Studia Podyplomowe Archeologia Podwodna

198 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 3000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Oferta studiów podyplomowych, skierowana jest do absolwentów archeologii i innych kierunków studiów, którzy chcą nabyć lub udoskonalić umiejętności teoretyczne i praktyczne, z zakresu metod i sposobu badań podwodnych stanowisk archeologicznych. W latachSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniew Instytucie Archeologii był realizowany projekt współfinasowany przez Unię Europejska z zakresu „Archeologia Podwodna - rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej uczelni i potencjału kadr Instytutu Archeologii UW”, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Umożliwiło nam to zweryfikowanie potrzeb rynku i ustalenie, że istnieje luka w dostępnej w kraju ofercie edukacyjnej. Proponowane przez nas studia są skierowane, nie tylko do absolwentów archeologii, ale także do osób po innych kierunkach, które aktywnie nurkują i często maja styczność z zabytkami pod wodą.
  Efektami kształcenia będą:
  zdobycie przez słuchaczy doświadczenia niezbędnego do obsługi ekspedycji podwodnych,
  przygotowanie do zastosowania nabytej wiedzy w praktyce oraz podniesienia stopnia specjalizacji wiedzy w zakresie metod prac archeologicznych prowadzonych pod wodą (sposobu konserwacji, zabezpieczenia i dokumentacji zabytków
  wydobywanych z wody).

 • Program studiów (198 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty:
  Archeologia podwodna Morza Bałtyckiego i Północnego,
  Archeologia podwodna Morza Czarnego,
  Archeologia podwodna Morza Śródziemnego i Adriatyku,
  Archeologia podwodna na śródlądziu,
  Archeologia Morska,
  Szkutnictwo dla archeologów,
  Źródłoznawstwo archeologii podwodnej,
  Historia nurkowania i archeologii podwodnej,
  Metodyka archeologicznych badań podwodnych,
  Fotografia archeologiczna i fotografia podwodna,
  Rysunek,
  Konserwacja zabytków,
  Muzealnictwo,
  Ochrona podwodnego dziedzictwa archeologicznego,
  Geologia dna morskiego,
  Bioarcheologia,
  Fizjologia i patofizjologia nurkowania dla archeologów,
  Fizyka nurkowa dla archeologów,
  Wstęp do archeologii dla nurków,
  Metodologia pisania pracy rocznej,
  Ochrona Własności intelektualnej,
  BHP,
  Ćwiczenia terenowe.
  Zajęcia mają formę: wykładów, warsztatów, konserwatoriów, ćwiczeń, ćwiczeń terenowych, objazdów naukowych.

 • Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti, dr hab. Grzegorz Kowalski, dr hab. Leszek Łęczyński,
  dr hab. Waldemar Ossowski, dr hab. Andrzej Pydyn, dr hab. Elżbieta Salińska, dr Roksana Chowaniec, dr Anna Gręzak, dr Krzysztof Jakubiak, dr Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, dr Bartosz Kontny, dr Paweł Szymański, Tomasz Bednarz, Miron Bogacki, Artur Brzóska, Irena Jagielska, Karina Kowalska, Anna Mistewicz, Magdalena Nowakowska,
  Iwona Pomian, Irena Rodzik.

 • Posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera (lub równoważnego), lub magistra (każdy rodzaj studiów).
  Niezbędnym warunkiem, zakwalifikowania na studia jest posiadanie stopnia nurkowego uprawniającego do samodzielnego nurkowania - CMAS P2; PADI - RESCUE (oraz równoważne stopnie innych organizacji) lub
  deklaracja ukończenia kursu na wymagany stopień przed wyjazdem na praktyki podwodne (po pierwszym semestrze).

 • Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, 1 raz w miesiącu

 • Przedmioty zaliczane są na podstawie obecności. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Niezbędnym warunkiem, zakwalifikowania na studia jest posiadanie stopnia nurkowego uprawniającego do samodzielnego nurkowania - CMAS P2; PADI - RESCUE (oraz równoważne stopnie innych organizacji) lub
  deklaracja ukończenia kursu na wymagany stopień przed wyjazdem na praktyki podwodne (po pierwszym semestrze).

 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe adresowane do kierownika studiów podyplomowych, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopia dyplomu poświadczona przez jednostkę przyjmującą dokumenty, dokumenty poświadczające posiadanie stopnia nurkowego uprawniającego do samodzielnego nurkowania (CMAS P2, PADI - RESCUE oraz równoważne stopnie innych organizacji) lub deklaracja ukończenia kursu na odpowiedni
  stopień, do momentu odbycia praktyki podwodnej, dokument potwierdzający posiadanie przez kandydata ważnych badań lekarskich - kserokopia (oryginały do okazania na pierwszym zjeździe), formularz rekrutacyjny (i inne wzory dokumentów) do pobrania:
  http://archeo.uw.edu.pl/szablon.php?id=952,
  życiorys uwzględniający doświadczenie nurkowe, deklaracja, umowa (w dwóch egzemplarzach) o warunkach wnoszenia opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych, kserokopia dowodu osobistego, 2 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem.

 • Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, w przypadku dokumentów przysłanych pocztą brana jest pod uwagę data stempla pocztowego.

 • 3000 PLN

Studia o podobnej tematyce