biznesowe (8 godz.)
  - Negocjacje i mediacje w biznesie (8 godz.)
  - Ochrona danych osobowych (8 godz.)
  - Organizacja pracy menedżera (8 godz.)
  - Projektowanie ścieżek kariery zawodowej, zarządzanie talentami (8 godz.)
  - Strategie marketingowe (8 godz.)
  - Techniki prezentacji (8 godz.)
  - Ubezpieczenia społeczne (8 godz.)
  - Wartość firmy (8 godz.)
  - Zarządzanie efektywnym zespołem i pracownikiem (8 godz.)
  - Zarządzanie międzykulturowe (8 godz.)
  - Zarządzanie projektem (8 godz.)
  - Zarządzanie przez cele MBO (8 godz.)
  - Zarządzanie zmianą (8 godz.)
  - Analiza fundamentalna i techniczna (8 godz.)
  - Analiza źródeł i kosztów finansowania działalności gospodarczej (8 godz.)
  - Finanse behawioralne (8 godz.)
  - Fuzje i przejęcia (8 godz.)
  - Ocena wyników przedsiębiorstwa (8 godz.)
  - Rachunkowość zarządcza dla początkujących (8 godz.)
  - Sprawozdawczość finansowa (8 godz.)
  - Zarządzanie kapitałem pracującym (8 godz.)
  - Zastosowanie MS Excela w analizach finansowych (8 godz.)
  - Zintegrowane systemy zarządzania – systemy klasy ERP (8 godz.)

 • Na wszystkich kierunkach podyplomowych w WSB w Poznaniu wykłądają doświadczeni praktycy, czołowi eksperci w swoich dziedzinach.

  Krzysztof Kotapski
  właściciel MPS KT&CG członek zarządu MPS Group (Międzynarodowa Grupa Szkoleniowa), ukończył AE w Poznaniu, Specjalizacja UE Warszawa, Instytut Blancharda (Coaching Przywódczy) , Instytut Voss+Partner (Master of Science In Executive Leadershipi i Akademia Trenerów), Akademia Zarządzania Projektami Porche Instytut, Szkoła Negocjatorów Biznesowych. Ma ukończonych ponad 60 kursów i szkoleń z obszary zarządzania, mediacji, komunikacji, negocjacji, lean), od 20 lat w biznesie konsultingowo – szkoleniowym, od 17 lat wykładowca akademicki, ma za sobą 20 tys. udokumentowanych godzin szkoleniowych i doradczych, ponad 1200 godzin coachingu menedżerskiego, ponad 1000 firm skorzystało z jego usług, jako jedyny w Polsce realizuje projekty HPO - HIGH PERFORMANCE ORGANIZATION, Standard Kompetencji Menedżerskich, Przywództwo Rentierskie. Był pierwszym polskim trenerem, który zaczął w 1996 r. realizować światowe bestsellery szkoleniowe z tematów Przywództwa i rozwoju Trenerów.

  Rafał Szczepaniak
  dr hab., pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UAM (Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego). Specjalizuje się w tematyce prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Wpisany na listę wykładowców prawa samorządu terytorialnego prowadzoną przez Radę Ministrów. Autor ponad 300 publikacji (w tym siedmiu książkowych). Pod jego redakcją ukazało się jedno z najobszerniejszych do tej pory opracowań poświęconych Kodeksowi Spółek Handlowych. Od 1997 r. współpracuje z urzędami wojewódzkimi (wielkopolski, lubuski, zachodniopomorski) prowadząc kursy przygotowawcze do Służby Cywilnej. Prowadził szkolenia między innymi dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, a także dla pracowników Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie. Od 2000 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Jako radca prawny specjalizuje się w tematyce samorządu terytorialnego, odszkodowań i umownych stosunków zobowiązaniowych między przedsiębiorcami.

 • Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zarządzaniem na dowolnym szczeblu hierarchii organizacyjnej. Program został przygotowany w taki sposób, aby wyjść naprzeciw potrzebom osób na stanowiskach kierowniczych zarówno w małych, jak i w dużych przedsiębiorstwach.

 • Modułowy system nauczania jest propozycją dla osób, które chciałyby w świadomy sposób kierować swoim kształceniem i karierą zawodową.

  - W pierwszej kolejności realizowany jest blok wprowadzający z obszaru zarządzania lub finansów w zależności od wybranego kierunku studiów.
  - Następnie blok specjalistyczny, zawierający tematy ściśle związane z danym kierunkiem studiów.
  - Jako ostatni realizowany jest blok tematów do wyboru. Jest to 38 tematów z różnych dziedzin (finansowych, zarządczych i tzw. kompetencji miękkich) spośród których słuchacza sam wybiera tematy, które są dla niego interesujące i przydatne.

  Przy wyborze tematów do wyboru słuchacz może skorzystać z konsultacji z autorem programu lub opiekunem grupy, który pomoże dobrać tematy najbardziej odpowiednie dla każdego słuchacza indywidualnie. W ramach bloku tematów do wyboru słuchacz może zrealizować od 9 do 16 tematów w zależności od wybranego kierunku studiów. Istnieje możliwość zrealizowania większej ilości tematów niż przewiduje program studiów – wiąże się to z dodatkową opłatą. Wszystkie zajęcia realizowane są w weekendy, częstotliwość zjazdów uzależniona jest od wybranych przez słuchacza tematów.

 • - Projekt zaliczeniowy realizowany w zespołach 2-5-osobowych.
  - Egzamin ustny z wiedzy teoretycznej i obrona projektu.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 5100 PLN

Studia o podobnej tematyce